Onsdag d. 20. september 2017 - Årgang 12

Mangelfuld oplysning om indsigelser mod Vindmøller

17. setember 2017: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør, skriver:

Det oplyses i Lokaltindblik 14/9-2017, at der er indkommet 68 indsigelser mod udbygningen af vindmølleparken i Nørrekær Enge. På blot een af indsigelserne er der 585 husstande, der har sagt NEJ til flere vindmøller i Nørrekær Enge.

Det fremgår af samme artikel, at Aalborg og Vesthimmerlands Kommune kan vælge at springe op og falde ned på disse borgeres indsigelser, men indsigelserne fra Forsvarets Ejendomsstyrelse samt fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen kan kommunerne ikke ignorere, hvis der skal rejses flere møller.
Kommunen mener ikke, at det er nødvendigt at forholde sig til Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse.

Har de folkevalgte politikerne i kommunen personlige interesser, siden de vil tilsidesætte borgernes mening? Så er det godt, der snart er valg.

Hvorfor hører vi intet fra de 27 byrådsmedlemmer om mølleplanerne i Nørrekær Enge?


250 flere patienter til Farsø Sygehus

  16. september 2017: Kirsten Moesgaard (UP), medlem af regionsrådet og byrådet, skriver:

Nu har jeg sammen med de øvrige 9 gruppeformænd i regionsrådet indgået budgetaftale for 2018. 

Det er en god aftale, og aftalen har stor betydning for Farsø sygehus.

I budgettet for 2017 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en analyse af de 4 diagnostiske centre (Thisted, Hjørring, Aalborg og Farsø). Analysen skulle indeholde anbefalinger til, hvordan centrene fremover drives mest hensigtsmæssigt..

Resultatet af denne analyse er, at det diagnostiske center i Farsø nu skal udvides med de ca. 250 patienter, der årligt ses ved Diagnostisk Center i Aalborg.  Ved det diagnostiske center i Farsø udredes i øjeblikket 500 patienter årligt.  Altså bliver der tale om en stærk tilgang til Farsø sygehus.

Det er en aftale, at forligspartierne støtter op om analysens anbefalinger, herunder at aktiviteterne på Aalborg Universitetshospital, Aalborg flyttes til Farsø.

Et andet gode ved budgetaftalen, jeg vil nævne er, at regeringens ikke særligt vellidte 2% produktivitetsstigning er droppet i Nordjylland.  Det er jeg overbevist om, at rigtig mange er glade for.

Det betyder, at der nu i langt højere grad kan fokuseres på kvaliteten i stedet for på kvantiteten.


Vesthimmerlands kommune handlede bevidst ulovligt

13. september 2017: Søren Virenfeldt, Baldersvej 23, 9640 Farsø, skriver: 

I forbindelse med Vesthimmerlands kommunes politianmeldelse af Solhaven i 2011, oplevede Solhavens bestyrelse at blive chikaneret af daværende Socialchef Hanne Madsen og Socialudvalget med Kurt Friis Jørgensen (V) som formand.
Eksempel:
Den 3. september 2012 besluttede socialudvalget at tvinge Solhaven til at nedsætte priserne, på baggrund af et overskud der var oparbejdet i 2010. Solhaven havde allerede nedsat priserne med 5 %, på trods af dette fastholdt VH. Kommune at priserne skulle nedsættes yderligere med 1,6 %.
Solhaven opgav at få Vesthimmerlands kommune til at overholde gældende lovgivning, og klagede via sin forening LOS, i Dec. 2012, til Socialministeriet over denne beslutning, idet vi vidste at denne beslutning ikke var lovlig, idet Solhaven drives på kommerciel vis.

Nu 5 år efter, er svaret kommet fra Socialministeriet, som uden nogen form for omsvøb meddeler at Vesthimmerland på forhånd inden de traf beslutningen, blev orienteret af ministeriet om, at de ikke havde hjemmel til at træffe en sådan beslutning. I socialministeriets svar fremgår det tydeligt at Vesthimmerlands kommune ikke har hjemmel til at stille et sådant krav til opholdssteder drevet på kommerciel vis. Kun opholdssteder med driftsoverenskomst er omfattet denne bestemmelse!
 Ministeriet skriver blandt andet:
Derudover har ministeriet som nævnt på forespørgsel fra Vesthimmerlands kommune om retstilstanden efter ophævelsen af den sociale retssikkerhedslov § 43 stk. 1, i brev af 24. oktober 2012 orienteret kommunen om ministeriets opfattelse af retstilstanden. Det fremgik udtrykkeligt af ministeriets orientering, at der efter ministeriets opfattelse ikke var hjemmel for en kommune til at forlange godkendelse af anvendelsen af overskud hos tilbud, som fungerer på kommercielle vilkår.

Sagt på almindelig dansk:
Vesthimmerlands kommunes Socialudvalg handlede i ond tro, da de på trods af bedre vidende besluttede at Solhaven skulle nedsætte priserne med 1,6 %. Socialudvalget evnede ikke at forstå at Solhaven blev drevet på kommercielle vilkår.

Man skulle jo ellers tro at Socialudvalget vidste om der var oprettet driftsoverenskomst med Solhaven. I givet fald skulle det jo være besluttet i selvsamme udvalg!!
Behandling af budgetter hører normalt hjemme på åbne møder, men i Solhavens og Himmerlands Rådgivnings Centers tilfælde skete dette på lukkede møder, uden referat. Jeg har forgæves forsøgt at få aktindsigt i referater og indstillinger uden held.

For Solhaven har det været medvirkende årsag til at opholdsstedet måtte lukke i Sept. 2013, med et tab for kreditorerne og tab af 80 arbejdspladser. Årligt tab på 787.594 kr. Jeg har i Solhavens tilfælde meddelt skifteretten om dette tab. Jeg forventer at Skifteretten fremsætter krav til Vesthimmerlands kommune!

Himmerlands Rådgivnings Center,(HRC) som Søren Virenfeldt ejer 50 % af blev ligeledes udsat for samme behandling, dog med krav om en 5 % nedsættelse! Det medførte en stor reduktion i personalet samt en kraftig aktivitetsnedgang.
HRC har nu opgjort sit tab i den forbindelse og fremsender derfor krav til Vesthimmerlands kommune om betaling af. Tabet er opgjort til i alt: 6.830.000 kr. + renters rente!

Der er ingen tvivl om at en sådan ulovlig beslutning er ansvarspådragende. Vi har haft en jurist til at undersøge om sagen er forældet, det er den ikke.
Samtidig undersøges det om forvaltnings chefen og socialudvalgets medlemmer kan gøres ansvarlig for følgerene af denne ulovlige beslutning.
Det kan så undre at Socialministeriet bruger 5 år på sagsbehandlingen. Socialministeriet afslutter dog sit brev med at beklage den lange sagsbehandlingstid!

I TV Nord her til aften kunne man se, at både Knud Kristensen og Kurt Friis havde et betydeligt hukommelses svigt.
Solhavens daværende bestyrelse har haft adskillige møder om sagen, både med Knud og Kurt og i september 2012 fremsendte Solhavens revisor sagens akter til Kurt Friis.


Opdel udbud i mindre underentrepriser

  11. september 2017: Søren Dolmer, Gitte Lopdrup, Gerda Vældgaard, Karsten Kjærsgaard og Thomas Madsen Nielsen, kandidater til kommunalvalget for de Radikale
i Vesthimmerland, skriver:

De Radikale i Vesthimmerland ser positivt på erhvervsudviklingen i kommunen. Vores politik bygger bl.a. på disse 2 elementer:

•       Køb lokalt
•       Kommunen skaI rådgive og indgå i samarbejde med erhvervslivet.

De fleste virksomheder i Vesthimmerland er små eller mellemstore, det skal medtænkes når opgaver udbydes. Gældende udbudsregler skal naturligvis overholdes. Når det er sagt kan vi godt tænke lidt kreativt og opdele et udbud i mindre underentrepriser, så det bliver lettere for små og mellemstore virksomheder at give bud på kommunale opgaver.

Kommunen er i lovgivningen pålagt en række kontrolfunktioner, som naturligvis skal honoreres. Men hvorfor ikke forud for kontrollen yde en kommunal rådgivning til lokale virksomheder om hvordan disse ofte komplekse myndighedskrav kan honoreres? Dermed kunne kommunens mindre virksomheder få adgang til flere opgaver til gavn for både kommunen, borgerne og virksomhederne.


Øget tilskud til golfklubberne

  11. september 2017: Kurt Friis Jørgensen (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerland, skriver:

Per Nyborg skriver at foreningerne mister tilskud hvis der er medlemmer over 25 år.

Nej Per de mister ikke tilskud for de har aldrig fået lokaletilskud til medlemmer over 25 år. I Vesthimmerland har vi valgt at det er de unge under 25 år der skal have lokaletilskudet så det ikke er økonomien der afholder dem fra at være medlem af en forening, vi andre over 25 år må så betale lidt mere for at bruge de mange lokaler der er i Vesthimmerland.

Du skriver at det vil koste 1,2 mio. om året og det er rigtig med de medlemmer vi kender men der er mange vi ikke kender til og der vil hvis vi vedtog det blive mange flere foreninger der skulle have lokaletilskud så beløbet ville blive meget støre. Alene Års golfklub skulle med de nuværende medlemmer have 260 tusinde ekstra om året.

For mig og Venstre er det vigtig at der er gode forhold for alle til at dyrke idræt i Vesthimmerland, men lokaletilskudet synes vi stadig skal komme de unge under 25 til gode.


Uvidende kandidat på Venstres liste

  10. september 2017: Christian Bach Iversen, Kirkebakken 13, Vester Hornum, formand for Støtteforeningen ved Farsø Sygehus, skriver:

I Nordjyske den 5. sept. kunne man læse udtalelser fra en Venstre-kandidat til regionsrådsvalget. Vedkommende har åbenbart svært ved at finde sig til rette rent partimæssig, og han -  Sebatian Korsbakke Jensen - har da også som ”tilløber” fået tildelt listens bundplacering (plads nr. 39).

Til mere rækker hans kendskab til det, han udtaler sig om, absolut heller ikke, og han er da heldigvis også blevet kraftigt modsagt af Venstres spidskandidat.
Sebastian Korsbakke Jensen udtaler frimodigt, at han ikke kan være medlem af et parti, som vil bevare den nuværende sygehusstruktur. Og derfor har han forladt de Radikale og har meldt sig ind i Venstre. Til det er at sige, at han er gået helt fejl i byen, for det vil Venstre også.

Han fremturer ved at udtale, at sygehusene i Brønderslev og Farsø står og forfalder. Det er nu ikke mit indtryk, at det er sådan fat i Brønderslev, og for Farsøs vedkommende kan jeg sige, at det forholder sig stik modsat. Her er nogle fine, velholdte, funktionelle og patientvenlige faciliteter, og sygehuset har aldrig behandlet så mange patienter som nu. Farsø Sygehus kan ganske enkelt ikke undværes i den nordjyske sygehusstruktur hverken nu eller i fremtiden.

Så derfor et godt råd fra en ”gammel” amtsrådspolitiker: Kære unge mand, sørg for, at du ved, hvad du udtaler dig om, hvis du igen skulle få lyst til at ytre dig.


 

  9. september 2017: Doris Lauritsen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Tyttebærvej 12, Gedsted og Mogens Ove Madsen, Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet, Fladhøjvej 14, Års, skriver:

Erik Høgh-Sørensen (DF), forsøger i et lettere uforståeligt læserbrev, at skabe tvivl om indholdet i et læserbrev, vi har skrevet.

Vi vil gøre hvad vi kan for at sikre, at der er lægedækning i Gedsted efter den 1. januar, således at folk ikke skal ud og køre langt efter en læge, samt at det giver tryghed, at have en familielæge i nærheden.

I øjeblikket pågår der en undersøgelse af, om der vil være mulighed for, at en ny læge kan overtage praksis. Om dette er tilfældet ved vi den 1. oktober. I forbindelse hermed vil der blive sat fokus på dette, når DR1 kommer til Gedsted senere på måneden,  for at lave udsendelsen Sundhedsmagasinet og sammen med borgerne at sætte fokus på hvad Gedsted kan bidrage med. Alle gode kræfter, der kan bidrage til at kalde en ny læge til Gedsted bliver derfor udnyttet.

Kommer vi i den uheldige situation, at der ikke er en privatpraktiserende læge/læger, der vil overtage er det vores synspunkt at regionen skal garantere patienterne et lægetilbud.

Vi synes, at Regionsrådet bør søge ministeriet om en dispensation og hvis vi får denne, som det har været tilfældet i Hjørring og Morsø Kommuner kan der oprettes længerevarende klinikker uden at gå i udbud.

Det er formodentlig ikke DF's politik og sådan må Sørensens indlæg vel læses. Vi skal stærkt understrege, at i det omfang det er muligt, at få en anden praktiserende læge/læger er det højeste prioritet. Svigter den mulighed vil vi konkret arbejde på, at sikre en læge på en anden måde, og ikke efterlade Gedsted med et uløst problem.


Lagkagen kan gøres større

  9. september 2017: Borgmester Knud Kristensen skriver:

Efter sidste uges nederlag til os i den borgerlige lejr vedrørende nedsættelse af skatten, må vi nu se fremad. Jeg er rigtig glad for, at det element blev ryddet af vejen, før vi mødes til de kommende budgetforhandlinger. Det ændrer ikke på, at jeg er ked af, at de borgerlige partier ikke kunne stå sammen i byrådet når det gælder nedsættelse af skatten på arbejde. Det kan de jo på Christiansborg. Vi ser ikke skattenedsættelse og velfærd som enten eller, men tværtimod som både og.

Men vi hilser de indikationer velkommen der kom frem i debatten, nemlig at Venstre prioriterer investeringer istedet. Bosætning kommer ikke af sig selv. Vi er enige i, at vi kan fortsætte yderligere investeringer til f.eks. vores børnefamilier, spændende havneprojekter, Aars Vest projektet og ikke mindst erhvervsfremmende tiltag, så vi kan sikre bosætning på den lange bane eller at vi, i det mindste, undgår fraflytning. Vi tror på udvikling fremfor afvikling og det kan lykkes hvis hele byrådet står sammen.

Det ligger vi gerne grønne borgerlige stemmer til og ser frem til samarbejde i de kommende budgetforhandlinger.


Ansvarlighed mangler hos borgmesterpartiet

  8. september 2017: Morten Mejdahl (V), medlem af byrådet i Vesthimmerland, skriver:

Når den konservative gruppeformand Pia Buus Pinstrup langer ud efter Venstre - både i medierne og i byrådssalen - for ikke at vil sænke kommuneskatten med 0,2 % point, tager Venstre det med ophøjet ro. Borgmesterpartiet ønsker nemlig, at sænke skatten og derefter låne de penge som mangler. Mange år frem i tiden skal skatteyderne så afdrage på skattenedsættelsen.

Begrundelsen for skattelettelsen er, at den skal give kommunen yderligere 200 borgere/tilflyttere. Det tror jeg dog ikke på. Den konservative begrundelse stemmer i hvert fald ikke overens med resultatet af tidligere skattenedsættelser.


De konservative i en ny rolle

8. september 2017: Niels Heebøll, medlem af Vesthimmerlands byråd for SF, skriver:

Pia Buus er fremme med, at det konservative folkeparti nu er det eneste borgerlige parti i Vesthimmerland, fordi det som eneste parti stemte for en skattenedsættelse. Samtidig bør det tilføjes, at alle andre partier så til gengæld har fået rollen som de økonomisk ansvarlige, for Pia glemmer jo at nævne at skattenedsættelsen skulle finansieres ved optagelse af lån!

Ingen kan have noget imod skattenedsættelser, hvis der er plads til det, men sandheden er at Vesthimmerlands høje skatteprocent er nødvendig for at få enderne til at nå sammen, og det endda efter årlige sparerunder ved budgetforhandlingerne. I år er ingen undtagelse.

Pia giver udtryk for, at skatteprocenten er eneafgørende for om folk vælger at bosætte sig i kommunen. Jeg tror på at adgangen til f.eks. skoler og børnepasning og deres kvalitet betyder endnu mere sammen med fritids- og kulturtilbud og huspriser.

Overraskende er det også, at borgmesteren på byrådsmødet gav udtryk for, at hvis skattenedsættelsen på 0,2 % mod konservativ forventning ikke medfører 200 nye indbyggere, som kan lukke det hul, som skattenedsættelsen medfører, så kan man jo bare tage 10 mio. kr fra anlægskontoen. Og det i en tid hvor der er mange store anlægsønsker på bedding og et løbende behov for vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner m.m.

En skattenedsættelsen effekt på vækst og beskæftigelse er nok også mere omdiskuteret end Pia giver udtryk for. Det er en effekt, man har lagt ind i finansministeriets regnemodeller, som til gengæld ikke regner med betydningen af en høj offentlig velfærd. Hvis en nedsat skat skal medføre en ”større lagkage”, skal det få folk til at arbejde mere. I min verden giver det ligeså god mening at forvente, at familier, der får mere til sig selv, i stedet for at arbejde endnu mere vælger at få mere fritid.
I bedste fald er det konservative udspil naivt, eller hvis sandheden skal frem nok mest et lille valgkampsstunt.


Venstre vil bevare sygehusstruktur

  7. september 2017: Henrik Brønnum Hvorvarp, regionsrådskandidat for Venstre i Region Nordjylland:

At bevare den decentrale sygehus struktur med regional forankring, er en del af Venstres valgprogram, og dette står ikke til at ændre.
Der har de seneste par dage været tvivl om hvad Venstre vil, i forhold til vores mindre sygehuse i Region Nordjylland, hvortil undertegnede har haft enkelte henvendelser fra lokalområdet.

Dette er på baggrund af artikel i Nordjyske den 5. september, vedr. udtalelser fra V. kandidat Sebastian K. Jensen, hvortil han skulle være citeret for at ville lukke Brønderslev og Farsø sygehuse, da disse står og forfalder.

Undertegnede har haft en dialog med Sebastian, som siger han i den forbindelse er blevet fejlciteret, hvilket for mig må ligge for troende.

Med hensyn til omtalte sygehuses tilstand og undertegnedes beskæftigelse som Bygningskonsulent, og mit kendskab til disse, kan jeg berolige Sebastian med at de er særdeles velholdte og kan holde i mange år fremover.

Med hensyn til vores sygehus struktur, kan jeg kun sige at det bliver ikke med min stemme i Regionsrådet at lukning af de lokale sygehuse kommer på tale.


Vi vil i superligaen for senioridræt

7. september 2017: Per Nyborg, byrådskandidat for konservative og formand for Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune er netop gået med i det storstilede projekt ”Bevæg Dig for Livet” sammen med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Arbejder Idrætsforbund. Målet er at antallet af seniorerne i idrætsforeningerne i Vesthimmerland skal øges med 15% inden midten af 2019.

Som formand for Aars IK og formand for Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune hilser jeg tiltaget velkommen. Jeg er sikker på at vi foreninger vil bidrage positivt til at iværksætte aktiviteter for seniorerne. Det er først og fremmest til gavn for seniorerne, men også for klublivet i vores mange foreninger i Vesthimmerlands Kommune.

Der er blot en lille udfordring…
Når foreninger som benytter egne eller lejede lokaler til deres folkeoplysende aktivitet får medlemmer over 25 år, reduceres det lokaletilskud foreningen får fra Vesthimmerlands Kommune. Den nemme løsning vil være at reducere tilskudsprocenten fra nuværende 75 til lovens minimum på 65 eller at sætte hallejen op for foreningerne. Men så bliver det foreningerne som kommer til at betale for det fremragende tiltag.

Jeg vil arbejde for at få tilført ekstra midler til Fritidsrådets budget, så foreningerne ikke mister tilskud ved at få medlemmer over 25 år. Hvis 25 års reglen helt skal afskaffes, koster det ca. 1,2 mio. kr. om året. Et beløb som må kunne findes, da ”Bevæg Dig for Livet” iflg. Sundhedsudvalgsformand Palle Jensen er en ”win-win for en kommune når vi snakker økonomi”.

Vil Sundhedsudvalgsformand Palle Jensen og Kultur- og Fritidsudvalgsformand Kurt Friis Jørgensen være med til at der skal findes midler til Folkeoplysningsområdet på budget 2018-2021, så foreningerne ikke mister tilskud ved at tilbyde seniorerne velkommen i foreningerne?


Bosætningskampagne for Vesthimmerland er et skalkeskjul

5. september 2017: Inger Nielsen, medlem af byrådet for Venstre, skriver:

Havde man kaldt den bosætningskampagne for de fire hovedbyer, havde man forholdt sig mere til virkeligheden. Her følger et par eksempler om to par, som ønsker at bygge hvert sit hus i Bære.

Det ene par henvender sig til kommunen og får den besked, at de kan købe noget jord af en landmand og derefter begynde at byggemodne. Det ville være omfattende og noget uoverskueligt at skulle i gang med for et ungt par, som for første gang skal skabe et hjem. Eller de kan vælge at købe et hus i Blære, vælte det og bygge et nyt på grunden.  Efter lidt betænkningstid kom den sidste besked så fra kommunen en fredag: ”Den byggegrund I har kigget på i Aars, vil vi have en afklaring på inden søndag, ellers bliver den solgt til anden side.”

I det næste tilfælde med et andet ungt par har kommunen meldt ud, at det 99 procent sikkert ikke kan lade sig gøre at bygge netop på det sted, som parret ønsker sig pga. landzone.

Havde de to par henvendt sig til Aalborg kommune, hvilket havde været sandsynligt, da det er i Aalborg de arbejder – så havde kommunen derude stået med åbne arme og sagt: ”Hvor vil I gerne bo? Bislev, Nibe, Frejlev eller en anden by måske?”

Onsdag den 6. september sendes den nye kommuneplan i høring. I den er der lagt op til, at i landsbyer med over 200 indbyggere kan der ske mindre bosætning. I landsbyer med under 200 indbyggere er beskeden den samme, som den det første par fik fra kommunen.

Regeringen lægger ellers op til igennem modernisering af planloven at fremme udviklingsmulighederne for erhverv og bosætning i landområder. Med moderniseringen af planloven får kommunerne øget råderum og en række nye muligheder i planlægning, som i højere grad kan understøtte lokale initiativer. Nu er det op til virksomheder, borgere og kommune at gøre brug af de nye rammer til gavn for udvikling i hele Danmark.

Mange ønsker igen at bo i landkommuner – i mindre lokalsamfund, hvor sammenhold og fællesskab vægtes højt. Vi har rigtig mange aktive foreninger, og vi har mange lokale samfund, hvor ildsjæle arbejder hårdt for at skabe ejerskab og sammenhold.

Som politiker/kommune skal vi være med til at gøre det muligt at videreudvikle steder, hvor lokalsamfundet har gjort en kæmpe indsats for at bevare mange foreninger, erhverv, skole og børnepasning i området. Der er mange menneskelige ressourcer, som arbejder aktivt nu og som fortsat vil være med til at gøre vores kommune attraktiv. Det arbejde skal værdsættes og understøttes af de valgte politikere – ikke blot med ord, men gennem reelle politiske handlinger og beslutninger.

God omtale og flere tilflyttere – også til de mindre byer -  skaber vækst. På den måde er det muligt at styrke situationen for alle borgere i hele Vesthimmerlands Kommune.


Svar til Signe Nøhr

  5. september 2017: Kirsten Moesgaard, byrådsmedlem, skriver:

Kære Signe Nøhr (K)

Tak for dit humoristiske indlæg i Lokalt Indblik med overskriften ”Thi kendes for ret”. 

I dit indlæg afsiger den konservative gruppe en ”dom”, der vedrører (manglende) tilskud til udvidelse af Johs. V. Jensen museet i Farsø.

Ud fra ”dommens” ordlyd skal der en særegen fortolkning til at konkludere, at den konservative gruppe ”støtter projektet 100%”, idet hele gruppen – som de eneste i byrådet - enten stemte imod eller undlod at stemme for bevillingen.

Men, bortset fra det, så tror jeg, at også I vil blive stolte af projektet, når det er gennemført.

Tilbygningen til museet skal rumme Thit Jensens mindestue, som i dag befinder sig i beskedne lokaler på Torvet 1 i Farsø.

Forleden dag var der en TV-udsendelse på DR K om berømte danskere.  Denne udsendelse handlede om Thit Jensen.  Forfatteren Jens Andersen viste mindestuen i Farsø frem og fortalte levende om Thit Jensens foredragsvirksomhed og forfatterskab. Han fortalte også om Thits betydning for kvinders rettigheder.

Thit gav et gedigent bidrag til kvindernes frigørelse.  Hun har været inspiration for mange, som på grund af hende har fundet mod til at blande sig i den offentlige mening.

Hun var på mange måder en bemærkelsesværdig kvinde, og jeg er overbevist om, at det vil skabe endnu mere interesse om museet, når det suppleres med Thits ånd og historien bag.


C er det eneste borgerlige parti i Vesthimmerland

  4. september 2017: Pia Buus Pinstrup (K), gruppeformand for Konservative Vesthimmerland, skriver:

Det kommer nok ikke bag på nogen, at vi i den konservative gruppe synes godt om udspillet med skattenedsættelse på 0,2 % til den arbejdende vesthimmerlandske befolkning, som byrådet behandlede i sidste uge.

Vi har et langt højere skattetryk i Vesthimmerland end i vores nabokommuner, hvilket har direkte betydning for hvor folk vælger at bosætte sig. Når man kigger på hus, så er skatteprocenten noget af det første der dukker op på boligsiderne, så bliver vi valgt fra i forhold til skatteprocenten. Hvis man kan bo tættere på Aalborg med en lavere skatteprocent, hvorfor så bo i Vesthimmerland? Hvorfor ikke bosætte sig i Rebild med en skatteprocent på 25,5 % i stedet for 27,0 % hos os? 

Alle, der betaler skat bidrager til, at vi kan have det velfungerende velfærdssystem vi har og i øvrigt skal blive ved med at have. De som tjener mest bidrager dermed også mest. Så hav lige lidt respekt. Skattelettelserne tilgodeser det arbejdende folk - på alle niveauer og det er helt fair. Det er også det regeringen i disse dage ligger op til. Det er klassisk borgerlig politik. Det er Venstre en del af på landsplan, men åbenbart ikke her i Vesthimmerland? Her stemmer Venstre sammen med de røde partier imod en skattenedsættelse! Velvidende at vi er den kommune i landets der har den anden højeste skatteprocent.

For det konservative folkeparti er en lettelse i skatten på arbejde – og dermed lidt mere i lønningsposen til de mennesker, der hver dag står op og går på arbejde for deres egen, deres families og for fællesskabets skyld – i allerhøjeste grad også velfærd. Noget af det der hører med til den ideologi vi tror på er, at man selv har friheden til at vælge hvad man vil bruge ens penge på.

Skattelettelser er ifølge alle økonomer godt for væksten og beskæftigelsen og bevirker at den samlede ”kommune lagkage” bliver større og dermed kommer flere skatteindtægter til velfærd.  Skattelettelser og velfærd er altså ikke hinandens modsætninger tværtimod.


Thi kendes for ret

  4. september 2017: Signe Nøhr, konservativt byrådsmedlem og næstformand i Kultur & Fritidsudvalget skriver:

Ifølge anklageskrift af 2/9 2017 fra advokat Kirsten Moesgaard til straf for karaktermord på byrådsmødet, ved den Konservative byrådsgruppe at have udvist et aggressivt og uværdigt angreb
mod bestyrelsen for Johannes. V. Jensen museet i Farsø. Den Konservative byrådsgruppe nægter sig skyldig.

Den Konservative byrådsgruppes forsvarer udtaler på deres vegne, at sagen i alt enkelhed gik ud på, at punktet om en ansøgning på 400.000 ekstra til Johannes V. Jensen museet, udover de 2,7
millioner kr. der i forvejen er givet til projektet af kommunen, skulle genbehandles i Kultur & Fritidsudvalget. Dette fordi det viser sig, at udbudsloven ikke er blevet overholdt i forbindelse med
licitationen af tilbygningen til museet.

Rettens bemærkninger:
Som det fremgår af de to forklaringer af byrådsmødet og vidner er det kommet frem, at advokat Kirsten Moesgaard var helt TAVS under behandlingen af punktet på byrådsmødet. Dette virker
underligt for retten, idet selvudnævnt lovens vogter Kirsten Moesgaard selv kunne have råbt op, hvis der reelt foregik et karaktermord. Selvsamme person har kæmpet for nye udbudsregler og en
håndværkerliste i kommunen, der har taget langt over 1000 arbejdstimer at udarbejde. Derfor fremkommer det igen underligt for retten, at Kirsten Moesgaard ønsker at bevilge 400.000 ekstra
til et projekt, hvor denne lov ikke er overholdt.

Derfor finder retten, at tiltaltes reaktion var som følge af økonomisk ansvarlighed med skatteborgernes penge og en bekymring for at udbudsloven ikke er blevet overholdt. Da dette
besværliggør det for politikerne at træffe beslutning på et oplyst grundlag. Retten finder det ikke som en hån mod frivillige.

THI KENDES FOR RET: Den Konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland frifindes, da de 100 % støtter op om projektet.


1,5 kroner om dagen sætter ikke flytteboom i gang

4. september 2017: Den socialdemokratiske gruppe i byrådet i Vesthimmerland, Palle Jensen (gruppeformand), Uffe Bro, Doris Lauritzen og Rasmus Vetter skriver:

På sidste byrådsmøde argumenterede Borgmester Knud Kristensen stærk for, at vi i 2018 skulle nedsætte skatteprocenten med 0,2 %. Det ville betyde, mente Borgmesteren, at kommunen formentlig ville få mindst 200 nye tilflyttere, og det ville så igen redde vores økonomi fremover.

Hvis det var så let, ville vi hellere end gerne - og med os formentlig også resten af byrådet - have støttet borgmesteren i forslaget. Imidlertid er forslaget mere fri fantasi end virkelighed. Lad os se på, hvad det egentlig drejer sig om.

Den gennemsnitlige personlige skattepligtige indkomst i Vesthimmerland er på 243.000 kr(2016).  Lad os regne på det:
0,2 % af 243.000 kr. er 486 kr. om året, svarende til under 1,5 kr. om dagen.

Tror borgmesteren virkelig, at en forøgelse af rådighedsbeløbet med knap 1,5 kr. pr. dag i gennemsnit pr. borger i Vesthimmerland virkelig vil sætte et flytteboom i gang? Ingen i byrådet - bortset fra de konservative - tror på den historie.

Her overfor skal holdes det faktum, at de selvsamme konservative - i hvert fald her før valget - vil sætte en række udgiftskrævede initiativer i gang, bl.a. en ny marina i Løgstør. Man må så også huske på, at de konservative tilsyneladende vil reducere omkostningerne på sundhedsområdet med formentlig 15-20 mil. kr. på trods af, at der blive flere og flere ældre.

Vi vil meget gerne være med til at få etableret en ny marina i Løgstør, men vi vil ikke være med til, at det skal ske ved, at man bl.a. forringer serviceniveauet på ældre- og handicapområdet.


Karaktermord på frivillige

2. september 2017: Kirsten Moesgaard, byrådsmedlem, skriver:

I det åbne byrådsmøde i sidste uge rettede den konservative gruppe et aggressivt og uværdigt angreb mod bestyrelsen for Johs. V. Jensen museet i Farsø. Uanset, om bestyrelsen havde været blandt de mange tilhørere, der var til stede under mødet, så ville  bestyrelsen ikke have haft mulighed for at replicere.

Byrådssalen er ikke byrådsmedlemmernes platform til at gøre karaktermord på nogen, der ikke har mulighed for straks at forklare sig eller forsvare sig. Borgmester Knud Kristensen burde som mødeleder have grebet ind og forhindret den uværdighed, vi ufrivilligt kom til at være en del af.

I stedet for karaktermord, bør vi sige tak til alle de frivillige, der hele tiden gør et fantastisk og ulønnet arbejde for, at der sker udvikling i vores kommune. Der venter mange gode projekter, som netop bæres frem af de mange gode kræfter, som rører sig ude i vores ”frivilligmarked”. 

I skal være så hjerteligt velkommen – alle sammen.


Gidseltagning af ældre og svage

  30. august 2017: Hasel Strange Pedersen, Gattenvej 84, 9640 Farsø, ultimostrange@hotmail.com, skriver:

Snart går valgkampen i gang til kommunalbestyrelser og regionsråd. Jeg tør godt oddse på, at de svage vanen tro tages som gidsler i det politiske spil. Jeg har år efter år set, hvordan ældre og svage tages som gidsler i den politiske magtkamp. Nu kan det være nok.

Jeg hedder Hasel Strange Pedersen og er ny kandidat til Kommunal- og regionsvalg for Venstre. Jeg har været pårørende og en del af plejen i afslutningen af begge mine forældres alt for korte liv. Jeg har oplevet fantastisk pleje. Jeg har oplevet omsorgssvigt. Jeg har været i sygeplejen siden 1986. Jeg har oplevet fantastisk ledelse og jeg har oplevet mangel på ledelse. Jeg har været leder og har oplevet dårlige politiske beslutninger som ikke modsvarede de politiske krav. Jeg har arbejdet på institutioner og oplevet det samme. Jeg har lyttet til klienter som har håbløse erfaringer i mødet med sundhedssektoren, tragiske, utrygge og uforstående. Både patienter og sundhedspersonale. Jeg har oplevet politikere som er forargede og uforstående.

Egentlig tror jeg, alle gerne vil det samme. Men jeg oplever at bunden er nået. Der er modløshed, manglende tillid, håbet og gnisten er ved at forsvinde. Kun de dygtigste ledere har formået at holde fanen højt.

MEN JEG ER NORDJYDE og vi giver ikke op, når der er noget vi brænder for. Så jeg har valgt at skippe noget af mit arbejde og gøre en indsats for at vende skuden. I vil se mig på valgplakaterne til kommunevalget, hvor jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for at rette op på institutioner og ældreplejen. I vil også se mig på plakaterne til regionsvalget, hvor jeg vil gøre alt der står i min magt for at skabe løsninger til hospitalerne.

Hvorfor tror jeg, det vil gøre en forskel, at jeg går ind i politik?

Fordi jeg har tænkt mig at være synlig. Være tilgængelig og i dialog med patientforening/ældreråd pårørende, med frivillige, medarbejdere og ledere og sikre at det vi sætter i værk også kan realiseres og bliver realiseret.

Jeg er ukuelig optimist, og hvis det skal lykkedes, har jeg brug for frivillige, pårørende, ældre/svage medarbejdere og ledere som vil trække i arbejdstøjet sammen med mig, og arbejde for at vi sammen får vendt skuden. En bunke penge kan ikke gøre det alene længere. Der skal optimisme, vilje, vedholdenhed, gode historier, tålmodighed og rummelighed til.

Men jeg ved også I er mange derude, som gerne vil gøre en indsats for at få vores velfærd til at blomstre igen, både sundhedspersonale, administrationspersonale, pårørende og frivillige. Jeg inviterer derfor jer alle som stadig har vilje og lyst til at støtte op, til at besøge min facebookside. Jeg kommer gerne på besøg til en snak i dit hjem, på din arbejdsplads (gerne både medarbejdere og ledere) eller hvor du tænker det giver mening. Jeg vil gerne modtage gode historier om det som fungerer eller forslag hertil.

I alt for lang tid har det handlet om at finde fejl, kontrollere, placere skyld og mistillid. I det billede har vi spejlet oplevelsen af vores velfærd. Jeg ved de fleste er enige med mig i, at det til dato ikke har ført til tryghed, tillid, samarbejde og en følelse af at være stolt af at være sundhedspersonale, tryghed ved at skulle blive gammel eller afhængig af hjælp, eller have tillid til politikere.

Men det vi bruger tid på, det vi giver opmærksomhed, og det vi gøder, vil vokse….. så min anbefaling er, at vi begynder at bruge tid på, give opmærksomhed, og gøde det som fungerer. At vi skrotter janteloven, er ydmyge, lytter til hinanden og bliver klogere. Som politikker kan vi jo passende få arbejdstøjet på, samarbejde på tværs af partier, tage ansvar og gøre hinanden bedre. Det er jo det vi forlanger af frivillige, medarbejdere, ledere, pårørende og de gamle og svage. TILLID, det er noget man gør sig fortjent til.

Jeg stiller op for Venstre fordi jeg ønsker at være en del af et parti som kan se mening i at samarbejde hen over midten. Jeg mener det giver det et solidt beslutningsgrundlag og en mere stabil politik. Samtidig er personlig frihed i højsædet, men under ansvar.


Vesterhimmerlands Forsyning er der ressourcer i

  29. august 2017: Klavs Bojsen (K), byrådsmedlem og fmd. for Renovest A/S, skriver:

Hos de konservative har vi aldrig været i tvivl om, at vi ville bevare det lokale affaldsselskab Renovest. Vi finder det helt afgørende at have et sådant selskab tæt på borgerne, tæt på erhvervslivet og tæt på kommune og politikere.

Det ”gamle” Renovest blev nedlagt ultimo 2015, som en direkte konsekvens af, at de tre øvrige medejere Rebild, Aalborg og Jammerbugt agtede at trække sig fra samarbejdet. Det resulterede i et aktieselskab 100% ejet af Vesthimmerlands Kommune, og  i januar 2016 blev Renovest A/S etableret.

Renovest løser alle driftsopgaver på affaldsområdet. Herunder kommunens fire genbrugspladser, miljøafdeling på Renovest, modtageanlæg for genanvendeligt affald, genbrugsbutik, produktion, drift af deponi, indsamling  af skrald ved husstandene, borgerservice, pasning af brovægte mv. og undervisning i skraldeskolen. Derudover løses opgaver for Aars Fjernvarme og selskabet Oudrup Deponi I/S.

Der har blandt mine byrådskollegaer været fin opbakning til, at videreføre Renovest med flest mulige driftsopgaver. For mig som konservativ politiker har det været en vigtig sag, at medvirke til at vi stadig har mulighed for at tilbyde hele palletten til såvel borgere som erhvervsdrivende. Ved opførelsen af det nye deponi sikrede vi også, at lokale vognmænd ikke skulle køre ud af kommunen med det deponeringsegnede affald. Det synes vi er en fin og relevant service for vognmændene og de lokale affaldsproducenter.

I 2016 blev hele indsamlingsordningen i Vesthimmerlands Kommune implementeret, således alle borgere nu fik tre containere og hundredevis af kæmpe underjordiske brønde blev gravet ned, der hvor det gav mening.

I fremtiden skal der endnu mere fokus på affaldsområdet og de ressourcer, der er i vores affald, globalt og lokalt. I bestyrelsen er vi sammen med Renovest i fuld gang med at ruste os til fremtiden, og den planlagte fusion med Vesthimmerlands Vand A/S. Jeg mener, det vil styrke organisationen og fleksibiliteten i begge selskaber, så det nye selskab Vesthimmerlands Forsyning A/S vil få den største fællesnævner fra begge selskaber.

Som konservativ politiker og medlem af bestyrelsen i Renovest glæder jeg mig til den udvikling der er lige rundt om hjørnet, samt at se de to selskaber udnytte de fælles synergier.


Visitation til plejebolig

  28. august 2017: Palle Jensen, formand for Sundhedsudvalget og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Vesthimmerland, skriver:

Jeg får en del henvendelser på, hvorfor det er så svært at blive visiteret til en plejecenterplads. Særligt set i lyset af, at kommunen løbende har 20-25 ledige plejeboliger. Forklaringen er, at vores ældreanalyse, som blev lavet i starten af denne byrådsperiode konkluderede, at det var nemmere at blive visiteret til en plejecenterplads i Vesthimmerland end i andre kommuner.

Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at det har noget med økonomi at gøre, idet det i mange tilfælde er dyrere at blive passet på et plejecenter end i sit eget hjem. Samtidig har vi en målsætning om, at borgere helst skal blive i eget hjem så længe det er muligt og forsvarligt.

De henvendelser jeg har fået i løbet af sommeren, har jeg tænkt over, fordi jeg i nogle af tilfældene vurderer, at politikkerne har strammet skruen for meget, og gjort det for svært at komme på et plejehjem.

Jeg har i den anledning med opbakning fra Sundhedsudvalget bedt forvaltningen om, at udregne hvordan situationen vil se ud, hvis vi lempede på kravene for at komme på et plejecenter i en tid, hvor der er ledig kapacitet på vores plejecentre. Det handler jo ikke kun om økonomi, men i særdeleshed også om værdighed overfor vores ældre borgere og deres pårørende.

Udregningerne vil foreligge inden byrådet skal lave et budget for 2018, således at politikkerne kan prioritere forslaget i forhold til mange andre ønsker i budgetfasen. Der er nemlig ingen tvivl om, at det også skal yderligere økonomi til for at det kan lade sig gøre.

Det vil selvfølgelig blive svært at komme igennem med, og i særdeleshed hvis De Konservative vil have deres ønske opfyldt om 15-25 mio. kr. besparelser på ældre- og handicapområdet. Det har jo været et meget stort ønske fra denne gruppe, selvom de sidste år undlod i budgetfasen at komme med forslag dertil, men i stedet lyttede til hele resten af byrådet, som ikke ønskede besparelser og nedskæringer på området.

På det kommende byrådsmøde kan vi i dagsordenen se, at Borgmesteren ønsker en skattenedsættelse på 0,2%, hvilket vil medføre færre indtægter til kommunen i de kommende år. Socialdemokratiet vil ikke drøfte skattenedsættelse, før der kan laves et budget, hvor der ikke hvert eneste år skal findes nye besparelser for at lægge et fornuftigt budget for det kommende år.

Jeg håber ikke, at Borgmesteren kan finde et flertal til sin skattenedsættelse, men med de ønsker Konservative lægger for dagen i valgåret, kunne man jo fristes til at tro, at de forsøger på at blæse med mel i munden, og det ved de fleste er en svær disciplin.


Mennesker før asfalt

 25. august 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF Vesthimmerland, skriver:

 Jeg kan ikke love jer en betalingsring om Vesthimmerland. Jeg kan heller ikke love jer, at alle børn får et karaktergennemsnit på 12 når de forlader folkeskolen i Vesthimmerland.

Jeg kan ikke sørge for, at Marinaen i Løgstør bygges i morgen. Og jeg kan ikke love, at Aars vest er færdig om 1 år.

Jo, der er valg i november 2017 - I har nok fornemmet det på alle læserbrevene. Vælgerne  i Vesthimmerland kan nu læse alle kandidaternes løfter og hvad dertil hører.

Det jeg kan love er, at jeg vil kæmpe for min overbevisning - En overbevisning som siger, at selv om ikke alle mennesker er født med lige vilkår i livet, bør alle have en fair chance for at få et godt liv.

Jeg vil kæmpe imod store besparelser på ældreområdet. Der er blevet flere ældre i Vesthimmerland, men alligevel ligger området igen og igen under for store besparelsesforslag år efter år.

Jeg vil kæmpe for, at unge ser Vesthimmerland som et godt sted at vokse op, så de senere i livet vælger, at bosætte sig her.

Jeg vil kæmpe for, at kultur og attraktioner blomstrer, så turister vender tilbage igen og igen.

Jeg vil prioritere mennesker før asfalt og livskvalitet før papirnusseri. Jeg er klar til at løfte en indsats for vores kommune - men det bliver uden valgflæsk og overdrivelser. Det bliver med knofedt og hårdt arbejde. Valget er dit!


Ny tildelingsmodel til skolerne

25. august 2017: Martin Sørensen, Retsforbundet, kandidat til regionsrådet og kommunalvalget og Dan Christophersen, Retsforbundet, kandidat ved kommunalvalget, skriver:

Retsforbundet i Vesthimmerland ønsker lige vilkår for alle skolesøgende børn i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi ikke mener opnås via den nuværende model for tildeling af ressourcer til kommunens skoler.

På papiret er vilkårene ens, idet samme model er gældende for alle kommunens skoler, men i praksis skævvrider den vilkårene, da modellen tilgodeser store skoler med mange elever.

Fra politisk hold er der tidligere argumenteret for, at store skoler er en garanti for at eleverne får et bedre udbytte af undervisningen, og oftere bliver undervist af liniefagsuddannede lærere. Det tilbagevises dog af professor ved DPU på Århus Universitet Peter Allerup, der forklarer at forskellen i børnenes præstationer forsvinder, når data korrigeres for forældrenes socioøkonomiske status, samt at lærernes liniefagsuddannelse stort set er ens i store såvel som små skoler.

En anden vigtig faktor for udbyttet af undervisningen er elevernes trivsel. Elevernes trivsel i store og små skoler er dog en kompleks størrelse, som giver et broget billede af hvilke skoler der har størst potentiale for at fremme elevernes udbytte af undervisningen, og der er ingen undersøgelser der entydigt viser en markant forskel mellem store og små skoler.

Gennem en tildelingsmodel der er ens for alle kommunens skoler, men som favoriserer de store skoler, skabes der ulige vilkår for kommunens børn. Retsforbundet Vesthimmerland mener, at det er særdeles vigtigt at støtte udviklingen udenfor de store byområder, hvorfor der bør udvikles en tildelingsmodel, der tager hensyn hertil. Hvis ikke er kommunens politikere medvirkende til at små skoler nedlægges, og at landdistrikternes udvikling hermed sættes i stå, uanset om skolerne fagligt og trivselsmæssigt er på højde med de lidt større skoler.

Selv ikke det økonomiske kort kan trækkes i denne sammenhæng, da der ikke er sammenhængende undersøgelser, der viser at nedlæggelse af små skoler er en økonomisk gevinst for kommunen, når der korrigeres for tilskud til evt. nye friskoler, ekstra kørsel til skolerne, etc. En udhuling af vilkårene for skoledrift for små skoler har endvidere konsekvenser for lokalsamfundenes økonomi, hvilket heller ikke indgår i diverse rapporter vedrørende konsekvenserne af skoledrift.

Retsforbundet Vesthimmerland nøjes ikke med at sige at vi vil have en udvikling af landdistrikterne. Vi vil derfor støtte vilkår der medvirker til udvikling af landdistrikterne og vil arbejde aktivt for at den nuværende tildelingsmodel til skolernes drift ændres.


Markedsfør Vesthimmerland i fælles flok

25. august 2017: Lone Bach Frederiksen, tilflytter, skriver:

En glad men lidt fattigere tilflytterSom kommende borger i Vesthimmerlands Kommune pr. 1.9.2017, har jeg lige lyst til at dele et par facts, og måske kommer jeg også til som tilflytter at stille et par dumme og uvidende spørgsmål. (Jeg frekventerer ikke Lokalt indblik hver dag - endnu, er halvgammel og læser papirudgaven af div. Aviser:-))

Og bare lige for en god ordens skyld, jeg er ikke og agter ikke at være politisk engageret, skriver for egen persons interesse)

Flytter fra Terndrup (Rebild Kommune) til Løgstør pga kærlighed, og er igennem de sidste 5 år kommet til at kende byen og en masse skønne mennesker, så jeg glæder mig, selvom jeg siger farvel til Terndrup og en masse andre skønne mennesker her efter 30 år.

Har været engageret her i byen i forskellige foreninger igennem årene ( forældrebestyrelse, fodboldtræner, bestyrelses medlem i støtteforening til idrætsforeningen, med i bestyrelsen for Folkefesten, m.v), og glæder mig til at komme til et område hvor der også er mange ildsjæle, og rigtig mange gode tilbud)

Når flyttekasserne er pakket ud, håber jeg at kunne bidrage i mit nye bopæls område Vesthimmerland, specielt brænder jeg for at være med til at sætte fokus på alle de styrker som Vesthimmerland har -  når du flyver ind over i helikopteren som ny og kigger på hver enkelt by, med hver sine styrker ( erhvervsliv, foreningsliv, stærke lokalsamfund og unik natur m.v.) så bør en fælles branding, med involvering og samarbejde på tværs være løsningen i ft. at styrke bosætning.

Og lige til et par facts:

* Ny Marina + udvidet havn og flere boliger - tjek
* Nyt rådhus i Aars - tjek
* Ny omfartsvej - ikke forstået...
* Placering af nye dagligvarer butikker, lidt uden for Løgstør C (øv) men bedre end de ikke er der eller ikke kommer - de/ vi gamle - løser nok vores indkøbsproblemer med alle de biler vi har og den hjælpsomhed der er til rådighed+ ny vej på tværs kunne jo også løse lidt.

Har røbet at Lokalt Indblik ikke er en fast rutine endnu, men kan se at der både er lokale og nationale nyheder...godt for det!!vi skal huske i alle sammenhænge at følge med i hvad der sker i omverdenen, for at udvikle os selv.

Læst på lokalt indblik: det er vigtigt hvor du bor/ eller flytter adresse til pr. D. 5. Septemer i forhold til hvor du skal betale skat næste år!! Jeg flytter frivilligt til  betale præcis 1,48% mere i skat (incl. Kirke) end i Rebild, og flyttedagen bliver som den reelt er 1.9.2017' og det er så her mit fokus kommer tilbage til: vi skal have og har rigtig gode muligheder for at tiltrække flere tilflyttere, hvis vi løfter og får markedsført Vesthimmerland i fælles flok med de fordele der er i de enkelte byer + jeg vil jo gerne have nogle medfinansierer ;-)


Et tryggere sundhedsvæsen

  22. august 2017: Henrik Brønnum Hvorvarp, regionsrådskandidat for Venstre i Region Nordjylland:

I Venstre er ambitionen bl.a. at ventetiden på diagnose og behandling skal nedbringes, overbelægninger skal nedbringes, og der skal være patientansvarlige læger.

Ventetiden på en operation er siden 2001 faldet med ca. 43 dage. Der er dog stadig store regionale forskelle på ventetiderne. Her kan det bare konstateres, at der i Nordjylland stadig er en meget høj ventetid - faktisk landets højeste på knapt 70 dage i 2016. Der skal kigges på, hvordan vi får nedbragt disse ventetider.

Der er stadig problemer med overbelægning på sygehusene. Det er ikke værdigt, at vores borgere placeres på gange i deres senge, såfremt de er heldige at kunne få en seng ved indlæggelse. Som minimum må det være en ambition at nedbringe disse placeringer på gangene ved indlæggelser. Det burde kunne løses, når det store sygehus ved Gistrup står færdigt samt ved en bevarelse af sygehusene i de mindre kommuner i landdistrikterne.

Der findes eksempler på borgere, som har været i kontakt med sygehusvæsenet indtil flere gange i året, som ikke har mødt den samme læge hver gang. For patientsikkerheden samt trygheden ved at være indlagt, skal ambitionen være at patienterne møder den samme læge hver gang.


Konservative vil styrke uddannelse

21. august 2017: Henrik Dalgaard, byrådsmedlem for Konservative, skriver:

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I 8.klasse bliver alle unge i dag vurderet om de er uddannelsesparate eller ikke-uddannelsesparate. Herefter er det kun de elever der er ikke-uddannelsesparate der får vejledning fra ungdommens uddannelsesvejledning(UU).

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der sparet på UU-vejledningen af unge ud fra en forudsætning på landsplan om, at ca. 20 % af de unge ville blive erklæret ikke-uddannelsesparate. Men sandheden har vist sig at være en ganske anden i Vesthimmerland.

Status i Vesthimmerlands Kommune er, at der i 8. klasse er ca. 40 %, der erklæres ikke-uddannelsesparate i 2016. Tallene fra undervisningsministeriet viste at resten af landet ligger på 27%. Det er ikke godt nok og derfor mener vi konservative, at der bør handles på dette.

For at sikre at flere unge erklæres uddannelsesparate, inden de forlader folkeskolen, er det nødvendigt at styrke UU-vejledningen. Derfor foreslår vi at styrke UU vejledningen til varetagelse af vejledningen i grundskolen.

Andelen af ikke-uddannelsesparate er steget fra ca. 35% i 2015 til ca. 40% i 2016. Det mener vi, er en uheldig tendens, der resulterer i en stor restgruppe af unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan løses ved at styrke UU-vejledningen.

Derudover ønsker vi konservative at udvide de turboforløb, man indtil nu gennemført med stor succes. Det drejer sig om, at man tager elever ud af deres vante omgivelser og giver dem et intensivt undervisningsforløb i de fag, hvor eleven er særlig udfordret.
Vi skal investere i vores unge, det er trods alt vores fremtid.


SF vil investere i energirenoveringer af kommunernes offentlige bygninger

21. august 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat for SF Vesthimmerland, skriver:

SF vil give kommunerne mulighed for at investerer ekstra 5 mia. kr i energirenoveringer af skoler og andre offentlige bygninger.

Forslaget vil skabe op mod 2.000 ekstra job på landsplan, skabe bedre indeklima og dermed mindske sygefravær og højen indlæringsevnen, og det vil nedbringe klimaforureningen.

De danske kommuner står for 74 pct. af den offentlige bygningsmasse, hvoraf 40 pct. er skoler. En stor del af disse bygninger er fra før 1980 og modne til renovering.

I Vesthimmerland har vi allerede gang i energi optimering. Løgstør skole er i øjeblikket i gang, og Aars skole er færdige. Men der er lang vej endnu, før der er noget at prale af, for flere andre institutioner står i kø, og prisen er høj - derfor er det et prioriterings spørgsmål hver gang. SFs forslag åbner mulighed for, at vi kan komme i gang.

Energirenoveringer er en god investering fordi det for eksempel vil nedbringe vores varmeudgifter. Samtidig vil det også give et bedre indeklima, så vores børn bedre kan følge med i timerne, og så vores ansatte får færre sygedage.

Sådan er forslaget skruet sammen:

SF stiller i efteråret forslaget i Folketinget om at kommunerne skal have mulighed for at investere 5 milliarder ekstra i energirenoveringer af offentlige bygninger. Det er en forhøjelse af anlægsrammen på 1 mia. kr. om året i 5 år. Den finansieres gennem lån i fx Kommunekredit og betales tilbage med besparelsen på energiudgiften. Det vil sige, at der ikke er tale om et statsligt tilskud på 5 milliarder, men om at kommunen får mulighed for at låne pengene, og at det lån kan betales tilbage med de penge, kommunen vil spare på for eksempel varmeudgifter i de efterfølgende år.


Lægedækning i Gedsted

  19. august 2017: Doris Lauritsen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Tyttebærvej 12, Gedsted og Mogens Ove Madsen, Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet, Fladhøjvej 14, Års, skriver:

Det er velkendt fra presseomtale, at lægepraksis i Gedsted er til salg og afhændes 1. januar. Region Nordjylland har modtaget en opsigelse fra lægen i Gedsted. I øjeblikket foregår der et samarbejde mellem regionen og Praktiserende Lægers Organisation med henblik på at undersøge hvilke muligheder, der er for at praksis eller patienter kan overtages af andre læger.

Hvis dette arbejde ikke lykkes vil regionen garantere patienterne et lægetilbud efter 1. januar. En måde kan være at fortsætte med at lade markedet for læger afgøre, hvad der kan komme af læger.

Vi synes i stedet, at Regionsrådet bør søge ministeriet om en dispensation og hvis vi får denne, som det har været tilfældet i Hjørring og Morsø Kommuner kan der oprettes længerevarende klinikker uden at gå i udbud.

Situationen er alvorlig for patienter, der skal have adgang til praktiserende læger i Vesthimmerlands Kommune. I øjeblikket er der kun åbent for adgang i Hornum og Løgstør. Hvis det er der man søger hen kan der blive problemer med afstand. Hvis lægen ligger mere end 15 km væk fra bopælen betyder det, at man ikke kan modtage hjemmebesøg.

Hvalpsund og Gedsted har i øvrigt al for lang responstid, når det gælder ambulancer. Det peger på, at der er brug for mere dialog med og være mere fremsynet med hensyn, hvorledes de enkelte lægepraksisser udvikler sig.

Vi vil opfordre til, at man slår koldt vand i blodet. Der er stadig nogle måneder til 1. januar. Og dette gør vi fordi, det kan loves, at der helt sikkert vil være lægedækning. Og hvis vi kan få etableret en regionsklinik i Gedsted vil det være den bedste løsning.


Det hører ingen steder hjemme

18. august 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør skriver:

Såfremt man eksempeltvis har gennemgået en operation, der kræver genoptræning hos en fyseotrapeut, er man  henvist til at vælge imellem gratis behandling og transport fra hjemmet til Aars og retur, en dyr fragt, der tillige tager det meste af dagen, modsat en konsultation hos en lokal fyseoterapeut, der naturligvis tager sig ydelserne fuldt betalt .

Som jeg ser det, er Vesthimmerlands Kommune her skyld i en grov konkurrenceforvridning imod private erhverv. Der er 4 fyseoterapeutiske virksomheder i Vesthimmerlands Kommune, så hvorfor ikke give dem  rimelige konkurrencevilkår? Der er blot tale om, at de 4 kan yde samme service som kommunens foretrukne fyseoterapeut ved at eftersende regningerne til Vesthimmerlands Kommune? Såre enkelt!

Tillige er det beskæmmende at opleve, at Vesthimmerlands Kommune går imod strømmen, og foretrækker centralisering, her hvor den øvrige del af landet arbejder den modsatte vej og bestræber sig på decentralisering!


Skræmmende sagsbehandling om vindmøller

13. august 2017: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør, skriver:

Nørrekær Enge vindmølleprojektet er endt som et ynkeligt forsøg på at snyde områdets borgere for inddragelse i projektet.

Ved udarbejdelse af kommuneplanlægning skal kommunen invitere borgere, organisationer, virksomheder, andre myndigheder etc. til at deltage i det aktuelle planlægningsarbejde både før og efter, at der fremsættes forslag til den konkrete kommuneplanlægning. Det er ikke sket, hverken i Jammerbugt Vesthimmerland eller Aalborg Kommuner.

Hele projektet er i strid med tidligere afgørelser angående vindmøller i Nørrekær Enge.

I 2009 endte det med 13 møller, selv om der kun skulle være 8 stk. Kommunens Nørrekær Enge II projekt er i strid med borgmester Knud
Kristensens brev til Naturstyrelsen i 2011. Han oplyste i brevet blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden 2007-2009 i samarbejde med Aalborg Kommune har gennemført et saneringsprojekt og fjernet uheldigt opstillede møller, så der nu blot
skal være 13 møller i Nørrekær Enge. Afslutningsvis oplyste han, at det er kommunens holdning, at fremtidige større vindmøller bør placeres på havet.

Når han nu tilsyneladende vil gøre hvad som helst for at få opstillet møller, så bør det undersøges, om han har en økonomisk interesse i
projektet. Projektets landskabsanalyse fra 2016 er i kontrast til ønsket om nye møller. Det fremgår af analysen, at området er uegnet til opstilling af flere møller.

I en avisartikel 11. august kan man læse, at Økonimiudvalget "kraftigt opfordrer" regeringen til at bevare den såkaldte "grønne ordning",
selv om det er i strid med EU lovgivningen. Den manglende EU afgørelse om SMV pligt, har man tilsyneladende også
besluttet at se bort fra. Byrådets vigtigste formål er tilsyneladende at snyde borgerne mest muligt, uden at de opdager det.

I forbindelse med de manglende visualiseringer for Aggersund og Aggersund Syd, har jeg forsøgt at finde den ansvarlige for de
manglende visualiseringer. Sagsbehandler Kim Stadsvold, kommunaldirektør Henrik Kruuse, borgmester Knud Kristensen og viceborgmester Per Bach Laursen har ikke villet oplyse, hvem der har ansvaret.

Jeg fandt selv svaret ved arkitektfirmaet Urland, der oplyste, at de havde lavet visualiseringerne, men at det var Vattenfall, der i
samarbejde med kommunerne havde udvalgt visualiseringspunkterne. Jeg bad kommunaldirektøren bekræfte, at den oplysning var korrekt, men det gjorde han ikke.

Derimod fik jeg fra sagsbehandler Gitte Slotved den 9. august oplyst, at Henrik Kruuse havde overladt min anmodning om aktindsigt til hende, og at jeg ikke kunne få den ønskede indsigt. Det er næsten for tosset en forklaring, når jeg selv har fundet ud af,
at det er Vattenfall, der tilsyneladende styrer forvaltningen angående visualiseringer.

Byrådet har i denne sag helt mistet deres troværdighed.


Fakta om Nørrekær Enges Vindmølleforening

12. august 2017: Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby skriver på vegne af Nørrekær Enges Vindmølleforening:

I Nørrekær Enges Vindmølleforening respekterer vi, at der er medborgere, der har en anden holdning til vindmølleprojektet i Nørrekær Enge end vi.

Med det for øje, at vi også skal kunne se hinanden i øjnene og leve sammen, når kommunerne i slutningen af oktober har truffet en endelig beslutning om projektet, har vi i foreningen en strategi om, at vi gerne vil indgå i en saglig debat, men at vi generelt ikke ønsker at indgå i en offentlig polemik med vore medborgere.

Med dette indlæg vil vi undtagelsesvis ganske kort kommentere på to læserindlæg, der er bragt på www.lokaltindblik.dk for efterfølgende at give en orientering om, hvordan bestyrelsen arbejder med udgangspunkt i foreningens formål.

Læserbrevet fortsættes her.


Familielægen er vigtigst

9. august 2017: Pia Buus Pinstrup (K), Regionsrådskandidat i Vesthimmerland og Per Larsen (K), Konservativ formandskandidat til Regionsrådet, skriver:

I konservativ tror vi på at familielægen er vigtig for alle. I denne tid hvor mangel på læger er et hyppigt diskuteret emne, må vi konstatere vi ikke har råd til at mangle læger.  Jo færre læger – jo flere indlæggelser. Familielægen er tovholderen ind og ud af hele sygehussystemet. Hvis ikke der findes en læge der kender den enkelte patient, så sker der automatisk flere indlæggelser, hvilket er et meget dyrt alternativ i forhold til at kunne klare problematikken gennem egen læge og kommune.

Nogle af de løsninger vi ser, er:

- At politikkerne på Christiansborg er klar til at ophæve loftet over hvor meget en læge må omsætte for. Dette loft virker meget begrænsende og ligger i den grad en dæmper på aktiviteten.

- At appellere til regionen og PLO om, at nå i mål med overenskomst forhandlingerne – i stedet for at skabe denne store usikkerhed om lægemangel bl.a. i Vesthimmerland. 

- At regionen er parat til at lette pengekassen en smule og gøre mulighederne mere gunstige for de praktiserende læger i udkantsområderne. Selvom der kunne ligge en økonomisk gevinst i at blive familielæge på landet, så har vi stadig det billigste og bedste lægedækningssystem i Europa. Det koster ca. 1600 kr. om året at have sin egen læge, svarende til ca. 130 kr. om måneden – altså ikke mere end en simpel TV pakke koster. Det er vi sikre på, at de fleste gerne betaler for at beholde sin familielæge.

Den nyeste analyse fra PLO viser at lægerne i Vesthimmerland i gennemsnit har 1928 patienter pr. læge og dermed ligger 2. højest i Danmark. Det er ikke rimeligt. Det vil vi arbejde målrettet for at få ned på minimum gennemsnittet på 1634 patienter pr. læge.


Debatmøde i Nørrekærs Enges vindmølleforening

6. august 2017: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør skriver:

Kom til historietime med Ole Vagn Christensen (Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi) om Tvind modellen og nej til atomkraft da jeg lørdag aften var i Tolstrup Forsamlingshus.

I salen kunne jeg tælle totalt 22 mennesker, hvoraf kun 1/3 var lokale. Bjarne Willingshøj fra Midtfjord Radio startede med at gøre mig helt klart, at han gik ind for opførelsen af ekstra møller i Nørrekær Enge, og det afsluttede han også med, inden han forlod lokalet efter mødet. Han var der i arbejdsøjemed for at dække begivenheden til radioen.

Emil Olsen (Formanden for Nørrekærsenge Vindmølleforening) fortalte, at han ikke ville udelukke, at foreningen ville trække penge ud af området og sende til Ærø, hvorfra foreningen havde fået økonomisk opbakning.

Det bliver nok ikke aktuelt, da Lea Vangstrup (Wind People) lagde ud med at fortælle, at Nørrekærsenge Vindmølleforening intet havde opnået. Hun fortalte om en forretningsmodel, foreningen havde tænkt sig at bruge, hvis de ville have formået at opnå et samarbejde med Vattenfall og bønderne Rene, Torben og Charlotte, som hun kaldte mølleopstillerne. Foreningen vil nu stille krav overfor kommunen om at kunne få lov til at bruge Lea Vangstrups forretningsmodel.

Det giver ingen mening, når de ikke har noget samarbejde med de mennesker, der vil stille møller op, og hvor er alle de påståede medlemmer?

Tonny Brink (Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi) var bekymret for at kommunerne ville blive frataget deres styring af staten.

Helge Christensen næstformand i vindmølleforeningen mente ikke, at man havde nogen pligt til at oplyse forældre til børn på de to skoler i nærområdet (Farstrup Skole og Toppedalskolen) om risikoen for de sundhedsskadelige påvirkninger sådan et kæmpe industrianlæg kan medføre. Han mente heller ikke, at det var sket før, at der var gået ild i en vindmølle som i Østerild for nogle dage siden, hvor spredning af kræftfremkaldende giftige partikler blev spredt over et kæmpe område, men her er sandheden en anden.

Det kan også ske her, og med flere møller øges risikoen i et følsomt område, hvor der dyrkes mange afgrøder på markerne både i og omkring Nørrekær Enge på begge sider af Limfjorden. Der er frilandsgrise, køer og økologiske fritgående kyllinger og kalkværket ved Aggersund, der leverer til fødevareindustrien.

Endeligt var der ikke en eneste i panelet der vidste, at den sydligste række af vindmøllerne er fjernet fra projektet, som det også fremgår af kommuneplankortet.

Emil Olsen har tidligere sagt, at hvis foreningen ikke fik en aftale ville de også være imod opstilling af flere møller i Nørrekær Enge og sende indsigelse.


Præmiering af smukt byggeri i Løgstør og omegn

6. august 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

Konkurrencen omfatter tillige præmiering af  iøjnefaldende og estetisk smukt renoveringsarbejde, der har givet bestående byggeri i Løgstør og omegn et flot løft! P.g.a. velvilje fra  lokalentusiastiske løgstør-foreninger og virksomheder, er der igen i år har ydet økonomisk dækning til fremstilling af bronzepladen.

Sponsorerne er: 2 anonyme løgstør-foreninger - en anonym løgstørianer - Fa. Midtfjord El, Løgstør- Fa. Henriksen & Madsen, Løgstør - Peter Veggerby, Løgstør.

Kom med et bud! Som altid er emnerne mangfoldige i Limfjordens perle - Muslingebyen Løgstør! Dine forslag skal være undertegnede i hænde senest 15. september 2017 - enten lagt i brevsprækken "Kruse, Fjordgade 6, Løgstør" - eller pr. telefon 98673727, eller kruse007@hotmail.com

Opgiv blot dine forslag - foto af dine emner tager undertegnede sig af.


Kursskifte i vindmølleforening?

4. august 2017: Kaj Bräuner Sørensen, Rybjergvej 5, Hemdrup, 9670 Løgstør, skriver:

Beslutningen om op til 40 nye vindmøller i Nørrekær Enge nærmer sig afslutningen.  Projektet fra Vattenfall kan ses på Vesthimmerlands og Aalborg kommunes hjemmesider og fristen for at komme med kommentarer til projektet er den 18. august. Hvordan skal man forholde sig?

I efteråret 2016 blev Nørrekær Enges Vindmølleforening stiftet og jeg deltog fra starten i de møder, der blev indkaldt til, og blev medlem af foreningen. Jeg oplevede en ret kritisk holdning til projektet. På flere møder i efteråret blev forslag til møllernes placering i forhold til naboer diskuteret. Også antallet af møller, ligesom støjproblemer, lysglimt og røde blinkende lys blev drøftet. Sidst men ikke mindst blev de alvorlige sundhedsrisici, som møllerne kan medføre også diskuteret. Jeg så der efter frem til fortsatte medlemsmøder under processen og især nu i høringsfasen og så en fælles vurdering af, om det endelige projekt var acceptabelt. Hvis ikke det var tilfældet, ville opgaven selvfølgelig være at udarbejde et høringssvar inden den 18. august med en afvisning af projektet.

Iflg. vedtægterne vil bestyrelsen løbende holde medlemmerne orienteret via medlemsmøder, nyhedsbreve pr. mail og oplysninger på foreningens hjemmeside, men intet er sket i år. Bortset fra en ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer, har der ikke været indkaldt til medlemsmøder og jeg har heller ikke modtaget noget nyhedsbrev.

Der er desværre sket et markant kursskifte i Vindmølleforeningen. I marts oplyste formand og næstformand, Emil Olsen og Helge Christiansen, i bl.a Nibe Avis, at det for foreningen slet ikke handlede om de tidligere nævnte problemer og aldrig havde gjort det. Nej, iflg. formand og næstformand var ”…fondstanken det helt centrale punkt i foreningens virke, som har været det fra den dag, foreningen blev stiftet.” Og i juni oplyste de også, at de samarbejdede med en Lea Vangstrup fra en international humanitær fond, der hedder Wind People. Denne organisation har først og fremmest haft til formål at skabe en ny national model for opsætning af landvindmøller, iflg de to bestyrelsesrepræsentanter. Det var en helt ny dagsorden. Nu handlede det slet ikke om området her, men om en politisk/ideologisk sag med en såkaldt fondsmodel. Derfor blev der vedtaget nogle vedtægtsændringer i april, som skulle muliggøre denne fondsmodel med både kommanditselskab og komplementarselskab. Tillige blev det fastlagt, hvilke formål eventuelle midler i fonden kan anvendes til og hvem, der skal bestemme – i de oprindelige vedtægter var der nemlig intet om denne fondsmodel.

Jeg kan desværre derfor ikke længere sætte min lid til Nørrekær Enges Vindmølleforening af flg. grunde:

  • Foreningen går tilsyneladende ind for Vattenfalls projekt og trækker dermed på samme hammel som Vattenfall, blot man får en såkaldt fondsmodel
  • Foreningens bestyrelse har tilsyneladende siden foreningens dannelse haft en skjult dagsorden, hvor fondstanken har været det helt centrale punkt
  • Foreningen er tilsyneladende blevet spændt for en politisk/ideologisk vogn
  • Foreningen er blevet helt lukket og der kommer ingen informationer til vi medlemmer – hverken i form af medlemsmøder eller nyhedsbreve pr. mail til medlemmerne, som angivet i vedtægterne
  • Vedtægtsændringerne vedr. fondsdannelsen muliggør, at penge fra projektet tiltænkt lokalområdet kan trækkes ud af lokalområdet og anvendes til helt andre formål helt andre steder
  • Vindmølleforeningen sætter sig forlods på flertallet i fondsbestyrelsen og ekskluderer derved lokale borgere, som ikke ønsker medlemskab af foreningen, fra indflydelse 

Kommuner på stribe har i 2016 og her i 2017 indført direkte vindmøllestop eller gennemført en kraftig opbremsning i udbygningen. Det gælder bl. a. Esbjerg, Aabenraa, Ikast-Brande, Haderslev, Kolding, Varde og Tønder. Især de gældende afstandskrav mellem møller og naboer og de sundhedsmæssige risici ved naboskab til møllerne har spillet en stor rolle. Flere iagttagere forventer, at afstandskravene vil blive udvidet i nye regler. Tillige er Kræftens Bekæmpelse i gang med en stor undersøgelse af mulige risici ved især støjen fra møllerne. Vi bør afvente resultaterne. På Christiansborg skal der snart forhandles nye afregningsregler for landvindmøller og der er flere meldinger om, at man her vil indbygge særlige fordele til projekter, der er organiseret af lokale borgere og foreninger. Ligeledes er det fra EU nu foreslået, at sådanne lokale energifællesskaber skal have bedre betingelser end almindelige kommercielle investorer.

Vi bør derfor vente med eventuelle nye møller i Nørrekær Enge og da Vindmølleforeningens bestyrelse kun kan fokusere på fondstanken og helt har glemt området her og vi menige medlemmer, er der kun den mulighed tilbage at støtte en af underskrifteindsamlingerne mod vindmølleparken.


Sundhed er altafgørende for K

3. august 2017: Pia Buus Pinstrup (K), næstformand i Sundhedsudvalget og Henrik Dalgaard (K), formand i Børne-og skole udvalget, skriver: 

Konservative går i spidsen når det gælder sundhed – både for unge og ældre.

På børne- og skole området har vi netop afsluttet et pilotprojekt, hvor der har vist sig at være store gevinster ved at hjælpe børn til bedre motorik i folkeskolen. Ved at lade fysioterapeuter deltage i undervisningen og have fokus på bevægelse, samt lave motoriske test på eleverne har alt sammen givet gode resultater. Vi ved, at god motorik og sundhed giver en bedre indlæring for børnene. Fysioterapeuterne kan i den grad være med til at kvalificere de 45 minutters obligatorisk bevægelse i skoledagen. Projektet har foregået på Østermarkskolen i Aars og det synes vi skal implementeres bredt på alle skoler i kommunen.

Fysioterapeuter kan gøre gavn flere steder i kommunen. Konservativ har samtidig foreslået at få fysioterapeuter ud på alle plejecentre. Vi mener det kunne give god mening i en tid, hvor vi taler meget om rehabilitering på sundhedsområdet. Vi mener, at en fysioterapeut på plejehjemmene vil kunne opkvalificere den træning der i forvejen foregår derude og dermed forebygge genindlæggelser endnu mere. Vi tror på forebyggelse betaler sig. Det er et forslag der for nuværende bliver regnet på i administrationen og ligger klart forud for kommunens budgetlægning til efteråret.


Kender man ikke historikken i Nørrekær Enge?

1. august 2017: Harriet Meisner, Vårvej 26, 9240 Nibe, skriver på vegne af bekymrede naboer til Nørrekær Enge:

Der er i øjeblikket høring på en planlagt vindmøllepark i Nørrekær Enge, hvor Vesthimmerlands- og Aalborg Kommune påtænker at tillade at elgiganten Vattenfall får lov til at opstille yderligere 40 møller, oveni de 13 der er der i forvejen.

Det kan undre at det overhovet kommer på tale. I 2009 blev 77 små møller erstattet med de 13 møller på 125 m der står der nu. Møllerne blev placeret på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, blandt andet ud fra den betragtning at de 77 møllers uheldige påvirkning på landskabet, blev reduceret betragteligt. I Aalborg Kommunes kommuneplan stod der: ”Ud over at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende er det vigtigt at deres karakteristiske træk ikke udviskes”.

I 2012 omgjorde Natur- og Miljøklagenævnet en beslutning fra Vesthimmerlands Kommune, om opførelsen af et større landbrugsbyggeri med 13 m høje siloer i Nørrekær Enge, da man vurderede at området havde stor landskabsmæssig værdi.

Hvordan kan man så nu påtænke at opsætte 40 nye møller på 150m?

Det virker som om at politikerne ikke har tænkt sig rigtigt om, eller ikke er blevet ordentligt orienteret om historikken, for ellers ville man for længe siden have sagt nej tak til Vattenfall.


Gedsted uden praktiserende læge

31. juli 2017: Kirsten Moesgaard(UP), Farsø, medlem af regionsrådet og byrådet i Vesthimmerland og Per Bisgaard (V), Aalestrup, kandidat til regionsrådet og medlem af byrådet i Vesthimmerland, skriver:

Flere og flere små lægehuse med kun en praktiserende læge lukkes i disse år, og nu rammer det også Gedsted i den sydvestlige del af Himmerland på grænsen til region Midtjylland. Den lokale praktiserende læge har været glad for sit arbejde, men med et stigende arbejdspres med bl.a. registrering har han valgt at flytte til en lægepraksis med flere kolleger, i en større by.

Tilbage i Gedsted og omegn er nu små 2000 borgere, som skal på jagt efter en ny læge. Sandsynligheden for at en ny læge nedsætter sig i den ledige praksis er ikke stor, sandsynligvis ikke eksisterende. Hvad gør borgerne nu? De afventer en udmelding fra Region Nordjylland, som har ansvaret for lægedækning i Nordjylland.

I nabobyerne Farsø og Aalestrup er der ikke umiddelbar mulighed for at lægehusene kan løse problemet, idet begge byer ligeledes er under pres med et meget højt patienttal pr. læge – over 2000 patienter, hvor gennemsnittet i Danmark er ca. 1650.

Byrådet i Vesthimmerland besluttede allerede for et par år siden at afsætte økonomiske midler til at projektere et ”Sundhedens Hus” i Farsø, hvor man kan samarbejde på tværs af private-, regionale- og kommunale aktører. Dette arbejde skrider langsomt frem, men det vil med den aktuelle situation være på sin plads at sætte ekstra skub under disse planer. Et sådant byggeri, ved eksempelvis Farsø Sygehus, vil givet kunne være med til at løse en del af de problemer, som nu forstærkes i den sydvestlige del af regionen ved lukningen af Gedsted Lægehus. Et lægehus med flere praktiserende læger vil gøre det attraktivt for yngre læger, som ønsker at afprøve denne gerning.

I Aalestrup har en lokal arbejdsgruppe længe arbejdet med ideen om at samle flere af byens sundhedsaktiviteter i et hus, hvor praktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger og andre terapeuter kan profitere af et bygningsfællesskab. Det vil være oplagt at opfordre denne arbejdsgruppe til at fremkomme med deres forslag, således at man skabe sig et overblik over alternative muligheder til en regionsklinik, som vil skulle styres fra centralt hold i Aalborg.

Den aktuelle situation i Gedsted med nedlukning af en lægepraksis er blot et af mange problemer på sundhedsområdet, som regionsråd og byråd står overfor i de kommende år. Vi er af den opfattelse, at ønsker man fortsat lægehuse med privatpraktiserende læger, så må man på flere niveauer  i kommunalt-,  regionalt- og statsligt regi lægge pres på for at skabe bedre forhold for lægerne.

Lægemanglen er tydelig og på kort og mellemlang sigt må vi leve med dette problem og i mellemtiden forsøge at skabe rimelige arbejdsbetingelser og bedre økonomiske forhold for de praktiserende læger, som tager udfordringerne op rundt om i landet.


Tavshed om møller er ikke rimelig

30. juli 2017: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør, skriver:

Har du 4000 kroner til Energinet.dk inden den 10. august 2017?

Det er prisen og fristen for at søge om det værditab, du får på din bolig i forbindelse med 40 nye vindmøller i Nørrekær Enge. Der er lange udsigter til en afgørelse om tilladelse eller ej, fordi kommunerne afventer afgørelse fra EU vedrørende manglende SMV vurderinger i hele landet.

Sagsbehandler Peter Serup fra Aalborg Kommune oplyste 15. juni 2017 til Vattenfalls informationsmøde i Farstrup Hallen, at de ikke træffer afgørelse om tilladelse til vindmøller, inden afgørelsen fra EU er kommet. På trods af det, stod Energinet. dk på samme møde flere gange og sagde, at borgere omkring Nørrekær Enge skulle huske at ansøge om ejendomsværditab INDEN den 10. august 2017.

Hvis man bor mere end 900 meter fra møllerne, er prisen for ansøgningen 4000 kroner. Alle, der vil komme til at kunne se de mange møller, vil lide værditab på sin bolig. Det er ikke rimeligt, og Energinet er tavse nu ligesom de udvalg, der satte projektet i gang også er.


Folkeafstemninger på vidtrækkende beslutninger ønskes

18. juli 2017: Martin Sørensen, Nygade 4, 9681 Ranum og Dan Christophersen, Årupvej 62, 9670 Løgstør (kandidater til kommunalvalget for Retsforbundet), skriver:

Det nye rådhus i Aars er nu gjort hovedrent og taget i brug  og om få år åbnes den nye omfartsvej ved Aars. Den samlede pris for de to projekter løber op i 130 millioner kr.

Projekterne blev vedtaget af kommunalbestyrelsen uden større inddragelse af lokalbefolkningen. Denne fremgangsmåde ønsker Retsforbundet i Vesthimmerland at udfordre idet vi ønsker at borgerne altid involveres aktivt i alle større kommunale beslutninger.

Når vi i Retsforbundet Vesthimmerland ønsker aktiv involvering af lokalbefolkningen skyldes det vores forståelse af begrebet demokrati. Demokrati indebærer i vores optik at lokalbefolkningen er aktiv besluttende og ikke kun overlader sin myndighed til en repræsentant i byrådet.

Da pengene kun kan bruges en gang er det lokalbefolkningen prioriteringer som byrådet må tage til efterretning. Borgerne får således mulighed for at udtrykke netop deres prioriteringer af kommunens økonomiske- og sociale indsatser og bliver samtidigt en aktiv part i såvel forvaltning som drift af lokalområdernes skoler, børnepasning, ældreområde mm.

hos Retsforbundet Vesthimmerland  tager vi lokal demokratiet alvorligt   vi  vil lave lokalråd så de lokale borgere.  har  lokal indflydelse på forvaltningen af skoler, børnepasning, ældreområdet mm., såvel gennem prioritering af lokalområdes økonomiske indsatser som gennem prioriteringer lokalområdets ønsker til indhold og drift af de kommunale institutioner.


Værditab på grund af vindmøller

17. juli 2017: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør, skriver:

40 ekstra 150 meter høje møller, en transformatorstation nær Aggersundbroen størrelse 4 Ha og flere ekstra transformatorstationer opsat i Nørrekær Enge mellem møllerne.

Vil kommunen via Energinet.dk gøre Vattenfall ansvarlige for tilbagebetalingen af de 170 millioner skattekroner forskønnelsesprojektet ved Nørrekær Enge kostede?

Beløbet for at ansøge om ejendomsværditab er på 4000 kroner, når man har hus, der ligger over 900 meter fra de 53 vindmøller. Det virker underligt, at hver husstand skal deponere et så stort beløb.

Peter Serup fra Aalborg Kommune siger, at det slet ikke er sikkert, at møllerne kommer. Der skal først være en afgørelse fra EU om de manglende SMV-vurderinger, inden kommunerne tager stilling til møller elller ej.

Hvorfor er der så en frist for ansøgning om værditab og indbetaling af 4000 kroner allerede den 10. august 2017?

Omkostningen på de 4000 kroner burde betales af Jammerbugt, Vesthimmerlands og Aalborg Kommune.

Boliger på 2-3 kilometers afstand med direkte udsigt til Nørrekær Enge vil lide et 100 % værditab på deres bolig, og så skal man oveni straffes med et ekspeditionsgebyr på 4000 kroner for at få sin ansøgning prøvet af energinet.dk.

Det er mange huse til salg nu i området nær Nørrekær Enge, og det er forståeligt nu. Der er sikkert mange borgere, der ikke har råd til at betale 4000 kroner for ansøgning om værditab på boligen. Der er sikkert også mange borgere, der har brug for vejledning til at ansøge om værditab. Kommunerne bør hjælpe borgerne og annoncere offentligt om, hvordan man søger om værditab og betale gebyret herfor.

De erstatninger, der bliver givet af energinet.dk, dækker ikke værditabene på boligerne, der bliver umulige at sælge, når der ligger 53 møller, transformatorstationer og røde blinklys ved siden af.

Tidligere afgørelser for området, viser, at der ikke er plads til flere møller her. Anbefalingen er også, at området ikke er egnet til flere store møller, der må ud på havet at stå.


Tak er kun et fattigt ord

15. juli 2017: Holger Pedersen skriver på vegne af Muslingegruppen

Endnu en Muslingefestival er afsluttet. Og med – tør vi godt sige – succes. Tusinder af mennesker, godt vejr, masser af omtale, fin, fin reklame for Løgstør.

I Muslingegruppen er vi stolte over, at festivalen bliver bedre og bedre og at vi tiltrækker flere og flere gæster, der får serveret bedre og bedre mad.

Men denne succes opstår ikke ud af ingenting. Der er knoklet før, under og efter af mange, mange frivillige. Det er dem, som Løgstør og Muslingegruppen skylder den største tak. Tidligt og silde er der stillet bord og bænke op, hejst flag, gjort rent, fjernet affald, ordnet toiletter, serveret fadøl og kaffe, lavet mad og i det hele taget ydet en glad og smilende service, som vore gæster lægger mærke til.

Uden disse frivillige inden Muslingefestival. I år er der kommet endnu flere til, og det er vores indtryk, at de har været glade for at kunne hjælpe. Vi håber på den måde at endnu flere vil melde sig, når vi skal i gang med at sammensætte holdene til næste års festival, der finder sted 13.-15. juli.

Tak er kun et fattigt ord, men det er det eneste, som de mange frivillige får (bortset fra en bid brød) – og vi kan ikke tilbyde mere til næste år. Men vi kan tilbyde et muntert og givende fællesskab, der er til gavn for vor by. Og så skal de mange sponsorer selvfølgelig også have en stor tak. Vi håber, at både de og de frivillige er med næste år.


Svært at få armene ned

13. juli 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

Svært at få armene ned i begejstring over den enestående indsats de talrige frivillige ildsjæle ydede for at gøre Løgstør Muslingefest til det herlige tilløbsstykke som det blev. Jeg har ikke set noget lignende. Jeg vover at påstå at en tusindtallig skare af løgstørianer står bag mig når jeg siger tak! Løgstør kan det med at trække i festtøjet, og som altid bliver events i Løgstør afviklet uden knubbede ord o. lign.!

Kæmpe applaus fra  N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, der opnåede at få stimuli til alle smagsløg fra såvel den traditionelle vaffelvogn, som boden med Muslinge-dogs" etc.


Kommunen snyder Aggersundborgere

7. juli 2017: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør, skriver:

Beboerne i Aggersund og Aggersund Syd er nu blevet helt usynlige i forbindelse med planlægningen at Nordeuropas største vindmøllepark i Nørrekær Enge.

I forbindelse med projektet er der lavet en visualiseringsrapport, for med billeder at vise hvordan naboernes udsigt bliver påvirket at de 40 stk 150 meter høje møller og de 13 eksisterende møller. Visualiseringsrapporten er lavet af arkitektfirmaet Urland fra København i samarbejde med de tre kommuner, der omkranser de møller, man vil forsøge at opstille.

I Vesthimmerlands Kommune er det et problem, at nogen af de tættest beboede områder som  rogade i Aggersund med mere end 50 husstande er udeladt af rapporten. Der er flere, der vil få udsigt til Nørrekær Enge møllerne. Det vil ødelægge det området, lige der hvor Energinet.dk har brugt 170 millioner kroner på naturforskønnelse 3 kilometer ind i landet på begge sider af Limfjorden.

Den samlede bebyggelse på Digevej i Aggersund Syd er også udeladt af visualiseringsrapporten, selv om det fremgår af rapporten, at der SKAL findes billeder fra samlede bebyggelser og nærmeste naboer til området.

Det er økonomiudvalget, der har sat mølleprojektet i gang. Derfor bør udvalget nu fremskaffe de 4000 kroner, det koster at søge om værditab til de boligejere, der helt bevisligt vil miste ejendomsværdi.

Det er ikke i orden, at udvalget baner vejen for firmaer, der ikke betaler skat, da det betyder at almindelige borgere, altså dem der betaler skat, også skal betale 4000 kroner for at få afprøvet sin ret til værditabserstatning.

Økonomiudvalget bør også sørge for, at de manglende visualiseringer bliver lavet, selv om Kurt Kornberg fra Vattenfall og sagsbehandler Kim Stadsvold tilsyneladende vil gøre hvad som helst for at skjule sandheden, om det skæmmende syn de i alt 53 kæmpemøller med 8 røde blinklys og 159 roterende vinger vil være for Aggersundborgerne, og ikke mindst for de øvrige borgere hele vejen rundt om det planlagte mølleprojekt i alle tre kommuner.


Skjuler kommunen noget?

7. juli 2017: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør, skriver:

Kommunen vil ikke rette fejl vedrørende Nørrekær Enge høring.

Der er udlagt en rapport på internettet under navnet Visualiseringsrapport Miljørapport: Vindmøller ved Nørrekær Enge II April 2017.

Rapporten har 25 fotostandpunkter. Nummer 25 er fra Aggersundbroen mod møllerne i Nørrekær Enge, men det foto findes ikke i den ovennævnte rapport.

Der er et oversigtskort i rapporten, der viser, at der findes fotostandpunkter helt op til nummer 36, men punkterne fra 24 til og med 36 findes ikke i den rapport, der er lagt ud på internettet.

Ved henvendelse til Vattenfalls Kurt Kornberg, fik jeg tilbudt et besøg af ham vedrørende fejlen. Han mente, at han kunne hjælpe mig med at læse den. Det afslog jeg, for jeg har ingen problemer i denne retning.

Derefter blev jeg fra kommunens sagsbehandler (Nørrekær Enge II projektet) Kim Stadsvold på en meget provokerende måde opfordret til at tage imod besøget fra Kurt Kornberg fra Vattenfall, så jeg derved ville kunne lære at forstå den fejlbehæftede rapport.

Arkitektfirmaet Urland, der har lavet rapporten, har oplyst, at det er kommunernes ansvar, at lægge rapporten rigtigt ud til offentligheden. De erkender, at rapporten er lagt forkert ud og lover at kontakte kommunen.

Kim Stadsvold oplyser, da han beder mig tage imod læsehjælpen, at der er en del 2 tilgængelig til rapporten og medsender en kommune side fuld af ens muligheder med her, her, her, her og her. Sikke en vildledning. Han har dog rettet 2Xher til 1. og 2. del nu, men der ligger stadig kun den ene del, når man søger efter rapporten, hvor billede 25 ikke er tilgængelig, og her er ingen oplysning om, at der findes en del 2 til visualiseringsrapporten.

Det må også være frustrerende for Urland at have lavet et stykke arbejde, hvor halvdelen ikke bliver vist.

Det er ligeså frustrerende, at være borger i en kommune der ikke modtager oplysninger om fejl, og med det samme antager at borgeren har behov for læsehjælp fra Vattenfall.

Kim Stadsvold vil ikke rette fejlen, og Aalborg Kommunes sagsbehandler er passiv. Høringsfristen er stadig 18. august 2017.

Hvorfor tager kommunen ikke ansvar og retter fejlen med det samme? Er der noget at skjule?


Opgradering af den vestlige del af vores region

5. juli 2017: Erik Holm og Ove Albrechtsen, kandidater for SF til regionsvalget i Nordjylland, skriver:

I SF ønsker vi at se på den samlede infrastruktur i Nordjylland, når den næste forbindelse over Limfjorden skal etableres.

Ud fra en samlet vurdering af situationen peger vi på at løse trængseslproblemerne ved Aalborg ved at etablere et ekstra rør ved Limfjordstunnelen. Den næste nye forbindelse over fjorden skal være en ny bro ved Aggersund.

De mange gode grunde, der er til at bygge en ny bro ved Aggersund, er oplistet i den vedhæftede fil.

Et kort blik på infrastrukturen i Region Nordjylland viser, at der er et stort behov for opgradering i den vestlige del af Regionen.
På Mors, i Thy, Han Herred og Vesthimmerland, er der 0 km motorveje og kun meget få strækninger med motortrafikveje. Thybanen er så nedslidt, at togene kun må køre med nedsat fart på den, og Thisted Lufthavn er lukket for rutetrafik. Hanstholm Havn har vist danmarksrekord i dårlige vejforbindelser til en stor havn, og den har ingen jernbaneforbindelse.
Så der er nok at tage fat på, og den 75 år gamle bro ved Aggersund vil være et godt sted at starte.

Som kandidater til Regionsvalget for SF er vi optaget af at udvikle hele Nordjylland. En væsentlig brik i dette er at få forbedret infrastrukturen, hvor den trænger mest. 


Tilfredshed med Ankestyrelsens resultat 

3. juli 2017: Morten Mejdahl, byrådsmedlem for Venstre, skriver:

Peter Rasmussen(PR) fra Dansk Folkeparti finder det stærkt utilfredsstillende, at Ankestyrelsen har omgjort 33% af klagesagerne vedr. Serviceloven i Vesthimmerlands Kommune(VHK) for 2016.

For at få tingene på plads skal nævnes, at antallet af klagesager drejer sig om 33 stk.  3 af disse klager er af Ankestyrelsen lovligt afvist, 20 sager har VHK fået medhold i,  4 sager har Ankestyrelsen ændret og 6 sager skal VHK genbehandle. At tallene for omgørelser i Vesthimmerlands Kommune på dette område er lavere end landsgennemsnittet er i sig selv ikke godt nok men trods alt en realitet, som PR i ”anklageskriftet” IKKE har forholdt sig til.

Mange afgørelser foretages ud fra et skønsprincip. Derfor intet facit med to streger under som til en matematikeksamen.

Når borgeren ikke er enig i kommunens afgørelse kan denne forlange sagen revurderet i Ankestyrelsen.

Hvis borgeren fik medhold i alle sager som kom i Ankestyrelsen ville kommunens skøn være forkerte. Hvis alle afgørelser blev stadfæstet kan man med rette sætte spørgsmålstegn ved skønsprincippet(da ville det for borgeren være nytteløst at klage).

Som formand for Socialudvalget er jeg tilfreds med Ankestyrelsens resultat af klagesagerne vedr. Serviceloven.


Håber på valgkamp i ordentlig tone

28. juni 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF Vesthimmerland, skriver:

Min 1. byrådsperiode - 4 år lakker mod enden. Og taget dit læserbrev i betragtning N.J. Kruse, må jeg give dig delvist ret i dine antagelser og anskuelser, omkring by-rødderne i Vesthimmerlands kommune. Sørgeligt. Og jeg er en af dem.

Jeg har flere gange spurgt mig selv om kampen er det hele værd, og hver gang vinder min politiske overbevisning. Der er noget at kæmpe for og noget at kæmpe imod.

N.J. Kruse du savner politiske visioner i Vesthimmerland. Dertil vil jeg svare, at de er der. Men måske er de druknet i alt det sørgelige.

Ser vi kommunen fra et overordnet perspektiv, så har vi i den sidste byrådsperiode også sat nogle markeringer. Blandt andet er et sundhedens og psykiatriens hus undervejs, renoveringer og nybyg af skoler og dagtilbud og fine idrætsanlæg skyder op. Vi værner om vores små landsbyer, hvor der rent faktisk også bor mennesker.

Og som du nævner, er der lavet en meget fin plan for en Marina i Løgstør og en svømmehal i Aars.

Jeg ville ønske, at der var penge til det hele.

Ved de årlige budgetforhandlinger skal vi så prioritere, hvad råderummet og pengene skal bruges til?

Er det flere skattelettelser, der skal til? det vil de Konservative jo nok mene, eller skal der også investeres i velfærden og dermed i fremtiden? Jeg mener klart det sidste. SF vil bruge pengene på at investere. Investere i mennesker, i vores fremtid og vores fællesskab.

Sådan har vi i SF en række bud på, hvordan vi skal investere på de rigtige områder og på det rigtige tidspunkt. Det er til gavn for det enkelte barn, unge og den syge og den ældre, men også til gavn for samfundet.

Vi er helt afhængige af, at så mange af os, som muligt kvalificerer sig, kan matche det arbejdsmarked der er, og dermed bidrage til fællesskabet. Det er på den lange bane langt bedre og billigere at forebygge. Derfor vil SF investere. I mennesker og i fællesskabet.

Og så er min overbevisning, at der bliver råd til alt det andet…..

Tilbage til læserbrevets start, valget kommer i november, borgerne i Vesthimmerland vælger hvem de vil have til, at styre deres kommune.

Efter sommerferien så er valgkampen i gang.

Jeg ønsker og håber på en valgkamp som kommer til, at foregå i en ordentlig tone, fuld af ordenlighed og politik og visioner for vores kommune.  

God Sommer!


Har Socialudvalget sovet i timen?

27. juni 2017: Peter Rasmussen, formand og by- og regionsråds kandidat for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Foulumvej 42, 9640 Farsø, skriver:

Den 26.06 kom der nye tal fra socialministeriet på antallet af klagesager der blev omstødt af ankestyrelsen i forhold til serviceloven. I Vesthimmerland er det 33%.

Det er simpelthen ikke iorden. Det er mennesker vi har med at gøre i disse sager, mennesker der ofte i forvejen står i en svær situation og har brug for en hurtig og korrekt afklaring om deres situation. Istedet for at sikre dem dette, fastholder Vesthimmerlands komune dem i en uafklaret og usikker situation.

Er det her ikke noget socialudvalget i Vesthimmerland beskæftiger sig med? Eller har de sovet i timen? Nu er det i hvert fald på tide at vågne op og komme i arbejdstøjet, for så ringe service kan vi ikke være bekendt.


Hvor er de store visioner?

27. juni 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

Journalisternes favorit må nødvendigvis være Vesthimmerlands Kommunes byråd!

At tænke sig, at dens 1. mand 3 gange har været inhabil uden at ville indrømme det, og efterfølgende af samme grund er sendt udenfor døren når ØK-udvalget har drøftet denne eller hin sag. Nå, dette forhold får naturligvis ende efter det kommende kommunevalg. Andet er utænkeligt! Det er efterhånden gabende kedsommeligt igen igen at blive underholdt af byrødderne med deres fnidder, mudderkastning og interne hundeslagsmål. Den latterlige diskussion omring højden på det såkaldte Per Kirkeby-hus løb ud i sandet, men så gik der da tid med det!!! Kan I, kære byrødder, ikke få øje på farcen, så er jeres problemer større end først antaget!. Det er overflødigt at sætte navn på kombattanterne. De gør I selv så  og grundigt og eftertrykkeligt i medierne dagligt!

Tillige er det lavkomisk at læse, hvorledes I indbyrdes politianmelder hinanden. I er slet ikke i vi borgeres øjne så interessante som I vist regner med! Hvad endnu værre er hvad omverdenen tænker når de retter øjnene imod Vesthimmerlands Kommune. Jeres kravlegårdstilbøjeligheder skræmmer bort de virksomhedsledere og private I så gerne vil have til at slå sig ned i kommunen. De må da korse sig!

Man kan da kun sympatisere med Therese, når hun vil have, at alle børn skal have ret til et godt og trygt børneliv

- når Therese og Uffe Bro melder ud, at Aars Golfklub ikke bør ligge borgerne til byrde, men selv må rage kastanjerne ud af ilden

- når Palle Jensen ikke vil lægge navn til besparelser i ældregruppen etc. etc.

MEN det burde være selvfølgelige ønsker og opgaver hentet ned fra petit-hylden!

Næ jeg savner større visioner, dem der skal fremtidssikre kommunen. Jeg kunne pege på flere, men vil blot nævne en enkelt, nemlig at Grata A/S har pustet nyt liv i bestræbelserne på at udvide Løgstørs marina mod øst! Alt for dyrt, vil nogle måske sige? Kan man gradbøje "dyrt" er det ikke det samme som spørgsmålet om hvad der er højest - Himmelbjerget eller et tordenskrald? Gennemførelsen af et sådant projekt vil være det mest spektakulære i nyere tid, og i endnu højere grad end tidligere markere Løgstør og dermed Vesthimmerlands Kommunes placering på Danmarks- og europakortet!

Det kaldes investering!


Alle børn har ret til et godt og trygt børneliv

23. juni 2017: Theresa Berg Andersen, SF og Morten Mejdahl, Venstre, skriver:

I 2016 fik Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med Blå Kors del i en pulje til at oprette Barnets Blå Hus. Et forsøgsprojekt på 4 år.

Barnets Blå Hus har til formål at hjælpe børn i familier, hvor mor eller far har et misbrug i form af alkohol eller stoffer.
I Barnets Blå Hus får børn lov til, at være sammen med ligestillede. Børnene får hjælp af kompetente og dygtige ansatte og frivillige.

Projektet er bevilget 1,5 fuldtidsstilling som er finansieret af Socialstyrelsen. Som en del af støttegruppen ser vi, at behovet er større end projektmidlerne rækker til. Derfor foreslår SF og Venstre, at der ved de kommende kommunale budgetforhandlinger prioriteres midler som støtter driften af Barnets Blå Hus i Vesthimmerland. Så vil flere børn kunne få den professionelle støtte og hjælp, de har behov for.
Vi ved jo, at en tidlig indsats er en nytteindsats.

Vi ønsker, Trygge Børn i Trivsel.


Kulturpakhus på havnen i Løgstør er en fuser

23. juni 2017: Formand Tove Hviid, skriver på vegne af afdelingsbestyrelsen for afd. 1, Løgstør Boligforening:

Forleden blev der afholdt møde i Lanternen for alle de borgere, der var interesseret i at høre en statusopdatering på de projekter, der var i støbeskeen eller på idéplan fra forskellige initiativtagere i Løgstør. Der skal lyde stor ros til de ildsjæle, der bruger tid og tanker til at udtænke planer, der kan være til gavn for Løgstør området – både i forhold til turismen og i forhold til at gøre Løgstør mere attraktiv som bosætningsby – og ikke mindst i forhold til de borgere, der allerede er bosat i området.

Kulturpakhus på havnen
Formanden for Løgstøregnens Erhvervsråd, Leif Ørsnæs Christensen, løftede på mødet sløret for en påtænkt ny bygning ved siden af Kulgården og Kulturladen. En bygning – kaldet Kulturpakhus - der skulle opføres ved siden af Kulturladen, og som byens foreninger kunne bruge til offentlige arrangementer på havnen. Som der blev sagt på mødet, så skulle bygningen være tænkt som et permanent alternativ til det store telt, der hen over sommeren, bruges til de forskellige aktiviteter på havnen.

På mødet gjorde en bekymret borger, Bjarne Jalk bosat i Toldbodgade, opmærksom på, at bygningen vil fratage beboerne udsigten i den bagvedliggende boligblok tilhørende Løgstør Boligforening. Leif Ørsnæs Christensens svar til den bekymrede borger var, at det bliver en politisk opgave at tage stilling til, om bygningen skal opføres. Så er vi mange, der håber på, at der er nogle fornuftige politikere i byrådet, der kan se det ufornuftige i et sådant tiltag. 

Afdelingsbestyrelsen for afd. 1 i Løgstør boligforening, som bl.a. varetager beboernes interesser, mener at det er en meget dårlig idé med et Kulturpakhus på havnen.
Løgstør Boligforening har gennem de sidste 3 år brugt mange millioner på at renovere og forskønne boligforeningens mange ejendomme og lejligheder, bl.a. også lejlighederne i Toldbodgade, hvor nr. 4 og 6. har fået etableret altaner mod havnen, så man kan nyde udsigten til havnen og ud over Limfjorden. Specielt lejlighederne i nr. 4 og 6. er tilgængeligheds-lejligheder. Det betyder bl.a., at lejlighederne er tilpasset til ældre og gangbesværede beboere – lejlighederne er handicapvenlige og med elevator, så beboerne kan blive længst muligt i eget hjem.
Kan det virkelig passe, at man vil ødelægge udsigten for disse borgere ?? Det nægter vi at tro på !!

Fordi der opsættes telt i 5 uger hen over sommeren til aktiviteterne på havnen, så er det da ikke til samme gene, som hvis der skal være et Kulturpakhus permanent hele året. Hvad med om man brugte Kulturladen noget mere, for den er da ikke meget i brug, har vi bemærket. Man kunne jo f.eks. forlænge den allerede eksisterende Kulturlade op mod scenen. Et forslag !!

Vesthimmerlands kommune har brugt mange penge og meget tid på at etablere det grønne område med ”bakker” med tramboliner med mere. Det grønne område er meget brugt hen over sommeren, hvor turister spiser deres medbragte mad – og mange børn leger og spiller bold på området. Og f.eks. arrangerer Løgstør Gymnastikforening sommergymnastik på det grønne område for turister og alle borgere gennem hele sommerferien. Det ville da være synd at ødelægge dette attraktive grønne område, som er med til at skabe et godt og alsidig miljø på havnen.

Som tidligere nævnt, så er bygningen tænkt som et alternativ til det store telt, der står hen over sommeren, fordi et stort telt  ikke passer ind i havnemiljøet, som Leif Ørsnæs siger. Det er noget værre sludder ! Der er mange byer – store som små - der sommeren igennem bruger telte til de mange aktiviteter, man tilbyder – f.eks. på havnen i Skagen til festival og alt muligt andet. Telt på havnen forbindes med hyggelige arrangementer - det syntes både turisterne og de mange borgere fra Løgstør og lokalområdet, der kommer på havnen.
Mon ikke også mange turister vil beundre de flotte hvide lejligheder med altaner, som de kan se, når de kommer sejlende ind i Løgstør havn, samt alle øvrige turister, der besøger havnen – boligblokken er som helhed med til at forskønne hele havneområdet.

Kulturpakhus på havnen – det er en fuser efter vores mening. Den holdning håber vi også, at politikerne har, hvis idéudkastet til Kulturpakhus-projektet en dag havner på deres bord.


For mange huller i Vesthimmerland?

19. juni 2017: Peter Rasmussen, formand og by- og regionsråds kandidat for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Foulumvej 42, 9640 Farsø, skriver:

Det er sjældent jeg siger det men, jeg er enig med Theresa fra Sf.  Måske ikke på den brede bane men, i sagen om Aars golfklub er jeg meget enig med hende.Dårlig økonomi (igen) i Aars golfklub er altså ikke komunes og skatteborgernes ansvar. Alle foreninger er berettiget til et komunalt tilskud efter gællende reglerog de skal selvfølgelig følges.

”Vesthimmerland er den komunei landet med flest huller pr. indbygger, der alle ligger i kort kørerafstand så der kab spilles flere baner på en dag”  som der står på Visithimmerland.dk måske er det netop problemet? Måske der er for mange huller til at der er golfere der kan fylde dem op?

Vi har gode golfbaner i Hvalpsund, Løgstør og Gatten, så der er ikkefordi der ikke er andre tilbud til de der gerne vil spille golf.

De 34.000 kr. om året som Det drejer sig om denne gang er jo ikke et rystende beløb,og det er nok begrænset hvad det betyder for den samlede komunale økonomi, men hvad så når alle andre foreninger med dårlig økonimi kommer og beder om 34.000 kr? For det er vel ens for alle, Også dem der ikke deler fritidsinteresse med Henrik Dalgaard som på bedste politisk vis får flettet livskvalitet ind i debatten. Klogt træk da det jo er et ord der bliver drevet rovdrift på i disse år. Men mon ikke at et spilGolfpåen af de andre baner i Vesthimmerland giver samme livskvalitet som et spil påbanen i Aars gør? Det var en meget lavt hængende frugt du derforsøgte at plukke Henrik.


Henrik Dalgaard er et offer

14. juni 2017: Theresa Berg Andersen, SF Vesthimmerland, skriver:

Konservative Dalgaard skriver idag til mig - Jeg må ikke have en holdning til Aars Golfklubs økonomi - men det har jeg nu alligevel...Men han må gerne ha en holdning til mig og SF....

Henrik Dalgaard er et offer, kan man forstå af hans læserbrev. Han er blevet ydmyget af, at en politiker (mig) har en klar holdning til, hvad fællesskabets penge skal bruges til.

Det er sikkert hverken første eller sidste gang HD kommer til at spille offerkortet, men måske han skulle tage det som en mand, når han møder en politisk holdning han er uenig i, og i stedet forklare hvorfor Aars golfklub skal blive ved at have hjælp til en skrantende økonomi, når HD nu ingen holdbare argumenter har for, hvorfor det er et problem at SF ønsker at prioritere udsatte børn, ældrepleje og god basisvelfærd frem for økonomisk skrantende golfklubber.

K vælger golfspillere som åbenbart er ofre.

SF vælger børn, unge og ældre som skal have de bedste vilkår. Sådan er forskellen på os, HD, og du ved selv, at der ikke er penge til det hele....

Hilsen den ræverød Theresa Berg Andersen SF VESTHIMMERLAND


Undskyld vi henvendte os!

14. juni 2017: Henrik Dalgaard (K), Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars skriver:

Det der tegnede til at blive en god weekend kunne snart sløres af et ræverød populistisk Facebook opslag fra et økonomiudvalgsmedlem i Vesthimmerland. En frivillig bestyrelse i Aars golfklub henvender sig på lige fod som alle andre gør, hvis tingene ikke har udviklet sig som man forventede.  Aars golfklub ønsker en ændret afdragnings profil på et lån. Økonomiudvalget fastholder den for nylig indgået aftale, og respekt for det. Golfklubben har nogle argumenter som de ønsker at redegøre for, og selvfølgelig beder borgmesteren dem om, at ønske foretræde for udvalget, og så må man jo vurdere om der er nyt i sagen. Hvis ikke borgmesteren tilbød dem det, var han da ikke sin opgave voksen.

Golf er jo livskvalitet på lige fod med andre aktiviteter, så som kultur. Der sætter man jo heller ikke bare omkostningerne over på entréen og hæver kontingentet hvis man har ubalance mellem indtægter og udgifter.

Min mening er, at de 34.000 man mangler om året til afdrag, kunne man nok finde ved andre tiltag. Nu forsøger Theresa Berg bare, at drage paralleller mellem et kulturtilbud og en værdig pleje af vores ældre, syge og børn og unge.

Man får det jo helt dårligt når det - der skulle forestille sig at være et ansvarligt ØK medlem, drager sammenligning mellem en henvendelse om en ændret afdragningsordning, og skal udstilles som et enten eller, for at hjælpe vores svage i samfundet. Og kommentaren om, at de vil nok bare helst gå konkurs, og så købe det billigt efterfølgende er efter min mening, langt under det niveau som man kan forvente sig af et ØK medlem.

Hvor ender vi henne, hvis hver gang nogle kommer med en forespørgsel eller ønske til kommunen, så skal man udstilles på denne måde.

Fint klap på skulderen til de frivillige, som forsøger at skabe aktiviteter  i kommunen Theresa.

Så min opfordring til Aars golfklub. Træk jeres henvendelse tilbage og forsøg andre tiltag, så flere ydmygelser undgåes for både bestyrelsen, medlemmerne og os der bare elsker sporten.


Vindmøller til lokalsamfundet i Nørrekær Enge

14. juni 2017: Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby skriver på vegne af Nørrekær Enges Vindmølleforening:

En stor folkelig opbakning samt en høj grad af politisk interesse og bevågenhed tegner til at sikre et lokalt folkeligt medejerskab til det nye vindmølleprojekt i Nørrekær Enge. Det har banet vejen for en rammeaftale mellem Nørrekær Enges Vindmølleforening og Vattenfall, der forventes at sikre lokalbefolkningen vindmøller til en lokal, almennyttig fond, hvis formål er at støtte lokale udviklingsprojekter i lokalområdet omkring Nørrekær Enge.

Foreningens overordnede mål er at sikre, at vindmøllerne i Nørrekær Enge kommer alle til gode. De skal være løftestang for lokal udvikling.

Foreningen har derfor gennem det seneste lille års tid i et samarbejde med Lea Vangstrup, Wind People arbejdet målrettet på at finde nogle gode løsninger, hvad angår såvel lokalt medejerskab til møllerne som en finansiering heraf. Det synes vi i Nørrekær Enges Vindmølleforening, vi er ved at lykkes med.
Wind Peoples indsats i projektet har, ud over at støtte borgerne i Nørrekær Enge, haft til mål at skabe en ny national model for opsætning af landvindmøller, der netop prioriterer det lokale folkelige medejerskab højt for at sikre accept af møllerne.

Der ligger nogle udfordringer og venter i detailplanlægningen, men foreningen har med den rammeaftale, der er indgået med Vattenfall, sikret et godt udgangspunkt for, at detaljerne også falder på plads. Foreningen vil arbejde hårdt for at komme helt i mål hermed og har en forventning om og tro på, at Vattenfall vil medvirke til, at det lykkes.

Nørrekær Enges Vindmølleforening har indledt et samarbejde om finansiering af deres projekt med fonden Green Power Partners II K/S. Om det vil lykkes at blive enige med Green Power Partners II K/S om en finansiering er i sagens natur betinget af en række forhold, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt for projektet, herunder ikke mindst den nye lovgivning for støtte til opsætning af vindmøller, som alle i vindmøllebranchen venter på lige nu. Først når den er på plads, vil der igen komme gang i opstilling af vindmøller på land, og først da kan der indgås en endelig aftale om finansiering. Det er dog parternes vurdering, at det er realistisk, at der vil kunne indgås aftale om finansiering, når forholdene omkring projektet kan belyses endeligt.

Green Power Partners beskæftiger sig med investeringer i grøn energi, herunder vindprojekter i Danmark. Selskabets hovedaktionærer er de danske pensionsselskaber AP Pension samt PBU.

Det er umuligt at give et konkret bud på et forventet afkast til lokalsamfundet før den nye lovgivning er kendt. Det vil først kunne gives, når den falder endeligt på plads om forventeligt ikke så længe. I en forventning om, at markedspriserne vil indrette sig efter den nye lovgivning, tror foreningen på et pænt afkast, der vil kunne bidrage væsentligt til støtte for lokale udviklingsprojekter de næste mange år.

Det er med aftalen sikret, at knap halvdelen af møllerne i det nye projekt vil blive på lokale hænder. Dels i form af de 20 %, der lovpligtigt skal udbydes som naboandele, dels i form af møller til lokale lodsejere og endelig i form af møller til en lokal udviklingsfond.

Antallet af møller til den lokale udviklingsfond afhænger bl.a. af, hvor mange møller byrådspolitikerne i de to kommuner beslutter at give tilladelse til, når de træffer beslutning herom i løbet af efteråret.

Nørrekær Enges Vindmølleforening bakker op om grøn energi og har en stor opbakning fra knap 1000 borgere samt 17 lokale foreninger i og omkring Nørrekær Enge.


Vindmøller og verdensarv passer ikke sammen

13. juni 2017: Else Pedersen  Aggersborgvej Løgstør ;   Søren Gundersen  Thorupvej Løgstør;     Mads Nielsen  Krøldrupvej Løgstør;  Svend Thorhauge   Drøstrupvej Fjerritslev ;  Lotte Husted  Gøttrup Strandvej Fjerritslev ;  Charles Lolholm  skriver på vegne af  Ørebro Og Omegns Beboerforening,  Fjerritslev:

Vindmølle planen kaldet Thorup Sletten, har  været i høring og afgørelsen ligger nu hos byrådene i Jammerbugt og Vesthimmerland. Da  en EU dom har stillet spørgsmålstegn ved den måde som VVM  redegørelserne foretages på, har Jammerbugt Kommune dog standset al videre behandling af vindmølleplanen  Thorup Sletten. Det samme gælder ikke Vesthimmerland, og som det fremgår af seneste  referatet fra teknik og miljø udvalgets  møde, har et flertal foretaget en mærkværdig  beslutning, om at beslutte det samme som Jammerbugt, ? men der  er beslutningen jo ikke at foretage yderligere.  Kun Uffe Bro har taget forbehold mod den mærkelige beslutning.

En arbejdsgruppe repræsenteret ved  Aggersborg Kirke , Aggersborggaard,   Aggersund Borgerforening, Visit Vesthimmerland, Vesthimmerlands Museum og  Vesthimmerlands Kommune , med Borgmester Knud Kristensen med ved bordet, arbejder på at få  Vikingeborgen optaget på UNESCOs liste over Verdensarv  Det helt enestående område med Vikingeborgen,  Kirken,  Aggersborggaard og fjorden går op i en højere enhed, og begge Borgmestre fra Vesthimmerland og Jammerbugt, udtrykker bekymring for om det unikke område og UNESCOs verdensarv kan forenes med vindmøller. Flertallet i teknik og miljøudvalget indstiller dog også at det skal undersøges om  vindmøller og Verdensarv kan forenes.  Her er det igen kun Uffe Bro der tager forhold, idet der er så mange tilkendegivelser der siger at de  to  ting ikke kan forenes, derfor burde Verdensarv komme over  møller, og planen afvises

Begge  Borgmestre  finder ikke området  egnet til store møller, og at disse i øvrigt bør stå på havet.  Da Borgmester Mogens gade har udtalt, at møller af den størrelse skal  12 km ud på havet, kan det undre at 600 m  fra  beboelse er  nok for  samme møller når de opføres  i Thorup Sletten? 

Det kan undre at forslaget overhovedet er sendt i høring, da der er så mange ting der taler mod, at der overhovedet opføres møller i området. Det skylles vel at alle har fokus  vendt  mod  hovedbyerne Års og Åbybro, og derved vender man jo ryggen mod os her i det yderste hjørne af Kommunerne. Desværre er det sådan, at politikere  i dag kun arbejder i  kommunens interesse og  de burde være borgernes forlængede arm.  Ligeledes tyder det på at politikkerne har sovet  under møderne, ellers havde man vel ikke sendt det i høring

Måske skulle politikerne se at vogne op, for Kommunevalget er jo lige om hjørnet, og det ville jo være meget belejligt, hvis vindmøller kunne blive en del af valgkampen


Fri skolebuskørsel - for ALLE skoleelever

11. juni 2016: Inger Nielsen, medlem af byrådet for Venstre, skriver:

Toppedalskolen arbejder med chancelighed, og har i den forbindelse sendt en ansøgning til børne-skoleudvalget om gratis busbefordring af skoleelever. I ansøgningen står der.

Gevinsten ved denne model vil for børn og familier blive, at der ikke skal tænkes på den daglige transport, da bussen altid vil være en mulighed for alle, uanset afstand til skole og uanset familiens økonomi. Det vil samtidig være nemt at tage kammerater med hjem efter skole, så det sociale netværk kan styrkes. Desuden kan bussen ligeså godt være fuld af børn, når den alligevel kører.

Børne-skoleudvalget har sammen med Teknik og Miljøudvalget arbejdet på en løsning for at tilgodese dette.

Der er 12 lokalruter i Vesthimmerland. Ved et budgetønske på 790.000 kr. kan alle der bor i lokalrutens område køre gratis med disse busser, uanset alder og hvilken skole der benyttes i området. Tanken er at billettering systemet simpelthen pilles ud af busserne på sigt. Skal man så af en eller anden grund, med en af regionalruterne, kan der udstedes en fribillet til folkeskoleelever og ikke friskoleelever.

Jeg sidder i Børne-skoleudvalget og har den holdning at det skal gælde alle kommunens borgere uanset om der benyttes en folkeskole eller en friskole. Den chancelighed synes jeg skal være en mulighed for alle vores unge borgere.

Hvis dette skal være muligt har forvaltningen regnet ud at budgetønsket skal hæves med 378.000 kr. Og yderlig 378.000 kr. hvis man ønsker at også de børn, skal have tilbuddet, som bruger en anden skole end distriktsskolen.

Hvis vi virkelig vil og mener noget med chancelighed, skal tilbuddet gælde alle kommunens borgere.


Aars Golfklub kan bare hæve kontingentet

11. juni 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF Vesthimmerland, skriver:

AARS Golf klub kan erklæres konkurs hvis ikke Vesthimmerlands kommune  hjælper dem økonomisk nu.

Hvis det stod til mig, kunne de blot hæve kontingentet med 65 kr. så kunne de redde sig selv - og derved ikke bruge skatteborgernes penge i Vesthimmerland. De penge har vi brug for på de nære velfærdsområder.

Jeg ved godt, at VHK kan tabe 3 mio hvis golfklubben går konkurs (Golfklubbens lån til kommunen), hvis kommunen ikke hjælper økonomisk nu. Måske er det i virkeligheden det som de håber. Så kan de købe konkurs boet billigt. Men så er det Golfklubben som bruger borgernes penge. Når de nu ikke ikke hæver kontingentet straks.

Borgmesteren ønsker åbenbart at støtte golfklubben. Jeg gør ikke - men ønsker værdig pleje af vores ældre, syge og børn og unge.


Løgstørforretninger i morgen? Besøg dem i dag!

8. juni 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

Inden for et historisk kort åremål har Løgstør mistet et sygehus, en øjenlæge, et bageri, 2 pengeinstitutter, 2 radio- tv forretninger (her har dog heldigvis Midtfjord El Løgstør taget over, således, at man ikke skal udenbys for at købe et godt tv eller for den sags skyld hårde/hvidvarer, og hos Balle Løgstør går man ikke forgæves såfremt der står en ny pc eller mobiltelefon på ønskesedlen.

Fortsætter derouten skal der ikke meget fantasi til at forestille sig resultatet! Uden et vel-assorteret detailnet, er det ikke  tillokkende at bosætte sig i Løgstør og så kører den onde cirkel! Det er tankevækkende at en kørt km. i egen bil koster i omegnen af kr. 4,- all inclusive, hvilket vil sige, at en tur Aalborg tur/retur løber op i kr. 400,- Og så ikke at forglemme servicenivauet Løgstør versus Aalborg.

I løgstørforretningerne får du en personlig betjening og muligheden for at få en misforståelse/et fejlindkøb ændret omgående - og med et smil!! I Aalborg påstår man, at man som tillægsgevinst for oplevelser?

Min mest spektakulære oplevelse i Aalborg var en p-bøde på kr. 530,- kr!!! Og hvad stiller man så op? Jo, man glemmer den gamle dogme om, at græsset er grønnere på den anden side af hegnet og i større udstrækning end tilfældet er lægger sin handel i sin egen by. Det hedder hjælp til selvhjælp!!

Ovenstående er sagt og skrevet flere gange tidligere men råber på en gentagelse!!!


Vi kan ikke holde os længere

7. juni 2017: Per Jensen, kommunikationsmedarbejder, Muslingebyen Løgstør, skriver på vegne af ”Koordineringsmødet”:

Nu kan vi snart ikke holde os længere. Og vi er i denne sammenhæng ”Koordineringsmødet”, der repræsenterer alle foreninger, frivillige aktører, handelsstanden etc. i Løgstør.

Vi har holdt os i to år. Så længe siden er det nemlig, at Vesthimmerlands Kommune afsatte penge til en toiletbygning på Skoleengen i Løgstør. Fundamentet blev støbt for et år siden. Og rød/hvide-afspærringsbånd er indtil nu den eneste aktivitet, vi kan observere.

Bevares, der er kørt en toiletvogn i stilling ved siden af det flotte fundament. Men den skal man næsten være højdespringer for at komme op i. Og handicappede har i hvert fald ingen chancer for der at forrette det, som naturen kræver.

Tusinder og atter tusinder af turister har allerede besøgt Muslingebyen i år. Og der kommer endnu flere de kommende uger og måneder. Det er pinligt at vi ikke tilbyder dem anstændige toiletforhold.

Vi kæmper sammen om at lave arrangementer, holde butikkerne åbne, have en pæn og tiltrækkende by i et forsøg på at lokke endnu flere turister til – med den slet skjulte dagsorden, at nogle af dem gerne skulle vælge at flytte til Løgstør.

Hvis det tager mere end to år at lave en lille toiletbygning, så tør jeg slet ikke tænke på hvor lang tid det tager at lave en 25-20 meter høj bygning med 70 lejligheder?


70 nye boliger vil forværre boligmarkedet

4. juni 2017: Per Bach Laursen og Per Bisgaard, medlemmer af Økonomiudvalget for Venstre, skriver:

Kære Niels Krebs Hansen.
Tak for dit hurtige og oplysende svar på vores læserbrev – krydret med lidt humor og sarkasme.

Først og fremmest er vi glade for, at du lynhurtigt har formået at ændre på status ved p-pladsen ved Kimberkroen. Som du skriver, så vil det fremover tydeligt fremgå, at p-pladsen må benyttes efter kl. 17.00 på hverdage, og i weekenden må gæster benytte den døgnet rundt. Hurtigt og effektivt arbejde – og tillige er offentligheden nu oplyst. Sådan.

Vi er fortsat ikke enige med dig og to andre medlemmer af teknik- og miljøudvalget om højden på et ”Per Kirkeby-hus”. Indtil videre kender vi holdningerne til højden på huset fra 9 medlemmer – 3 er for en højde på op til 30 m (Niels K Hansen, Uffe Bro og Jens Lauritzen – alle medlemmer af TM). 6 medlemmer ( Kirsten Moesgaard, Palle Jensen, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Karen Clausager og Brian Christensen – to sidstnævnte fra TM) synes, at byggeriet bør være lavere. De 18 øvrige medlemmer af byrådet har endnu ikke tilkendegivet, hvad de synes om byggehøjden, og dog – borgmesteren er for, men han er erklæret inhabil pga. sit ejerskab af en af matriklerne. 

Vi glæder os over, at der bygges rundt om i kommunen, som vi også skrev i et indlæg for et par uger siden, og vi har bestemt ikke noget imod private bygherrer, - hvilket heller ikke fremgår af vores læserbrev. Vi konstaterer blot, at vi i Aars er nået til et midlertidigt mætningspunkt – hvilket er tydeligt dokumenteret ved at mange lejligheder(ejer såvel som lejer) ikke er solgte/udlejede – og vi er derfor bekymrede for, at yderligere 70 nybyggede lejligheder vil forværre situationen på markedet. Vi forstår, at du ikke har den bekymring – og det respekterer vi naturligvis.

Vi ser frem til teknik- og miljøudvalgets genbehandling af sagen, og vi glæder os tillige over, at museumsdirektør Broder Berg i medierne har givet sit bidrag til en fornyet debat om området ved rådhuset/gymnasiet/museet – det giver  sagen et ekstra perspektiv.


Svar til 2 x Per

1. juni 2017: Niels Krebs Hansen (K) fmd. for Teknik- og Miljøudvalget, skriver:

Kære Per og Per.

Ja, jeg er uforstående at især I to liberale økonomiudvalgsmedlemmer, sender sagen tilbage igen, specielt når jeres eget udvalgsmedlem i Tek/Miljø udvalget, er med i flertals indstillingen herfra. I taler om mætningspunkt i lejeboliger i Aars. Det vil sige at private bygherrer, der ønsker at bygge boliger kan forvente et nej fra venstres 2 økonomiudvalgsmedlemmer. Det er ikke vores politik, vi ønsker udvikling og gerne fra private initiativtagere.

Byggeriet er højt - ja, men hvis man ønsker et Per Kirkeby projekt/byggeri er der for mig næsten ingen alternativer til det fremsendte projekt. Fordi bebyggelsen fremstår flot, med 8 etager mod syd og med en nedtrapning mod nord til 4 etager. Op til 30 m højt - korrekt. Men een etage er som regel ca 3m i højden, gange med 8 giver det 24 m. Så med mindre soklen er 6m høj nås de 30 m ikke.

 Hvis man fastholder antallet af kvadratmeter med en lavere bygningshøjde, er der risiko for at byggeriet bliver mere bastant og næsten klodset. Dermed kan projektet komme til at virke lukkende og afvisende i stedet for at byde velkommen ved ankomsten til centrum af Aars.
 
Ved at forlange et varieret byggeri, som punktvis går i højden mener jeg, at projektet vil fremstå langt mere imødekommende og spændende og på den måde udgøre den interessante og vitale ankomst til midtbyen.
 
P pladser ved Agrinord 
Når I nu var ved tastaturet, hvorfor sendte I så ikke en mail enten til undertegnede eller til jeres eget  udvalgsmedlem i Tek/Miljø, for at finde af hvad der op og ned i denne sag. Nej, det gør Borgmester kandidaten og Grp formanden fra venstre ikke. De udstiller en privat virksomhed i medierne. Det er langt fra den politik, vi har i Tek/Miljø, når man henvender sig til en borger eller virksomhed. Vi vil dialogens vej, i hvert fald så længe jeg er politisk ansvarlig.
Hvis I havde sendt en mail til mig, kunne jeg informere jer om, at, i forbindelsen med omlægningen af terminalpladsen lavede undertegnede og daværende forvaltningschef en handel med Agrinord. I den handel er P pladserne nævnt. Der står bla. Citat: Agrinord accepterer, at P pladsen på hverdage efter kl 17 og i weekender godt må benyttes af borgere. Citat Slut. Denne handel er godkendt i tek/miljø og i økonomiudvalget.  Så I har selv været med til at godkende Aftalen.

Men efter jeres skriverier, har jeg rettet henvendelse til Agrinord, der var meget ked af jeres omtale. Men vi havde en behagelig samtale og Agrinord er helt klar over deres forpligtigelser og vil gøre det mere tydelig på stedet. 


Svar på læserbrev fra Uffe Bro

30. maj 2017: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør, skriver:

Uffe Bro har i et læserbrev den 29. Maj 2017 oplyst om, at jeg den 23. Maj 2017 i et læserbrev eksploderede i et voldsomt angreb på ham og det øvrige tekniske udvalgs beslutning om at tillade kalkgravning i et fredet område.

Der var ikke meget eksplosion i det læserbrev, men blot en konstatering af at Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer tilsidesatte forvaltningens sagsbehandling og anbefaling.

Nu forklarer Uffe Bro, at hans hjerne vandt over hjertet i den konkrete sag. Det betød, at man tilsidesatte en fredning for at tilfredsstille virksomheden og for at bevare arbejdspladser.
Der blev ikke bevaret arbejdspladser, fordi udvalgets beslutning var ulovlig.

Han oplyser i sit læserbrev, at både min hjerne og mit hjerte bør være glade for og tilfredse med, at Løgstør Fjernvarmes projekt på Dankalk K/S sparer CO2 udledning. Jeg kan ikke være tilfreds med en virksomhed, der fyrer med kul, og som er fritaget for tilslutning til kloaknettet.

Projektet blev iøvrigt startet op uden støjdæmpning. Forvaltningen aftalte med virksomheden, at støjdæmpning skulle være etableret i uge 10, efter at der var klaget over støj om natten, men den aftale blev ikke overholdt.

Uffe Bro sidder i byrådet for liste A (Socialdemokratiet). Hvis Uffe Bro's politik skal være liste A's politik, så bør Uffe Bro "liste af", inden han ødelægger partiet men sin utroværdighed.


Byggeriet er simpelthen for højt

29. maj 2017: Per Bach Laursen og Per Bisgaard, medlemmer af Økonomiudvalget for Venstre, skriver:

Kære formand for teknik- og miljøudvalget, Niels Krebs Hansen.

Du er uforstående overfor, at et flertal i ØK-udvalget sender en sag tilbage til teknik- og miljøudvalget med henblik på at ændre på bygningshøjden. Per Bach og undertegnede er til gengæld uforstående overfor, at et flertal i teknik- og miljøudvalget vil tillade et boligkompleks med 70 lejligheder på 8 etager med en bygningshøjde på ikke mindre end 30 meter.

Aars midtby har i forvejen høje bygninger – placeret øverst og nederst i Himmerlandsgade. Personligt synes vi, at lejlighederne nederst i Himmerlandsgade (også kaldet Amalienborg) falder smukt og naturligt ind i bybilledet, medens vi stadig ikke har vænnet os til den høje bygning, som Aars boligselskab har opført på toppen af Himmerlandsgade – men vi erkender naturligvis, at det er en subjektiv vurdering.

Som tidligere skrevet så synes vi, at et 8-etagers byggeri på den anbefalede grund er for højt – men det har – naturligvis - ikke noget med borgmesterens ejerskab at gøre. Vi er blot af den opfattelse, at et byggeri med 70 lejligheder er et meget stort antal – taget i betragtning, at vi ikke ønsker højden må overstige 6 etager. Byen er inden for de seneste to år blevet tilført godt 70 nye lejeboliger og næste år kommer yderligere 25 ungdomsboliger – så vi er ved et midlertidigt mætningspunkt.

Men når vi nu alligevel har gang i pennen, så vil opfordre dig og forvaltningen til at kigge på p-området ved Kimberkroen. Som det fremgår af vedlagte foto, så har virksomheden AGRI Nord opsat et skilt, hvor p-pladsen udelukkende er for deres gæster – hele døgnet. Såfremt man som gæst på Kimberkroen benytter p-pladsen, udløser det en bøde på 650 kr.; kunne man ikke forestille sig, at p-forbuddet kun var gældende fra mandag til fredag og i perioden 07.00 – 17.00.

Om ganske kort tid starter byggeriet af de mange boliger til psykiatrien, og det vil medføre et yderligere pres i området. Er det ikke muligt at lave en fornuftig aftale med AGRINord om anvendelse af deres p-pladser udenfor normal arbejdstid?


K-formand har skidt i egen rede

29. maj 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Pilevej 4 B, 9620 Aalestrup, skriver:

I sidste uge har vi været vidne til Formanden for de Konservative i Vesthimmerland Hr. Ernst Pindstrup Sørensen, der har haft travlt med at hænge partiets snavsede vasketøj til offentlig skue. Det har da været ret morsomt at være vidne til og må siges, det har efterladt nogle gevaldige dønninger.

Du har ganske ret i Hr. Pindstrup, borgerne i Vesthimmerland bør vide, hvordan tingene hænger sammen i Byrådet. Du forarges over pressen beskæftiger sig med Borgmester Knud Kristensens gøren og laden.

Kender Du offentlighedsloven Hr. Pindstrup ?. Pressen har ventet 7-8 måneder på, at få aktindsigt i noget, som i.h.t. loven burde tage 7 dage. Måske det ville være passende, at spørge Jeres spidskandidat Borgmester Knud Kristensen, hvorfor han ikke overholder lovgivningen og udleverer det ønskede til pressen. Han har istedet haft travlt med at tilsvine andre, som forsvar for sig selv.

Du nævnte også, du overvejede ikke, at give den ene af de to stemmeslugere ved sidste valg, plads nr 2 på den Konservative liste ved valget her i 2017.

Nej, for den giver måske din egen svigerdatter Pia Buus Pindstrup et bedre valg. Nepotismen længe leve. Men pyt....sådan har det også været i et andet parti i Vesthimmerland.
Så din frustration er fuld forståelig Hr. Pindstrup. Du har skidt så gevaldigt i egen rede og de bremsespor du har efterladt kan ikke vaskes af.

 

Det må da glæde dit hjerte

29. maj 2017: Uffe Bro, medlem af byrådet for liste A, skriver:

Kære Leif Pedersen

Det må godt nok have været to svære år, du har gennemgået, når du først nu her den 23. maj 2017 eksploderer i voldsomt angreb på mig og det øvrige Tekniske Udvalgs beslutning den 10. august 2015 om at give Aggersund Kalkværk tilladelse til en mindre udvidelse i strid med forvaltningens indstilling.

Det er imidlertid sådan i det politiske liv, ligesom det er det i det virkelige liv, at der kan være konflikt mellem det, hjertet ønsker og det, som hjernen er kommet frem til. Vi fandt i den konkrete sag, at det var vigtigst at bevare arbejdspladserne. Derfor vandt hjernen over hjertet i den konkrete sag.

Hvad angår Løgstør Fjernvarmes ansøgning om udnyttelse af overskudsvarmen fra Aggersund Kalkværk, kan jeg kun sige, at jeg ikke deltog i behandlingen af sagen, da jeg var inhabil, da jeg også er formand for Løgstør Fjernvarme, men jeg kan da oplyse dig om, at udnyttelsen af overskudsvarmen sparer atmosfæren for ca. 1.700 tons CO2. Det må da glæde dit hjerte.

Hvad angår dine udtalelser om mig og borgmesteren, kan jeg kun sige, at jeg ikke har del i den kampagne, der har været ført mod borgmesteren, når bortses fra den sag, hvor borgmesteren ikke talte sandt om sin habilitet, og det burde både din hjerne og dit hjerte være glade for og tilfredse med!


Farlige politikere

23. maj 2017: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør, skriver:

Jeg anser formanden for Teknik- og Miljøudvalget Niel Krebs Hansen, næstformanden Uffe Bro, Jens Lauritsen og Brian Christensen som hensynsløse politikere, der ikke bør have plads i byrådet.

Det drejer sig om en påvirkning af sagsbehandlingen for kommanditselskabet Omyra i Schweiz og DLG, der kalder sig Dankalk K/S. Virksomheden ansøgte kommunen om at grave kalk i et fredet område
udenfor råstofgraven.

Forvaltningen vurderede, at det var en tilstandsændring, der ikke kunne gives dispensation til.Dankalk K/S ønskede derefter, sagen behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen indstillede igen et afslag med henvisning til lovgivningen og flere afgørelser ved Natur- og Miljøklagenævnet,hvor der var givet at afslag i lignende sager.

Niels Krebs Hansen, Uffe Bro, Jens Lauritsen og Brian Christensen mente, at forvaltningen alligevel skulle forsøge at finde en løsning. Den beslutning i Teknik og Miljøudvalget var den 10. august 2015.

På samme møde fik Uffe Bro godkendt aftalen med virksomheden om levering af varme fra virksomhedens kulfyrede anlæg til Løgstør Fjernvarme. Han glemte desværre at få lagt et ekstra rør i udgravningen ind til Fyrbakken, så virksomheden kunne blive tilkoblet kloaksystemet ligesom os andre. Virksomheden har i ansøgningen anført, at den ansøgte indvinding er vigtigt for den fremtidige eksistens af Aggersund kalkværk.

Den person der har skrevet det må være mere end almindelig naiv og uvidende om fortiden omkring kalkværket. Den nordlige del af kalkbruddet og det nu fredede område har tidligere været lokalplanlagt som Midtfjord Industriområde (Lokalplan 2.12-E1). Det var et område på ca 30 hektar, der eventuelt kunne udvides til 39 hektar. Hvordan kunne kalkværket undvære de hektarer?

Den 3. maj 2017 ændrede Miljø- og Fødevareklagenævnet i en enstemmig afgørelse kommunens dispensation til kalkgravningen til det afslag, som forvaltningen havde forudset.

Når politikerne forlanger at forvaltningen skal se bort fra gældende regler og lovgivning, er de farlige.

Uffe Bro har ført sig frem som en uskyldighed i forbindelse med angrebene på borgmester Knud Kristensen, men jeg synes, han sammen med de andre medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget er endt som utroværdige politikere, man ikke skal stole på. Det er uforståeligt, at forvaltningschefen og kommunaldirektøren ikke har følt sig forpligtigede til at gribe ind, når forvaltningens arbejde underkendes af politikerne.


Svar fra Kirsten Moesgaard

22. maj 2017: Kirsten Moesgaard (kons.,), medlem af byrådet, skriver:

Ernst Pinstrup Sørensen – jeg synes, at vi skal holde os til fakta og ikke lade os rive med i én eller anden frustration. Det er ikke korrekt, når du siger, at jeg ikke ”gad at gøre mig den ulejlighed” at orientere gruppemedlemmerne om min manglende opstilling på listen ved næste valg.

Den 29. august 2016 kl. 22:22 sendte jeg meddelelsen til pressen. Kopi af pressemeddelelsen blev sendt til hvert enkelt medlem, til dig og til næstformanden den 30. august 2016 kl. 9:04.  Så, Ernst, hvis du kikker i din mailbox, vil du kunne finde den.  Altså skulle hverken du eller gruppen læse det i avisen.

Min beslutning om ikke at deltage i gruppemøderne, blev sendt til borgmester Knud Kristensen den 6. oktober 2016 kl. 10:45.  Begrundelsen var, at jeg ikke stillede op for de konservative ved næste valg.

Samme dags aften kl. 19:56 modtog jeg en mail fra Knud med følgende tekst: ”Tak for fremsendte beslutning, jeg synes det er en rigtig vurdering og respekt for det”.

Jeg kan bekræfte, at du, næstformanden og jeg holdt et møde den 6. januar 2017.  Mødet foregik i en helt anden tone, end du giver udtryk for i dit læserbrev. Vi drøftede uroen i økonomiudvalget omkring borgmester Knud Kristensen. Temaet var også, at man gerne ville have mig til igen at deltage i gruppemøderne.

Jeg stillede den betingelse, at jeg inden da skulle have et møde med Knud. Han havde jo i en mail i oktober 2016 givet udtryk for sin tilfredshed med, at jeg ikke deltog. En ændring heraf skulle naturligvis koordineres med ham.  Alt andet ville være illoyalt.

Du – Ernst – ville bede Knud om at kontakte mig. Jeg ventede. Men, jeg hørte ikke fra Knud. Du påtog dig telefonisk skylden for Knuds manglende respons. Du sagde, at du havde glemt at give ham beskeden.

Så et nyt møde den 5. februar, hvor Knud Kristensen deltog i en del af mødet, idet han denne søndag havde anden aftale.

Du har ret i, at der er sager, hvor jeg har stemt sammen med de øvrige medlemmer i økonomiudvalget (A, V og SF), og hvor borgmester Knud Kristensen har stået alene. Måske kunne det give stof til eftertanke.

  


Er det ordentlighed, Kirsten Moesgaard?

22. maj 2017: Formand Ernst Pinstrup Sørensen, skriver på vegne af bestyrelsen for Konservative Vesthimmerland:

Jeg er målløs.

Som formand for de konservative i Vesthimmerland igennem mange år har jeg oplevet meget, men jeg har sjældent set så mange urigtige udtalelser i en artikel i Nordjyske den 18/5-17.
Kirsten Moesgaard er overrasket over borgmesterens udlægning af samarbejdet. Hun samarbejder med dem der vil. Nej Fru Moesgaard! Du samarbejder med dem der vil det DU vil, og det har vi holdt møde med dig om i flere omgange.

Vi har det som bestyrelse fint med mangfoldighed og forskellighed, men man vasker sit vasketøj inden døre, og ikke gennem Nordjyske. Byrådsgruppen har i flere år bare trukket på skulderen, men i bestyrelse ville vi ikke finde os i det. Enten er man med på holdet eller så er man ikke. Vi troede vi havde en "aftale” med fru Moesgaard om vores spilleregler, men det viste sig desværre, at hun alligevel gjorde som det passede hende.

Eksempelvis gad Kirsten Moesgaard ikke engang gøre sig den ulejlighed at orientere sine partifælder i gruppen om at hun ikke genopstillede: Det kunne vi alle læse i pressen. Og det var altså ikke oktober som du skriver, men i august.

Jeg hæfter mig dernæst ved udtalelsen: ”Jeg stiller ikke op for de konservative igen”. Så mon ikke rygterne om én ny liste eller et partiskifte holder vand?
I den forbindelse synes jeg borgerne i Vesthimmerland bør kende lidt til baggrunden for din beslutning.

Da du tilbage sidste sommer ikke kunne få en garanti for du kom til at stå som nr. 2 på den konservative liste ved det kommende kommunalvalg, samt en garanti for en plads i økonomiudvalget efter valget, så vendte du 180 grader.

Pludselig tog du job som fast fodermester til Nordjyske, hvor du gennem et hav af redegørelser og konspirationsteorier mest af alt fremstår som en, der er ved at gøre sig klar til en borgerliste, hvis altså du ikke lykkes med et frieri til nogle af vores borgerlige venner.

Jeg kan allerede se pressemeddelelsen for mig. Jeg kunne ikke se mig selv fortsætte i de konservative, og efter utallige opfordringer er jeg nu tilbage med..... Og mon ikke din forklaring med mere tid til børn og børnebørn bare var tom luft?

Mange har spurgt mig: ”Hvorfor smider I ikke Kirsten Moesgaard ud, når hun i utallige sager agerer illoyalt?”. Det ville alene være alene bestyrelsens beslutning, men vi smider normalt ikke medlemmer ud. Heller ikke Fru Moesgaard.

Du har mange gange talt om ordentlighed til mig, men jeg ved ikke hvad du kalder det du har gang i? Er det ordentlighed??


Skattecenter i Vesthimmerland

22. maj 2017: Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Vesthimmerland, skriver:

Regeringen bryster sig af, at den gør meget for det såkaldte ”UdkantsDanmark” gennem udflytning af statslige institutioner, og det synes jeg er et positivt  tiltag, men i realiteten flyttes disse næsten kun ud til store byer. I de mere ydmyge områder fjerner man til gengæld alle de statslige arbejdspladser. Med den politik bringer man ikke Danmark i balance – man laver bare en anden ulighed!

F.eks. har man i Vesthimmerlands Kommune sidst fjernet politiet, men til gengæld lovet, at der nok engang imellem skal komme en cykelpatrulje forbi!

Socialdemokratiet på Christiansborg har foreslået, at der i landet oprettes fire nye skattecentre med omkring 250 medarbejdere hvert sted.

Hvis regeringen ellers går ind for dette forslag, der er ment som et forsøg på, sammen med andre tiltag, at genoprette skat, synes jeg, at borgmesteren snarest skal komme i gang med at få et af disse skattecentre placeret i Vesthimmerland.

Der er mange steder i Vesthimmerland et sådant center kan placeres – og vil staten ikke selv bygge, men kun leje sig ind, tror jeg godt, at der er lokale, der vil finansiere byggeriet og leje det ud til staten. Det vil give beskæftigelse i byggebranchen og statslige arbejdspladser, der kan forøge vort skattegrundlag.

Så jeg vil foreslå, at kommunens borgmester starter med at overbevise sine partifæller i Regeringen om det fornuftige i forslaget, og dernæst få den overtalt til at placere et center i Vesthimmerland.


Vores første år som friskoleforældre på Overlade Friskole

22. maj 2017: Fam. Andersen, Bjørnsholmvej 184, Overlade og Fam. Lassen, Mosevej 17, Overlade, skriver:

Vi nærmer os med hastige skridt årsdagen, hvor vi sagde farvel til Overlade Skole - store tudedag.  

Balloner blev sendt afsted som et smukt farvel til en skole, der ikke fandtes magen til andre steder. Vores børneunivers på kryds og tværs, med Brian og hans team, fik det bedste frem i hvert enkelt individ.  

Men så en dag, kom politikkerne og sagde: I skal lukke! Bum, ingen forståelse, ingen følelser - det var hårdt for en lille landsby - men sammen står vi stærkest. 

Frøene til Overlade Friskole & Børnehus var allerede sået, af en gruppe dybt engagerede borgere i byen. Så over sommeren 2016 groede Overlade Friskole sig stor og kunne slå dørene op for elever og nye lærere i august. 

Det, vi kunne gøre som forældre, var at støtte op om deres arbejde - og melde vores guld ind. Ja, vi var skeptiske, Vi vidste, hvad vi havde, men ikke hvad vi fik. 

Vi havde glade og tilpasse børn før, men nu? Det kan næsten ikke beskrives. Vi har super glade børn, der hver dag har nyt at fortælle - både oplevelser, hvordan de lærer fagligt, og hvordan de lærer af hinanden på kryds og tværs af årgangene. 

Vi har børn i store - mellem, og her, kan vi se, er der udviklet et helt specielt bånd imellem lærere og elever. De hjælper hinanden i tykt og tyndt – og de har formået at skabe noget helt unikt: Indlæring, fællesskab og venskab. 

Vi, som forældre, er altid velkomne - og vi føler os altid taget godt imod. Vi får et helt anderledes sammenhold og fællesskab som forældre, når vi mødes - fx i vores rengøringshold. Her kan vi se, hvad der sker på skolen - og dette giver også os, som forældre, et medansvar. 

Vi vil gerne takke jer for alle de gode oplevelser, som I har givet vores børn allerede nu, og vi ved, at der allerede er endnu flere i kikkerten. Nu har vi snart haft Overlade Friskole et år - et virkeligt vidunderligt år, og vi er dybt taknemmelige for vores friskole, og at vi havde ildsjæle, der gjorde det muligt. En stor tak til Troels, Anne, Jacob og resten af det fantastiske team. Vi ser frem til mange flere år som friskoleforældre - og ønsker for andre børn og deres forældre, at de får samme unikke mulighed. 


Personlig fnidder gavner ikke Vesthimmerland

18. maj 2017: Brian Christensen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Vesthimmerlands Kommune, skriver:

Når man er medlem af byrådet i Vesthimmerland, som jeg har været i snart fire år, så skulle der jo gerne kunne drives politik til gavn for borgerne i Vesthimmerland. Og der er nok at tage fat på, bedre veje og fortove, flere penge til ældreplejen, og vores handicappede, fortsat bevarelse af vore landsbyskoler samt plejehjem, osv. Ja der er sandelig nok at tage fat på.

 Men i det sidste års tid er politikken næsten gået fløjten, det fyger med politianmeldelser og personfnidder, der er på så lavt et plan, at det nærmest har nået børnehavestadiet, hvor er det trist.

 Vores Borgmester er åbenbart lige pludselig blevet en slem karl, og nej DF er bestemt ikke enig med De Konservative og Borgmesteren i mange ting, bla. omfartsvejen og de besparelser, den har ført med sig bla. på ældre, handicap og skoleområdet. Og det er fint at være uenig, men man kan godt være det på en ordentlig måde.

 Vi har i denne periode fået lavet en fantastisk bosætningskampagne, som skulle få folk til at bosætte sig i Vesthimmerland, så vi kan få flere skattekroner i kassen til gavn for alle, men det bliver ikke nemt i øjeblikket med det fnidder, der foregår. Lad os nu for pokker få politikken tilbage i højsædet kun på den måde, kan vi forsat udvikle Vesthimmerland til gavn for os alle. 

 


Åbent brev til Sundhedsudvalget og Handicaprådet

16. maj 2017: Leon Sørensen, formandfor pårørenderådet, Aars-tilbuddene, Østermarken 8 og 10, 9600 Aars, skriver:

Da vi har erfaret, at der foreligger et forslag om at erstatte de faste nattevagter på de to Aars-tilbud Østermarken 8 og 10 med medarbejdere fra et vikarbureau, vil vi hermed gerne anføre følgende:

1. Det er helt uacceptabelt, at anfægte trygheden ved at fjerne de faste nattevagter hos vore pårørende, som hører til de allersvageste i samfundet.
2. Vore pårørende beboere mangler verbalt sprog, mobilitet og er meget kontaktsvage på enhver måde.
3. Ulemperne ved den foreslåede ordning er, at vore pårørende ikke er garanteret det nuværende faglærte personale.
4. De mulige skiftende vikarer vil skabe utryghed hos beboerne.
5. Driften af de nævnte Aars-tilbud risikerer at sætte den nuværende kontinuerlige drift over styr.

Vi ved, at det kræver lang tid at etablere optimal kontakt mellem vore pårørende beboere og personalet, hvilket ikke bliver bedre ved vikardækning med flere forskellige personer.
Vi har erfaret, at forslaget skal ses som led i at skaffe en besparelse på 750.000 kr. over en tre-årig periode.

Det er efter vor opfattelse ikke realistisk, men – hvad værre er – den foreslåede løsning vil være et uanstændigt overgreb mod en af samfundets mest sårbare grupper.
Vi håber, at ovenstående vil få dette usympatiske besparelsesforslag til at forsvinde som dug for solen.
 


Kommunalt byggeboom i Aars

15. maj 2017: Per Bisgaard, (V) gruppeformand, skriver:

Bygmestrene har travlt i Aars – og tak for det. Såvel private som offentlige byggerier skyder op overalt i byen og flere er på tegnebrættet og afventer ”blot” teknisk godkendelse og finasiering.

Som liberalt parti er vi i Venstre glade for de mange projekter, som ikke kræver kommunal medfinansiering – men vi glædes også over nybyggede kommunale/regionale institutioner med kommunal støtte - i form af grundkapital, som fx de planlagte boliger på den tidligere markedsgrund, en ny stor børnehave i vestbyen – som erstatning for 2 mindre, ”godt brugte” børnehaver i midtbyen - og i særdeleshed de besluttede 25 ungdomsboliger ved Søndergade, som vil stå klar i 2018.

De nye ungdomsboliger opføres af boligselskabet Nordjylland, som har formået at tegne boliger på godt 33 m2 til en forventet udlejningspris på 2500 kr. md. – en lejepris, som er væsentlig under det, som andre boligforeninger har kunnet tilbyde. Boligerne bliver opført på et areal ved Søndergade/Assersvej i et 5-etagers byggeri, som rummer 25 boliger, men på grunden vil der være plads til yderligere 25 boliger, såfremt behovet for ungdomsboliger vokser.

Et privat udviklingsselskab har sendt forespørgsel på opførelse af 70 boliger i den sydlige del af hovedgaden – Himmerlandsgade 33 og 35. Projektet har allerede fået navnet ”Per Kirkeby Huset”, idet udviklingsselskabet har allieret sig med kunstneren Per Kirkeby, som har givet gode ideer til projektet. Arkitekturen skal være med til at styrke byens brand ved at lade sig inspirere af Per Kirkebys værker.

Som det fremgår af fotoet, så vil det pynte gevaldigt med et nyt byggeri på de navngivne adresser og dermed forskønne indkørslen til Aars centrum, og Venstre er positiv for projektet. Vi er dog meget skeptiske overfor det høje antal af lejligheder, idet Aars i øjeblikket synes at have nået et mætningspunkt. Et flertal i ØK-udvalget er modstander af et byggeri i 8 etagers højde og derfor er forslaget sendt retur til miljø- og teknikudvalget for en revurdering. I Venstre er vi af den opfattelse at byggeri i den højde vil virke skræmmende på omgivelserne og ikke mindst på Vesthimmerlands Museum (tegnet af Per Kirkeby), som bliver nærmeste nabo. 

I samme område skal byrådet – inden for kort tid - tage stilling til anvendelse af rådhuset, når huset bliver rømmet for inden sommerferien at flytte i nye omgivelser på Markedsvej 5. Flere har vist interesse for den gamle administrationsbygning, men kommunaldirektøren har, på vegne af økonomiudvalget, rettet henvendelse til Realdaniafonden for at høre om fonden kunne have gode ideer/forslag til anvendelse af bygningen/området.

Kun 100 m øst for rådhuset ligger Aars svømmehal, hvor bestyrelsen flere gange har udtalt, at hallen kun har kort levetid, såfremt der ikke bliver investeret i anlægget. Fonden for Sparekassen Himmerland har ladet udføre et skitseprojekt og en projektbeskrivelse af en svømmehal for Vesthimmerlands Kommune, som nu er blevet præsenteret for byrådet på et temamøde. Der er ikke taget stilling til en evt. placering af projektet, men i Venstre har vi forhåndstilkendegivet, at en placering i Aars Vest kunne være hensigtsmæssigt, såfremt der også bliver truffet beslutning om at opføre et nyt stadionanlæg og en ny skole i området. Prisen for en svømmehal er af arkitekterne estimeret til mellem 80 og 250 mio. kr., og der er på nuværende tidspunkt ikke drøftet finansiering af svømmehallen – men Venstre tilkendegav for år tilbage, at det ikke udelukkende blev med kommunal finansiering, såfremt ideen blev til virkelighed. Denne udmelding står stadig ved magt.

Beklageligvis har udviklingen af infrastrukturen i Aars gennem de sidste 5 – 6 år været præget af en række ”dårlige” sager, hvor bl.a. opførelsen af den store lejlighedsbygning på toppen af Himmerlandsgade skabte røre i byen. Ombygningen af busstationen skabte ej heller en succeshistorie og forsøget på at placere en detailhandelsbutik i baghaven ved museet blev heldigvis forkastet af et flertal i økonomiudvalget i rette tid. 

I Venstre er vi – naturligvis - klar til at drøfte en nødvendig udvikling af kommunens største by, såvel som andre byer, men vi har et ønske og et krav om, at det foregår på andre vilkår end dem, vi har oplevet de senere år; vi må sikre os, at vi kan stole på de udmeldinger, som kommer fra borgmesterkontoret, og at det først og fremmest er kommunens ve og vel, som byrådet varetager.

Det er på grunden med den gule bygning, et udviklingsselskab vil opføre Per Kirkeby Huset


Borgmester Knud Kristensen politianmeldt

14. maj 2017: Byrådsmedlem Annette Vahlgreen, Pilevej 4 B, 9620 Aalestrup, skriver:

Nordjyske bragte 11.maj en stor artikel om samarbejdet i Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.Heri siger Borgmesteren, at han har gransket sin hjerne efter eksempler på dårligt samarbejde i byrådsperioden. Det er Borgmesterens svar på viceborgmester Per Bach Lauersens  udtalelser den 2.maj, hvor  Per Bach Lauersen siger, at Venstre savner ordentlighed hos De Konservative.Har Borgmesteren overset, at han er i konflikt med det øvrige Byråd (bortset fra 8 Konservative).

Alligevel udtaler Borgmester Knud Kristensen, at han har et nærmest fantastisk samarbejde med Byrådet. Altså lader han bare som om det ikke kommer ham ved, at han gang på gang bliver taget i urent trav som Borgmester.
Selvom Økonomiudvalget flere gange har sagt til Borgmesteren, at han ikke kan få offentlig støtte til et byggeri på hans grund i Himmerlandsgade ( det gamle hotel) , så fortsætte han med at pålægge administrationen nye opgaver med at arbejde videre med lokalplan for området. Han mener, at der er brug for mere stat- og kommunestøttet byggeri i Aars, selvom Byrådet har været nødt til at støtte Boligforeningen i en økonomisk genopretningsplan, fordi det har været svært at udleje i Aars.

Hvorfor skulle Borgmesteren købe Morten Nielsen grunden i Farsø, for næsen af Kommunen og Aars Boligforening?. Borgmesteren vidste jo godt, at Aars Boligforening ville købe grunden.
Hvorfor fremlægger Borgmesteren ikke et korrekt regnskab på den grundpris, som han nu forlanger. Det forlyder, at Borgmesteren angiveligt også har haft indtægter ved salg af den hal og andet, som var på grunden. Hvor blev indtægterne af i Borgmesterens regnskab ?. Jeg kan ikke finde dem i det forsøg, Borgmesteren gav i Farsø Avis, på at retfærdiggøre millionfortjenesten ved salg af grunden til Aars Boligforening.

Jeg har tænkt meget over Borgmester Knud Kristensens indlæg i Nordjyske. Jeg er kommet til den konklusion, at der må andre til at se på, hvad der foregår. Derfor har jeg i dag indgivet politianmeldelse mod Borgmester Knud Kristensen for overtrædelse af udbudsloven.


Læringsmiljø bidrager til dygtige børn

8. maj 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF og folketingskandidat, Hobrovej 145, 9670 Løgstør, skriver:

Henrik Dalgaard (K) ønsker, at jeg skal bifalde kommunens gode økonomi.

Du skriver, at jeg som kommunal daginstitutionsleder vil være stolt af et flot økonomisk resultat, som du mener at vide at jeg er. Sikke en omgang vås.

Jeg er stolt af, at vi leverer og udvikler de allerdygtigste børn, som senere skal bidrage til det samfund som du forhåbentlig skal blive gammel i. Og det koster.

Men jeg har lovet mig selv at holde mit fantastiske job og politiske virke adskilt. Til gengæld lærer jeg gerne fra mig om, blandt andet til dig Henrik Dalgaard, hvordan en tidlig investering i mennesker er den bedste og sikreste investering man kan ønske sig. 

Det er nemt at sige, at alle byrådsmedlemmer sikkert ønsker et højere serviceniveau i kommunen, men de borgerlige med K i spidsen har blandt andet prioriteret en omfartsvej til 90 mio., selv om vores skoler trænger til en renovering. Og det er sikkert fordi du tror på, at en omfartsvej tjener det hele ind. Din påstand om at kun det private erhvervsliv tjener penge til samfundet er temmelig fantastisk, når vi lige nu er vidner til, at 100 mia. skattekroner tilhørende fællesskabet, er forsvundet fra fælleskassen i SKAT takket være private svindelforetagender.

Konservative skulle få øjnene op for, hvordan et sundt og spændende læringsmiljø bidrager til dygtige børn og sunde arbejdspladser – det giver nemlig en større kage i den sidste ende. Du ønsker bud på hvordan SF bidrager til en sund økonomi. Det gør vi ved at sikre en tidlig indsats hos vores børn, så alle får en chance i tilværelsen, og kan bidrage. Det gør vi ved at betale vores skat uden at brokke os og det gør vi ved at investere i mennesker i stedet for asfalt og skattelettelser til de rigeste.


Hvorfor skal Kommunen betale for flere boliger?

8. maj 2017: Morten Mejdahl, Vilstedvej 30, Oudrup, 9670 Løgstør, skriver:

Endnu engang er der bevilget kommunale kroner til alment boligbyggeri. Denne gang i Farsø. Boligforeningen ønsker i første omgang at opføre 24 familieboliger. Dertil har et flertal i byrådet afsat 4,4 mio. kr. som grundkapitalindskud (10% af anlægssummen). Til alment boligbyggeri er der i budgettet afsat 3,2 mio. kr. Restfinansieringen er fundet ved mindre forbrug på ungdomsboliger i Aars og er således på plads. Samtidig har flertallet afsat 4,5 mio. kr. i kommunens budget for 2020/21 til yderligere 24 boliger i Farsø.

Behovet for flere boliger har boligforeningen afdækket. Det samme gjorde sig gældende ved projekt Falcken i Løgstør hvor Vesthimmerlands Kommune gav et milliontilskud som grundkapital og hvor der efterfølgende har været problemer med at få boligerne udlejet.

I Aars har boligforeningen afdækket behovet for boliger og kommunen har givet over 10 mio. kr. som tilskud til stort boligbyggeri i Aars Centrum. Efterfølgende har boligforeningen spurgt kommunen om lov til at overføre midler fra dens øvrige afdelinger til Aars C fordi tomme boliger har udløst økonomiske vanskeligheder.

Tilsyneladende har de fleste lokalpolitikere fortsat blind tillid til ventelister udarbejdet af boligforeningen. Men at kommunen nu afsætter tæt på 9 mio. kr. af skatteydernes penge som tilskud til udlejningsboliger i Farsø er i min optik ikke sund fornuft.  Derfor er jeg ikke en del af flertallet bag denne beslutning.


Svar til Theresa Berg

8. maj 2017: Henrik Dalgaard (K), Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars, skriver:

Jeg vil gerne starte med at kommentere det sidste i dit indlæg - nemlig at du glæder dig til, at vi kæmper videre sammen for en bedre kommune, det glæder også mig.

Men det bekymrer mig, at fordi der står SF på ryggen af en´ selv, så kan man ikke kan glæde sig over at kommunens økonomi er sund?

Jeg håber da inderligt, at du som leder i en af vores kommunale institutioner engang imellem er stolt over, at kunne levere gode økonomiske resultater? Det ved jeg at du er.

Men det ændrer ikke på, kære Theresa, at alle de ønsker du har, er jeg på ingen måde uenig i. Jeg tror ikke, at der sidder et eneste byrådsmedlem, som ikke gerne vil højere serviceniveau, som f.eks. bedre normering i skoler og dagtilbud, samt bedre ældrepleje.

Men som konservativ har vi bare valgt den tilgang, at vi løbende må kigge ind i, hvordan gøres kagen større. Det er og bliver vores private erhvervsliv, som slæber pengene ind i landets husholdningskasse. Og derfor er der nogen som skal stikke fingeren i jorden for at mærke temperaturen for erhvervslivet, for at fremme jobs og indtjening. Og om du vil det eller ej, er infrastruktur til vores virksomheder, en vigtig faktor. Hvis de først har afhændet, tror du vel ikke selv på, at de kommer tilbage og banker på, hvis vi senere laver en vej.

Men lad os lave en aftale - som man jo så ofte gør i politik. Vi er for det meste enige om gode tiltag vi sætter i søen sammen. Men efter snart 8 år i lokalpolitik, har jeg stadig til gode at høre SF´s første forslag, der kan skabe nye penge ind i vores fælles kasse. Hunden dør altså, hvis den kun fodres med sin egen hale.

Jeg glæder mig til at se jeres udspil og til den fælles kamp for en endnu bedre kommune.


Det går godt i Vesthimmerland

5. maj 2017: Pia Buus Pinstrup(K), formand for Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune, skriver:

Set med beskæftigelses briller på – så går det godt i Vesthimmerland.

Som formand for kommunens Beskæftigelsesudvalg er det en sand fornøjelse endnu engang at kunne finde Vesthimmerland som nummer 1 på landsplan.
Denne gang handler det om en indsats for de forsikrede ledige, hvor man i jobcentret har indført et system der hedder selvbook. Som navnet afslører, så handler det kort og godt om, at man selv skal booke sine lovpligtige samtaler i jobcentret, hvilket lykkes med 99,68%. Det betyder, at man frigør ressourcer til opgaver, der kommer borgerne til gode i stedet for, at udføre mere administration og dermed bureaukrati.

Én af intentionerne bag beskæftigelsesreformen er, at ledige i højere grad skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum, og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse. Det skal være lettere for dagpengemodtagere at overskue og tage del i eget ledighedsforløb. Såkaldt hjælp til selvhjælp.
Selvbooking giver større fleksibilitet for den enkelte, idet:

- Man selv bestemmer, hvornår man skal til samtale på jobcentret inden for gældende regler for rettidig samtale.

- Man kan finde et tidspunkt, der passer en i forhold til sine øvrige aktiviteter.

- Man har mulighed for at ombooke, dvs. ændre tidspunktet for samtalen, hvis det ikke passer ind.

Medansvar, frihed og fleksibilitet i sit eget liv – det giver god mening.


Ny svømmehal i Aars

1. maj 2017: Palle Jensen, gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Vesthimmerland, skriver:

I forbindelse med opførelsen af en ny svømmehal i Aars, har Fonden for Sparekassen Himmerland fået udarbejdet et meget flot skitseforslag. Den gamle svømmehal i Aars har en begrænset levetid tilbage, og det har politikkerne i kommunen været klar over i længere tid. Det er i hvert Socialdemokratiets opfattelse, at det vil være uklogt at fortsætte med at koste penge på den gamle hal, og derfor mener vi, at tiden er inde til, at man begynder at tænke på opførelsen af en ny svømmehal.

I skitseforslaget er der tre flotte forslag til en ny svømmehal, og det er desværre også temmelig dyre forslag, men det kommer ikke bag på politikkerne, at netop en svømmehal er en dyr investering.  Kommunens økonomi ser i øjeblikket rimelig ud afledt af en positiv samfundsudvikling, og derfor er der en chance for, at der er økonomisk mulighed for investeringen i de kommende år. For at komme videre i en sådan proces må det være initiativtagerne der nedsætter en arbejdsgruppe, som efter at have gennemarbejdet skitseforlaget yderligere fremkommer med en finansieringsplan til projektet, og dermed også et skønnet driftsbudget. Vi forventer også, at der vil være mulighed for at søge diverse fonde, for ellers kan det virke som en meget stor økonomisk udfordring, hvis projektet alene skal finansieres med kommunale midler. 

Når processen går i gang vil den socialdemokratiske gruppe sikre sig, at denne investering ligesom øvrige anlægsinvesteringer ikke vil påvirke serviceniveauet på andre områder for at realisere projektet. Det vil ikke se godt ud med kæmpebesparelser på velfærdsområderne for at sikre økonomi til en ny dyr svømmehal, men med den positive samfundsudvikling, tror vi også på, at det kan lade sig gøre i de kommende år.

Med hensyn til beliggenhed, som det udarbejdede skitseforslag ikke tager stilling til, synes Socialdemokratiet , at det bedste sted vil være i det nye område, der er udpeget til formålet i Aars Vest. Et enigt byråd har udlagt området i Aars Vest til børnehave, skole og  fritidsaktiviteter med henblik på at samle disse ting i det område i fremtiden. Derfor vil det være underligt set med socialdemokratiske øjne at placere svømmehallen et andet sted, for på den måde vil man ødelægge den plan, som byrådet lige har vedtaget.


Tiden er ikke til skattenedsættelser

1. maj 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF Vesthimmerland og folketingskandidat, skriver: 

Årsregnskabet for 2016 er fremlagt – Og det glæder selvfølgelig Borgmester partiet og hans støtter altså Venstre, at det ser flot ud.

I byrådssalen var begejstringen ikke svær, at få øje på – og store rosende ord fløj rundt i lokalet, og især hvis partierne skulle fremhæve sig selv. Det er komisk. Venstre storrosede sig selv som det parti der sammen med de konservative fik den meget ”smukke” omfartsvej igennem. En omfartsvej i Aars til 90 mio. kr. Konservative syntes at det så, så smukt ud at de håbede vi snart kunne nedsætte skatten i Vesthimmerland.

Jeg syntes ikke omfartsvejen til så mange millioner er fantastisk – det kan godt være, at andre vil mene at det fremmer erhvervet og hvad ved jeg. Men jeg tror ikke på det. Jeg tror på, vi kunne have prioriteret anderledes. Til glæde for ligeså mange mennesker.

Jeg syntes ikke om skattenedsættelser. Det kan vi gøre når vores dagtilbud og skoler har den optimale normering, når vores ældreområde er prioriteret og tilfredsstillende og når fx tandlægebesøg er finansieret af skatten. Min klare holdning er, at vi stadig har noget, at kæmpe for…..  og jeg glæder mig til at vi sammen kæmper videre. 


Nye almennyttige boliger i Farsø

26. april 2017: Medlemmerne af Økonomiudvalget; Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro og Therese Berg Andersen, skriver:

Med stor tilfredshed har den habile del af Økonomiudvalget konstateret, at det pres, vi har lagt ind i sagen om Aars Boligforenings byggeri på bl.a. borgmesterens grund i Farsø, nu har bevirket, at huslejerne nu kan sænkes med omkring 7.000 kr. om året i forhold til det oprindelige forslag. Vi mener derved, at vi har levet op til vores forpligtelse som kontrolmyndighed på området for almene boliger.

Sagen er dog ikke færdig hermed. Nu kommer licitationerne, og hvis disse bliver for høje, kan vi blive nødt til at revurdere vores beslutning, således at det forventede prisfald ikke ”ædes” op af forøgede håndværker- og entreprenøromkostninger.


Hovedet under armen

23. april 2017: Børne-Skoleudvalget i Vesthimmerland ved Rasmus Wetter, Inger Nielsen, Niels Heebøll, Ilse Skadhauge og Henrik Dalgaard skriver:

Svar til Peter Rasmussen byrådskandidat for DF:

I sidste uges aviser udtrykte du i dit indlæg store bekymringer omkring ansættelsen af vores nye skole dagtilbudschef Anders Norup fra Rebild. Først vil udvalget gerne gratulere dig med dit kandidatur til byrådet, men så er der heller ikke flere skulderklap herfra.

En ting er, at du på den måde i den offentlige presse angriber en af vores embedsmænd, som jo naturligt ikke kan svare igen, en anden ting er, at du sætter spørgsmålstegn ved både hans og forvaltningens dømmekraft.

Du skriver i din overskrift, at han har en ben i hver lejr. Ja, da hellere det end som dig, der render med hovedet under armen.

Der er mange faktuelle fejl i det du skriver, men det vigtigste er nok, at når du antyder, at han har ansvaret over økonomien, så må jeg skuffe dig. Det er os valgte politikere, der har det. Anders Norup sidder de sidste 7 mdr som menig medlem af Rebild byråd og har efterfølgende valgt ikke at genopstille.

Så udvalget er meget enig i, at den erfaring som Anders Norup har som skoleleder og 20 år i lokal politik med ansvar for børn og ungeområdet er en styrke for Vesthimmerland.
Så hvorfor ikke se det positive i, at han kan tage gode erfaringer fra Rebild med over til os, så vi i endnu højere grad løfter vores niveau.

Skriv hellere om hvad du vil bidrage med, hvis du bliver valgt? Så skal vi nok styre den sidste del af perioden roligt i havn.


Stadigvæk tvivl om kasketterne

20. april 2017: Peter Rasmussen, formand og byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Foulumvej 42, 9640 Farsø,skriver:

Kære Theresa

Jeg beklager hvis jeg har stødt dine følelser ved at skrive direktør istedet for chef. Det var ikke min hensigt.

Desværre misser du i din iver på at spille forurettet, helt pointen i mit indlæg, eller du forholder dig ihvertfald ikke til den.

Om man er chef for en afdeling eller om man er direktør, spiller sådanset ikke nogen rolle i den her sammenhæng, for som chef for området er Anders Norup stadig med til at træffe beslutninger om hvordan området skal kørers både politisk og økonomisk, ellers var der vel ingen grund til at have en mand på den post.

Om Anders Norup er dygtig til sit job eller ej har jeg slet ikke forholdt mig til, da jeg ikke har nogen forudsætninger for at udtale mig dette. Endnu, Og han skal nok få lov til at vise sit værd. Jeg forholder mig udelukkende til de problemstillinger der er i at ansætte en mand med så stærke politiske holdninger på BU som chef for børn og skole, for det er stadig en mand med flere kasketter på og det synes jeg der har været pollimik nok af den sidste tid, hvor de involverede ikke har husket at tage den ene kasket af inden de har taget den anden på.


Måske et upassende navn

17. april 2017: Herbert Fischer, Løgstør, skriver:

Kære ruteplanlægger for Himmerland Rundt.
Hvor er det dejligt at se at både Ålestrup og Løgstør, som 2 af de større byer I Himmerland, er fritaget for at se cykelløbet Himmerland rundt. Så er løbet også fritaget for at se og høre jublen fra menneskemængden langs ruten i kommunens næststørste og fjerde største beboelsesområde. Måske skulle man omdøbe løbet til "Års og omegns løbet". Bare et forslag.


Mere psykologhjælp til unge

17. april 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF Vesthimmerland og folketingskandidat, skriver: 

For mange skoleelever oplever hovedpine, mavepine og sidder med en følelse af ikke at kunne leve op til de krav, der bliver stillet. Flere har svært ved at falde i søvn om aftenen, mens andre kæmper med hjertebanken og en følelse af at være udenfor. Flere børn bliver fysisk syge, fordi de mistrives. Læge har skrevet over 150 lægeerklæringer til børn, der må sygemeldes fra timer i skolen.

Det viser nogle af de besvarelser, som TV2 nyhederne fremlagde en  påskesøndag. Jeg tror der kan være mange grunde til ovenstående.

I dag lever 122.000 børn og unge i familier med alkoholproblemer. Andre lever i fattige familier, hvor mor og far er ramt af en kontanthjælpsreform, som rammer hamrende skævt.

En anden grund kan være høje krav fra samfundet eller måske endda fra forældre; Jeg tror vi alle har hørt det, eller sagt dette til vores børn: "Hvor er du heldig, at være født i et land som Danmark, verden ligger for dine fødder, og du har alle muligheder"

 - Men hvad nu hvis barnet eller den unge ikke formår, at tage de rigtige valg? Hvis er skylden så - deres egen?  For vi har jo belært dem om, at de er heldige og har alle muligheder. Dette vil også kunne knække den unge.

Den digitale udvikling er gået stærkt, en udvikling vi ikke kan og skal skærme vores børn for. Men også her skal børn leve op til andres idealer om hvordan man skal se ud på den perfekte snap chat eller lignende. Vi voksne har ansvaret. Det gør mig trist og samtidig bliver jeg bekræftet i, at der er noget vigtigt at kæmpe for og imod.

Den borgerlige fløj har indført en kontanthjælpsreform som rammer hamrende skævt, en reform som rammer de svage i vores samfund - 7000 børn i Danmark kommer til at voksne op i fattigdom.
De borgerlige har lavet et uddannelsesloft som gør, at unge skal vælge uddannelse rigtigt første gang - ellers er det bare ærgerligt.

Er der noget, at sige til, at de unge i dag har det svært? Og der er ingen hjælp at hente i blå blok.

SF har i Vesthimmerlands kommune fået indført gratis psykologhjælp til unge – meget tyder på, at det er en nødvendighed at denne udvides. Der er meget at kæmpe for – vores børn og unge har brug for os!!


Kom ind i kampen, DF

15. april 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

Så er der igen gang i DF - en sammen blanding af direktør og chefer som bevidner, at DF ikke helt forstår opbygningen af den kommunale struktur.

Peter Rasmussen sætter tvivl og mistillid ved ansættelsen af den ny chef i børn og skole i Vesthimmerland. Men jeg kan glæde dig hr. Rasmussen. Anders Norup er ikke blevet ansat som direktør for området. Som du så flot beskriver. Men blot som chef. Og det er jo en helt anden stilling. Det er jo direktøren som refererer til det politiske niveau. Og ikke Anders Norup.

Anders Norup virker som en ganske dygtig chef. Med en masse erfaring som vi kan nyde godt af i Vesthimmerland. Han vælger samtidig, at stoppe sin politiske karrierer til fordel fordel for sit nye job. Lad nu manden vise sit værd i vores kommune før i hagler ham ned.

Kom nu ind i kampen DF - i kan bruge tiden op til kommunalvalget på, at kigge på hvordan vores kommune egentlig er opbygget.


Direktør med et ben i hver lejr

15. april 2017: Peter Rasmussen, formand og byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Foulumvej 42, 9640 Farsø,skriver:

Hvad man havde håbet på var en aprilsnar, viste sig desværre at være den skindbarlige sandhed.

D.1 April 2017 tiltrådte den nye direktør for skole – og dagtilbud i Vesthimmerland. Den nye mand på posten, Anders Norup, som er blevet præsenteret som en erfaren mand på området med 21 år som skoleleder og erfaren lokal politikker i Rebild, hvor han bla. Har siddet som formand for børne – Unge udvalget frem til hans ansættelse i Vesthimmerland, hvor han trådte ud af BU udvalget i Rebild, men fortsat er en del af Rebild byråd og har to fra hans egen liste siddende i BU udvalget.

Er han så neutral nok til at forholde sig upartisk i hans ageren som direktør i Vesthimmerland? Og kan hans tavshedspligt i begge lejre overholdes, i takt med at han har to kasketter?
Vesthimmerland og rebild har meget naturligt et samrbejde på flere områder, bla. På skoleområdet hvor der selvfølgelig er nogen mellem reginger begge veje.

Som Direktør på området i Vesthimmerland har han det overordende ansvar for økonomien på skole området, og det samme har han jo som byrådsmeldlem i Rebild komune. Er det optimalt?


Lad os få gang i skoledebatten i Aars by

10. april 2017: Torben Nørgaard, Kong Frederiks Vej 7, 9600 Aars, skriver:

Siden nytår har begge skoler i Aars by bedt om – og fået dispensation af Vesthimmerlands Kommune til at have deres egne regler for klassedannelser i det kommende skoleår. Aars Skole, fordi de simpelthen ikke kan have alle de børn der gerne vil gå der – og Østermarksskolen fordi elever fra andre kommuner søger til.

Samtidig har byrådet tilkendegivet at der er en ny skolestruktur for Aars by klar til brug, når vi rammer skoleåret 2018-19. Det haster dog lidt med en debat og en beslutning om hvad der skal ske, hvis ikke vi skal få en hovsaløsning. Skolerne skal jo kende deres fremtid allerede til november i år, så byrådet bør få gang i processen, så forældre, tilflyttere og borgere ved hvad de har at rette sig efter i fremtiden.

Det kan forhåbentlig også rette byrådets arbejde i en konstruktiv retning, i stedet for det ævl og kævl vi nu har hørt på i alt for lang tid. Ja, borgmesteren har været inhabil, ja, retningslinjerne for udbud har været mangelfulde og fulde fejl, som glimrende journalistik har afdækket – og ja, en række politikere synes ikke det er i orden. Vi har fattet det, lad os nu komme i gang med at kigge fremad og skolestrukturen i Aars By er et glimrende sted at tage fat, det er jo trods alt mere end 25 procent af kommunens børn det drejer sig om.

Jeg synes personligt at man skal lave ét skoledistrikt og en skolebestyrelse med skoler på to matrikler fra 0. – 9. klasse med tre spor i hver. Det kræver i første omgang nogle små rettelser, i anden omgang én ny skole baseret på de prognoser over befolkningsudvikling inden for de to skoledistrikter, der er tilgængelige. Om 10 år vil der være så mange børn i Aars, at der i hver årgang skal være 6 spor – lokalplanen med plads til en ny skole er lavet, så lad os komme i gang med processen. Vi nyder jo alle gavn af, at Aars er motoren i udviklingen af Vesthimmerlands Kommune.


Vindmøller mellem Aggersund og Gøttrup

8. april 2017: Liselotte Visnes Husted, Gøttrup Strandvej 160, Fjerritslev, skriver på vegne af flere naboer til vindmølleområdet:

Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner er mættet med vindmøller. Allerede i dag producerer de opstillede møller elektricitet til op mod ti (10) gange antallet af husstande i kommunerne.

Opstillingen af møllerne vil være i klar modstrid med Vesthimmerlands og Jammerbugt kommunes bosætningspolitik for områderne Løgstør, Aggersund, og Gøttrup. Et område med 4.000 – 5.000 indbyggere vil blive betydeligt mindre attraktivt at bosætte sig i, befolkningstallet vil falde og ejendomspriserne vil blive mærkbart reduceret.

Meget tyder på, at selv om støjreglerne overholdes er der risiko for sygdom, dårlig trivsel og livskvalitet for både mennesker og dyr. Politikerne er medansvarlig for borgernes trivsel så sig nu STOP for flere vindmølleprojekter og vent til Kræftens Bekæmpelses sundhedhedsundersøgelse er afsluttet.


Gå planken ud, Knud

3. april 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Pilevej 4 B, 9620 Aalestrup, skriver:

Er det niveauet, spørger du i et læserbrev, 1.april .
Helt ærligt Hr. Borgmester, jeg troede det var en aprilsnar.
For det første. Du har selv lagt niveauet.

For det andet. Hvis du og andre fra den Konservative gruppe havde fulgt love og regler, var disse situationer aldrig opstået.
Men, havde i fingrene dybt nede i kagedåsen?. Alt er jo gået fint hidtil, men nu er legen slut. Og så prøver du tillige, at give andre skylden for dine uanstændigheder. At du vil være dig selv bekendt.

I stedet burde du vise dig som et mandfolk. Det gør du ikke. Det er hele tiden de andres skyld. Enten er det Administrationen, Økonomiudvalget eller en brist i dit eget firma. Aldrig dig selv.

Jeg fristes til at citere fra Bibelen : Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men ikke bjælken i dit eget?.

Forhåbentlig har Borgerne i Vesthimmerlands Kommune snart fået nok af de Konservatives eskapader og undskyldninger. Du har vist Knud Kristensen, at du ikke favner hele Vesthimmerland. Du og dit parti prioriterer hele tiden Aars. Det er der mange beviser på.

Men nu svigter du alligevel Aars, for nu vil du flytte 13 arbejdspladser fra Aars til Hornum, for at retfærdiggøre din nye administrationsbygning Ulstruplund. Endvidere skal der ansættes 12 nye medarbejdere ved Ulstruplunds beskæftigelsesafdeling. Er det for at fylde alle de tomme lokaler ud?. Det er det glade vanvid. Det vil sige 33 ansatte flytter til Ulstruplund.
Hvem skal betale gildet Knud Kristensen ?.

Vi har Danmarks næststørste skatteprocent. Tror du det vil fremme tilflytningen til Kommunen?. Du vil også bruge mange penge på film, hvor du profilerer dig selv. Mon ikke en sund økonomi sammenholdt med alle de andre goder vi har her i Vesthimmerland, er et bedre trækplaster ?.

Vesthimmerland trænger til en ny Skipper på broen.


Politik for udbud vedtaget

3. april 2017: Kirsten Moesgaard (K), byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget, skriver:

Der har igennem nogen tid været udtalt kritik af den måde, hvorpå Vesthimmerlands Kommune har håndteret udbud af entreprenøropgaver.

Den kritik har byrådet nu handlet konkret og konstruktivt på. I byrådsmødet i sidste uge blev der på denne baggrund vedtaget en politik inden for området.   Politikken arbejder med principperne ligebehandling, saglighed og gennemsigtighed.  

Formålet med regelsættet er også at give medarbejdere i forvaltningen et godt redskab til at tilrettelægge arbejdet, når der skal udføres arbejder for kommunens regning.

Formålet er således ikke at genere eller udelukke nogen fra at udføre håndværkerarbejder for kommunen.  Tværtimod. Et af hovedformålene er at sikre, at kommunen får den bedste ydelse til den laveste pris.


Hvor bliver toiletbygningen af?

1. april 2017: Pigerne i Danmission Genbrug, Torvegade 5, Løgstør, skriver:

For ca 3/4 år siden blev der i Skoleengen lige op af vores bagindgang støbt en plads med nogle rør , der stak op. De der lavede det sagde, at når betonen var tør ville der komme et hus, fiks og færdigt. Det skulle være den nye toiletbygning,helårs forstå's,og erstatte sommertoiletvognen, som vi plejede at henvise mange trængende kunder til.

Vi spejder stadig efter huset og det er vel de færreste mænd, der kan ramme et 5 tommer rør.

Så ringede vi til kommunen og spurgte om hvem der ''sad på de offentlige toiletter '' om vi så må sige.Efter lidt snak med forskellige fik vi fat i Jan og han kunne se det fra den humoristiske side. Få dage efter havde vi toiletvognen tilbage,lige inden mere end tusinde gæster ville til muslingefest.Tusind tak til Jan Flindt fra Teknisk Forvaltning.Nu håber vi at huset dukker op så Skoleengen kan blive pæn igen, inden turisterne kommer.

Nu kan vi koncentrere os om at vise kunderne vores nye udvidede butik.
M.v.h. de frivillige i Danmission genbrug Løgstør .


Svar til ØK omkring Farsø grunden i denne uges aviser

31. marts 2017: Knud Kristensen skriver:

Er det niveauet i økonomiudvalget?

Når jeg læser læserbrevet fra resten af økonomiudvalget i sidste uges aviser omkring min ageren på ved salget af grunden i Farsø, så ryster følgende formuleringer mig meget:

"Man ser for sig borgmesteren og Aars Boligforenings formand og direktør sidde sammen i et skummelt rum og aftale prisen, så den nøjagtig passer til projektets maksimumpris. Keine Hexerei nur Behändigkeit!"

"Vi tror naturligvis ikke, at de har siddet i et skummelt rum og aftalt prisen, men det synes som om, der har været en vis forståelse mellem parterne. Uanset om der har været tale om det ene eller det andet eller noget helt tredje, ser resultatet ikke pænt ud."

Hvad er det økonomiudvalget insinuerer her?

I mine øjne er det på kanten af injurier fra en personkreds hvor Uffe Bro og Kirsten Moesgaard endda er i besiddelse af en juridisk embedseksamen. Det overrasker mig at to så ellers veluddannede mennesker kan være medunderskrivere på noget så nederdrægtigt.

Det eneste saglige i læserbrevet er at jeg har meddelt Nordjyske at jeg ikke vil give dem mere aktindsigt i mine private forhold, hvilket er meget naturligt og normal praksis for en privat virksomhed.

Jeg blev dog glad for at læse at Farsø avis har lagt alle tallene objektivt frem i sidste uge og her fremgik det ganske tydeligt af regnestykket, at jeg har tjent præcis 972.000 kr. På Morten Nielsens grund i Farsø, hvilket stemmer 100%.

Økonomiudvalgsmedlemmerne er selvfølgelig i deres gode ret til at spørge om hvad som helst gennem pressen - men er det her niveauet?
Jeg undrer mig over, at Kirsten Moesgaard, der selv er ejendomsmægler og kender markedet for byggegrunde i Farsø, ikke selv har erhvervet sig grunden og udviklet den i løbet af de 10 år den var til salg?

Med håbet om en ordentlig tone og et konstruktivt samarbejde fremadrettet til glæde for alle - og især borgerne i Vesthimmerland.


Der er noget skævt i toppen

 
31. marts 2017: Karen Clausager, Niels Heebøll, Pernille Vigsø Bagge og Theresa Berg Andersen, byrådsmedlemmer for SF Vesthimmerland, skriver:
 
SF har i hele denne byrådsperiode forsøgt at føre politik. Og det er da lykkeligvis også lykkedes os, at få gode ting igennem.
 
Vi kan nævne:
• Et ungeråd – som er blevet et STORT aktiv for Vesthimmerland
• Gratis Psykologhjælp til unge – meget efterspurgt og psykologerne har haft rigeligt at se til
• Mad tilbage på vores ældrecentre - fordi en værdig ældrepleje er vigtigst
• Landsby coach – som skal hjælpe med, at styrke vores små landsbysamfund
• Fleksibel arbejdstid for Vesthimmerlands kommunes ansatte
 
Men det bliver sværere og sværere at bedrive politik i en kommune, hvor økonomiudvalget konstant må bruge tiden på at håndtere borgmesterens utallige fejl, forglemmelser og sager om inhabilitet. Når man som borgmester ikke bare en, ikke bare to, ikke bare tre men endnu flere gange har knoldet rundt i sit embede, så er man fristet til at spørge sig selv, om det dog ingen ende vil tage?
 
Oven i det forsøger den konservative gruppe at få alle andre til at fremstå, som om vi ikke forstår spillet.
Bedst som vi tror, at der er ro på bagsmækken – sidder vi onsdag den 29. marts 2017 til endnu et ØK møde.
Der skal træffes beslutninger om hvorvidt Ulstruplund skal renoveres for 1,5 Mio kr.
 
Borgmesteren har oplyst, at hans firma har tilbagetrukket et ellers tidligere fremsendt tilbud vedr. renoveringen. Dette viste sig så ikke at være sandt, for der var kommet et nyt tilbud.
 
Det beklagede borgmesteren, men det ændrer ikke ved det faktum, at borgmesteren igen har siddet med omkring bordet på et tidligere møde, hvor han skulle have været erklæret inhabil.
 
Så starter rouletten forfra.
Og igen kan et økonomiudvalg risikere at komme til at fremstå som de rene banditter.
Vi ønsker ordenlighed – og synes i bund og grund, at der er behov for et nyt styre i Vesthimmerland.
Vi ønsker et Vesthimmerland i balance – derfor tager vi konsekvensen, og citerer John Mogensens sang:
Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til, at skiftes ud (Knud)

Vi peger på sprit nye tanker i Vesthimmerland – en ny borgmester.
En ny leder for Vesthimmerland.
Og vi går ikke af vejen for at pege på en SF´er. Det er set før med gode resultater.


 

Tag ansvar, hr. borgmester

29. marts 2017: Per Bach Laursen (V), Per Bisgaard (V), Palle Jensen (A), Uffe Bro (A), Kirsten Moesgaard (K) og Therese Berg Andersen (SF) skriver:

Det er i realiteten din ageren, der er den direkte årsag til frustrationerne i forvaltningen.

Nordjyske har nu i en længere periode haft et kritisk lys på forvaltningen af Vesthimmerlands Kommune. Det synes vi såmænd kan være sundt nok, og det vil vi heller ikke kritisere. Det arbejde, som vi udfører, skal vi som offentlig institution og myndighed kunne håndtere. Borgerne/skatteyderne skal være sikre på, at vi ikke misbruger de midler, der stilles til vores rådighed - vi skal jo forvalte midlerne til gavn for fællesskabet.

Vi skal imidlertid også kunne acceptere, at der ind imellem begås om end ikke graverende fejl, så dog fejl. Vi begår alle fejl, hvis vi ellers laver noget! Konstateres dette, skal det naturligvis rettes. Vi og forvaltningerne skal lære af fejlene.

Det er imidlertid også vores forpligtelse som arbejdsgiver for over 3.000 medarbejdere, at bakke dem op, således at de kan føle sig trygge i deres arbejde. Stressede og bange medarbejdere kan ikke lave et godt og fokuseret stykke arbejde.

Det er vores helt klare overbevisning, at alle vore medarbejdere gør, hvad de kan med de midler og inden for de rammer, vi som politikere stiller op, således at de på bedste måde kan udføre det arbejde, de skal til glæde og gavn for kommunens borgere.

Vi er nødt til som politikere i almindelighed og som økonomiudvalgsmedlemmer i særdeleshed at bakke vore medarbejdere op – og det gør vi! Vi har fuld tiltro til, at alle medarbejdere hele tiden gør deres bedste, men det kan vi kun forlange, hvis også vi lever op til vores ansvar.

Når der i den sidste periode har været så stort fokus på Vesthimmerlands Kommune, skyldes det primært, at borgmesteren sidste år ikke ville indrømme, at han var inhabil i sagen om ungdomsboliger i Aars. Vi synes, at Borgmesteren meget sent har tråde i karakter og bakket forvaltninger op. Det skete faktisk først i lørdags i Nordjyske. Efter vores opfattelse har borgmesteren ikke levet op til sit ansvar som kommunens øverste politiske og administrative chef, formentlig fordi der hele tiden trækkes linjer til hans private firmas aktiviteter i Vesthimmerlands Kommune.

Det er alt for sent, at borgmesteren kravler ud af sit ”flyverskjul” og markere, at han er chefen og, at han som sådan – på samme måde som vi andre – påtager sig ansvaret for ledelsen af kommunen, og i den forbindelse fuldt og helt bakker forvaltningerne op, og samtidig også tager ansvar for den skade, hans ageren i visse byggesager og mangel på agern i kritikken heraf, der i realiteten har forvoldt usikkerheder og frustrationer i forvaltningen.


Borgmesterens grund i Farsø

28. marts 2017: Per Bach Laursen og Per Bisgaard, (V), Palle Jensen og Uffe Bro, (A), Kirsten Moesgaard, (K) og Therese Berg Andersen, (SF)

Efter at have læst søndagens artikel i Nordjyske må vi - igen - konstatere, at der er noget helt galt i den sag. Vi ser to store problemstillinger.

  1. Boligforeningen udtalte, at den sådan set er ligeglad med prisen på grunden. Den ser kun på, hvad den er ”værd for dem”. Det betyder i realiteten, at den først ser på grundprisen, når den har regnet selve byggesummen ud, hvorefter resten - op til maksimumsprisen - er, hvad den vil give for grunden. Den fremgangsmåde giver rig mulighed for at betale overpris.
  2. Borgmesteren har som grundejer først meddelt Nordjyske, at han kan dokumentere de omkostninger, han har afholdt til oprydning på grunden, men så har han nu angiveligt meddelt, at han alligevel ikke vil oplyse det. Det giver mistanke om, at omkostningen slet ikke har været så høj, som han tidligere har udtalt.

Kombinerer vi disse to udsagn, kan man ikke blive andet end mistænksom. Man ser for sig borgmesteren og Aars Boligforenings formand og direktør sidde sammen i et skummelt rum og aftale prisen, så den nøjagtig passer til projektets maksimumpris. Keine Hexerei nur Behändigkeit!

Vi tror naturligvis ikke, at de har siddet i et skummelt rum og aftalt prisen, men det synes som om, der har været en vis forståelse mellem parterne. Uanset om der har været tale om det ene eller det andet eller noget helt tredje, ser resultatet ikke pænt ud.

For at undgå myter, misforståelser og grimme tanker, skal vi opfordre både borgmesteren og Aars Boligforening til offentligt at fremlægge alle dokumenter i sagen, herunder for grundens oprydning, således at vi på et helt objektivt grundlag kan vurdere den igen. Kun derved kan borgmesteren, Aars Boligforening, byrådet og kommunens borgere få ro om sagen.

Vi ved, at der er behov for grundens bebyggelse og behov for lejlighederne. Indtil videre er det borgmesteren og Aars Boligforening, der står i vejen for udviklingen i Farsø.


Udmelding omkring Ulstruplund - kom nu ØK

28. marts 2017: Pia Buus Pinstrup, gruppeformand for Konservative i Vesthimmerlands kommune, Hedevej 15, 9640 Farsø, skriver:

Jeg er helt enig med økonomiudvalgets medlemmer i, at det er ærgerligt at der er skimmelsvamp i kælderen på Ulstruplund. Det er altid træls når der sker noget uforudset, der medfører en udgift, som det fremgår af Nordjyske d.24/3.  Men så ophører enigheden. Der er jo ingen der ligesom kan "gøre for" at vi er endt her. Uanset om CKA(center for kompentence og afklaring) skal være der eller ej, så skal årsagen til skimmelsvampen vel fjernes af hensyn til de øvrige aktiviteter i huset? Tag ikke fejl - konservativ synes CKA har den helt rigtige plads på Ulstruplund, sammen med både børnehave og socialforvaltning.

Jeg synes det ville klæde økonomiudvalgets medlemmer, at inddrage bare nogle af de mange faglige argumenter der har været drøftet i fagudvalgene, som baggrund for beslutningen i ØK.

I Beskæftigelsesudvalget, som jeg står i spidsen for, har vi for 2 år siden, taget en beslutning om at opgradere vores virksomhedsrettede indsats, således at vi hurtigst muligt kan hjælpe folk fra offentlig forsørgelse tilbage på arbejdsmarkedet. Og indsatsen virker. Men det gør det kun fordi beskæftigelsesmedarbejderne arbejder hårdt for sagen.

Jeg synes det er ærgerligt, at Palle Jensen ikke giver sig tid til at læse de udmærkede bilag til dagsordenen, hvoraf det fremgår hvorledes den beskæftigelsesrettede indsats er sammensat. Så vil Palle Jensen vide at hans udtalelser om, at "CKA bare kan være hvor de er i dag" (på Løgstørvej i Aars) ikke holder vand - det kan nemlig ikke lade sig gøre pga. manglende plads. For over 2 år siden, da vi besluttede at opgradere denne indsats, var det tanken at der skulle udvides i pavilloner på Løgstørvej, men dette blev så afløst af løsningen på Ulstruplund, til glæde for medarbejderne, der alt andet lige får et bedre arbejdsmiljø i nogle bygninger fremfor i nogle midlertidige pavilloner.

Per Bach Laursen er ked af at sagen er gået for hurtigt? Til det må jeg sige at alt selvfølgelig er relativt, men i min optik er det ikke gået specielt hurtigt. For som det også fremgår af sagsforløbet, så startede sagen i november 2015 og nu skriver vi jo som bekendt 2017.

Beslutningen om at samle opgaver fra 3 forskellige forvaltninger har indtil nu været en kæmpe succes. Jeg synes netop at byrådet har været visionære med denne beslutning om, at samle forskellige funktioner på Ulstruplund, det afføder nogle synergier i mellem forvaltningerne. Endelig kunne vi gøre op med "silo" tankegangen i de respektive forvaltninger og i stedet arbejde sammen på tværs til gavn for borgerne.

Men stor respekt for at økonomiudvalget nu vil have syn for sagen på onsdag når de besøger Ulstruplund, som det eneste udvalg der endnu ikke har set bygningen vi taler om. Men bedre sent end aldrig.


Usandhed om Idémøde om vindmøllepenge

16. marts 2017: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør skriver:

Det fremgår af en indbydelse i Vesthimmerlands Folkeblad 15. marts 2017, at idémødet arrangeres af Urland i Tolstrup Forsamlingshus 23. marts 2017. Det oplyses, at idémødet er løsrevet fra den konkrete planlægning og igangværende miljøundersøgelser fra selve vindmølleprojektet i Nørrekær Enge.

Det er usandt, når Urland for Vattenfall deltager i sagsbehandling om 40 stk nye 150 meter høje møller i Nørrekær Enge.

Landskabsanalysen fra 2016 og en åbent høring viser, at landskabet i Nørrekær Enge ikke er egnet til opstilling af flere møller. Derfor stillede Christian Overgaard Jensen fra Urland spørgsmål til landskabsanalysen, og han fik svar på sine spørgsmål den 13. januar 2017.

I den forbindelse oplyser han, at den samlede landskabsanalyse for Vesthimmerlands Kommune er i kontrast til ønsket om nye møller. Derfor mener han, der er: "Brug for en snak om hvordan vi håndterer dette."

Den oplysning er vel en opfordring til mere politiker-luskeri fra de politikerer, der ifølge Urland har bedt om flere møller i Nørrekær Enge.

Idémøde i Tolstrup Forsamlingshus er ikke løsrevet fra den konkrete planlægning. Det er tilsyneladende arrangeret af Vattenfall og Vattenfalls sagsbehandler Urland og måske en utroværdig politiker.


Stop for besparelser

15. marts 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

Hvert år ved de årlige budgetforhandlinger vender og drejer vi hver en krone, for at det kommunale budget skal gå op. Gang på gang må vi finde pengene på vores kernevelfærd.

Ældre- og sundhedsområdet i Vesthimmerlands kommune er blot et af de områder som hvert år er under et enormt pres. Vi strammer visitationsregler så det er svært at komme på plejehjem, vi strammer reglerne for hjælp i hjemmet. Vi taler om at lukke plejecentre, og sætter store analyser i gang for, at belyse hvor der kan findes penge.

Det samme gælder på psykiatriområdet.

Kommunerne kan ikke blive ved. Skal vi sikre bedre balance i den kommunale økonomi - så kræver det handling NU.

Det handler om, at give kommunerne fred for besparelser og dermed arbejdsro, så de ikke igen-igen skal mødes med krav om at finde besparelser på de i forvejen skrabede budgetter. Det skal ske ved at droppe den besparelse på en halv milliard, som moderniserings- og effektiviseringsprogrammet hvert år pålægger kommunerne.

Hvis næste valg giver et rødt flertal, bør det være enden for Moderniseringsstyrelsen.

I SF tror vi på "afbureaukratisering og godt arbejde" frem for al den målstyring som kommunerne styres efter i dag. Derfor skal Moderniseringsstyrelsen  nedlægges, og tåbelige besparelser skal stoppes.  De ansatte skal have mere tid til vores børn, vores ældre, vores syge, og de skal kunne bruge deres  faglighed på omsorg og ikke længere på kolonner, skemaer og stopure.


Opbakningen til vindmølleforeninger er stor

12. marts 2017: Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby, skriver på vegne af bestyrelsen for Nørrekær Enges Vindmølleforening:

Opbakningen til Nørrekær Enges Vindmølleforening har aldrig været større. Foreningen har i løbet af den seneste uge passeret 900 medlemmer, og der tegnes hele tiden flere medlemmer. Hertil kommer en øget tilgang af foreninger, så der nu er 17 foreninger med.

Vindmølleforeningen arbejder for, at vindmøllerne i Nørrekær Enge skal komme alle til gode. De skal være løftestang for lokal udvikling. Det er os som borgere i lokalområdet, der skal leve med vindmøllerne som naboer – derfor skal vi også have del i overskuddet. Det betyder, at vi arbejder på at etablere vindmøller ejet af en lokal udviklingsfond stiftet og styret af borgerne omkring Nørrekær Enge. Foreningen har fået udformet et budget, som tegner lovende for fremtidig fondsaktivitet. Foreningens budget stemmer overens med de budgetter for afkast fra folkelige møller, der er blevet udformet af danske forskningsinstitutioner.

Vi ønsker, at vores vind skal skabe velstand i vores område.

Forskellige interesser
Der er i lokalområdet to andre og mindre grupper af borgere med andre interesser.
De, der har en købsoption med Vattenfall om køb af deres huse, har en økonomisk interesse i, at projektet med de op til 40 møller gennemføres fuldt ud. Tidligere bestyrelsesmedlem Gunnar Villumsen er en del af denne gruppe.
Og så er der en gruppe, der ønsker, at der slet ikke opstilles møller i Nørrekær Enge. I foreningens levetid har vi oplevet 9 udmeldelser af medlemmer, der er blevet af den overbevisning, at de slet ikke ønsker vindmøller.
Den kendsgerning, at der er forskellige interesser på spil, må vi alle forsøge at håndtere på en måde, så vi står tilbage som et styrket lokalsamfund med et stort sammenhold, når politikerne om forventeligt et halvt års tid forholder sig til Vattenfalls ansøgning om at opstille møller i Nørrekær Enge. Vi skal også leve og tale med hinanden efter den tid.

Pres på Vattenfall
Vindmølleforeningens bestyrelse fastholder, at fondstanken er det helt centrale punkt i foreningens virke, som det har været fra den dag, foreningen blev stiftet.
Hovedopgaven lige nu er derfor at lægge et pres på Vattenfall, da det er en forudsætning for fondstanken, at Vattenfall accepterer, at der afsættes jordlodder i engen til, at vi kan opstille lokale fondsmøller.
Vi sidder derfor i øjeblikket i nogle afgørende forhandlinger med Vattenfall.

Store udfordringer

Der ligger således flere store udfordringer og venter, og der er lang vej endnu. Vi vil i bestyrelsen på vore medlemmers vegne arbejde hårdt for at opnå fondsmøller og vil tillade os med en forsigtig optimisme at tro på, at det vil lykkes.

De påstande, der den seneste uges tid har været fremme om splittelse og utopi, kan bestyrelsen ikke genkende. Tværtimod bliver foreningen mødt af stor opmærksomhed og positiv opbakning.
Foreningen har fået positiv opbakning fra såvel vores eget lokalsamfund som fra andre lokalsamfund og kommuner, der vil kopiere foreningens model.
Vi er blevet mødt med positiv opmærksomhed fra lokalpolitikere, uddannelses- og forskningsinstitutioner, interesserede finansieringsparter og andre aktører fra energisektoren samt fra lokale, nationale og internationale medier, fx fransk nationalradio, der har bragt en radioudsendelse om foreningen.

Derfor er bestyrelsen optimistisk på lokalsamfundets vegne, selv om der stadig er mange forhindringer.

For at sikre størst mulig sammenhold i lokalsamfundet vil der i den kommende tid blive indkaldt til medlemsmøder med henblik på at træffe afgørende beslutninger i fællesskab.


Saglighed

10. marts 2017: Gunnar Villumsen, Haugårdsvej, 9670 Løgstør, skriver:

Kære borgere i Nørrekær Enge.

At være saglig er en værdifuld personlig egenskab. Mit indlæg d. 6. marts  her i Lokaltindblik.dk skal naturligvis være saglig og er saglig.
I mit indlæg anføres: ” jeg har indhentet information fra Hvide Sande, Troldhede samt Ærø. Her lyder det entydigt, at fondsmølleideen er alt for dyr og kan absolut ikke anbefales . Der vil tidligst komme afkast for et af projekterne i 2029.”
Det er altså ikke som påstået af Lea Vangstrup tale om, at jeg specifikt anfører, at der ikke kommer overskud fra den Ærøske fond. Jeg har ej heller anført, at jeg har været i dialog med den Ærøske fond.
Jeg har bl.a. talt med Henrik Steen- Knudsen vedr. de 3 projekter.( projekterne på Ærø, Troldhede og   Hvide Sande) Henrik er daglig leder af Ærø Vind 4 i/s og har kendskab til de 3 nævnte projekter.


Stift egen udviklingsfond i Nørrekær Enge

8. marts 2017: Lea Vangstrup, Direktør i Wind People, skriver:

Kære borgere i Nørrekær Enge

Den almennyttige organisation Wind People har nu i et halvt år støttet Nørrekær Enges Vindmølleforening med at forsøge at opbygge et lokalt forankret vindmølleprojekt fra bunden, med henblik på at lokalsamfundet
på sigt skal få mulighed for at få en lokal udviklingsfond. Denne fond, som I selv skal bestyre, er tænkt til at skabe lokaludvikling i jeres samfund som kompensation for, at I borgere i engen er dem, der skal leve med
at vores samfund har brug for at få opsat vindmøller.

Dette er en meget stor opgave, og jeres bestyrelse i foreningen har arbejdet meget hårdt på jeres vegne. Jeg vil opfordre jer til at være stolte af dem.

Wind People er en lille organisation med en unik erfaring mht. fondsmøller, og denne erfaring vil vi gerne have, at I får chancen for at benytte jer af, I stedet for at I alternativt får et stort Vattenfall-projekt i engen, som kun giver jer urimeligt små midler på max 480.000 kr. om året til lokal udvikling, mod at I skal leve med et stort antal møller og de gener, det måtte medfølge.

Wind People kan ikke med god samvittighed stå på sidelinjen og se til, når et lille lokalsamfund er ved at blive løbet over ende af en institution, som I bund og grund kun arbejder på egen profit uden hensyntagen til
lokalsamfundet.

I Wind People ved vi, at hvis vi i tide kan få mobiliseret de rette finansieringspartnere, og hvis I som borgere kan få Vattenfall til at afgive vindmøllearealer til et lokalt fondsprojekt til en sober pris, og endelig, hvis der
kan opnås blot den samme strømafregningspris som forudsættes i alle andre vindmølleprojekter, vil I kunne opnå markante midler til lokaludvikling, der kan mærkes.

Men Rom blev ikke bygget på én dag, og finansieringspartnere opnås ikke uden, at der er udarbejdet et sagligt budget, hvor der er indhentet priser fra rådgivere og leverandører. Dette budget er nu godt på vej, trods Vattenfall nægter at oplyse borgerne om, hvad huserstatninger, gamle møller og lodsejererstatninger koster. Derfor er der nu, via dialog med lokalsamfundet samt ved at indhente markedspriser, ved at tegne sig et faktisk lovende budget.

Wind People kan derfor kun beklage at tidligere bestyrelsesmedlem Gunner Villumsen ikke har haft tålmodighed til denne proces.

Mht. til Wind People’s rådgivning og relation til andre projekter, kan jeg konstatere at Gunner Willumsen ikke udtaler sig sagligt i hans tidligere læserbrev om Wind People i Lokaltindblik.dk. Villumsen har ikke, som han fortæller, været i dialog med den Ærøske fond baseret på vindmøller. Undertegnede har siden 2003 siddet som formand i fondsbestyrelsen.

Om denne lille fond kan jeg oplyse, at den med baggrund i en investering i, hvad der svare til en 1,4 MW vindmølle for den nette sum af 10 mio. kr., i dag kan uddele ca. 1 mio. kr. om året til almennyttige formål. Denne lille fond er dog etableret på et tidspunkt med gode strømafregningsregler og vil derfor ikke direkte kunne sammenlignes med et projekt i Nørrekær Enge. Men med de budgetter, der tegner sig for et projekt i engen bestående af flere fondsmøller, vil der så absolut være potentiale for interessante udviklingsmidler til Nørrekær Enge. Men I som borgere er nødt til selv at arbejde for dette.

Wind People vil fortsætte sit alt andet end lette arbejde med at prøve at finde finansieringspartnere, og jeres opgave som borgere er at lægge et pres på Vattenfall, for at I kan få nogle jordlodder i engen, hvor I kan opstille lokale fondsmøller.

Generelt vil Wind People opfordre både borgere og politikere til at forholde sig meget årvågent til Vattenfalls projekt. Wind People er i dag af tekniske fagfolk blevet oplyst, at et projekt på 30 møller kun kræver 2 fuldtidsansatte at servicere og altså ikke dette store servicecenter, politikerne er blevet stillet i udsigt. Samme rådgivere kunne informere om, at et moderne mølleprojekt nærmest kun kan benytte lokal arbejdskraft til tilvejebringelse af sand og andre materialer. Alle andre entrepriser som vejanlæg, fundamenter etc. kræver fagekspertise, der uhyre sjældent vil forefindes i lokalsamfundet.

Wind People kan derfor kun opfordre politikere og lokalsamfundet til at få så meget lokalt medejerskab i møllerne i engen som muligt, for det er reelt kun her, at I for alvor vil kunne få gavn af møllerne. Wind People ønsker jer det bedste med jeres projekt.


Vindmølleforeningen for Nørrekær Enge har vist sig at være en utopi

6. marts 2017: Gunnar Villumsen, Haugårdsvej, 9670 Løgstør, skriver:

Nørrekær Enges Vindmølleforening blev stiftet i 31. august 2016. Der blev udarbejdet en idealistisk målformulering for foreningen. En af pindene i målformuleringen er ” at styrke sammenholdet i lokalsamfundet”.
Denne sætning var alfa og omega for mig. Det var en af begrundelserne for, at jeg sluttede op omkring foreningen. Jeg var meget bevidst om, at opgaven kunne være udfordrende. Foreningen skulle rumme  personer,  der ikke kan tåle at se toppen af en mølle og personer, der ser en fremtid i vindenergi  og vedvarende energi i form af flere vindmøller.

Lige fra første møde  i Tolstrup  Borgerhus fortalte Lea Vangstrup fra Windpeople, at økonomien ikke var noget problem. Fondsmøller kunne financieres 100%. Det lød da super flot.
Jeg har nu i et halvt år forsøgt at få en dokumentation for finansieringen af fondsmøller.  Det har ikke været muligt, at få denne dokumentation frem på bordet.
Jeg har information om at Vindmølleprojektet i Hvide Sande absolut ikke anbefaler en fondsmodel, det samme er tilfældet med projektet i Troldhede og projektet på Ærø.(projekter beskrevet på Windpeoples hjemmeside)
Jeg anmodede derfor foreningens formand om at få følgende punkt på dagsordenen:

Omlægning af foreningens strategi. Fondsmølleideen frafaldes.
Som erstatning for fondsmølleideen skal foreningen arbejde sammen med Vattenfal om at få det årlige grundbeløb pr mølle hævet ud over de 15.000 kr
Begrundelse.

Jeg har indhentet information fra Hvide sande, Troldhede samt Ærø. Her lyder det entydigt: Fondsmølleideen er alt for dyr og kan absolut ikke anbefales. Der vil tidligst komme afkast for et af projekterne i 2029.

Forslaget blev fremsendt af hensyn til foreningens troværdighed.  Hvad skete der ? Jeg blev orienteret om, at man ikke ønskede dette punkt drøftet.  Jeg har i stort set hele foreningens levetid fremført, at finansieringen af fondsmøller skulle have 1. prioritet. Windpeople ved Lea Vangstrup har holdt os hen med, at nu havde hun kontakt til et pensionsselskab, som var meget interesseret. Mødet med dette pensionsselskab blev aflyst med begrundelsen sygdom. Ok. Nu  har foreningen eksisteret i  6. måneder. Der er intet sket.
 
For mig at se, har der  ikke på noget tidspunkt været mulighed for at opnå konsensus i bestyrelsen. Det resulterede bl.a i at Bjarke Bollerup Madsen udtrådte af bestyrelsen.
Når jeg ser på på foreningens målsætning stritter den jo også i flere retningen, som er uforenelige. Desuden er der i målsætningen indbygget en mistillid til myndighedsbehandlingen.
Foreningens målsætning:

Foreningen vil derfor arbejde for:
- indledningsvis at foretage en afklaring af, om det er lovligt at opstille vindmøller i Nørrekær Enge
- at hvis der kan opstilles vindmøller i Nørrekær Enge, så skal en så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, komme lokalsamfundet til gavn.
- at sikre medbestemmelse på antallet af planlagte vindmøller, størrelse, placering og model.
- at sikre retten til selv at lave vedtægter for og evt. projektere/etablere de 20% naboandele
- at sikre andele til lokal udvikling udover de 20% til naboer.
- at arbejde for skærpede støjbegrænsninger for vindmøllerne bl.a. ved at sikre at møllerne har så stor afstand som muligt til nærmeste beboelse.
- at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.

I begyndelse af 2017 udarbejdede formanden Emil Olsen og næstformanden Helge Christiansen egenhændigt og uden at orientere den øvrige bestyrelse et læsebrev som blev sendt til bladet Energiwatch.(det sker samtidig med at man er i en fdialog med Vattenfall – absolut ikke fremmende for fortsat dialog)
Bestyrelsen blev orienteret efter at læserbrevet var afsendt.
Jeg har stor respekt for bestyrelsesmedlemmers forskellige holdninger – det er fremmende, hvis man lytter, men respekten falder til et nulpunkt, når man tilsidesætter øvrige bestyrelsesmedlemmer på den måde.

Foreningen har ikke i hele sin levetid formået at yde noget til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet – snarere tvært imod. Det kan jeg ikke stå på mål for.

Foreningsmedlemmer.
Jeg har på det seneste erfaret at flere medlemmer er udmeldt af foreningen med den begrundelse, at man ikke kan støtte op om foreningens målsætning.

Jeg har derfor meddelt foreningen, at jeg fra dags dato udmelder mig af foreningen. 2 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer svarende til 1/3 af bestyrelsen har dermed forladt Vindmølleforeningen for Nørrekær Enge.

NB: der skal også fremadrettet arbejdes på  et lokalt sammenhold.


En faktuel oplysning

3. marts 2017: Emil Olsen, formand Nørrekær Enge Vindmølleforening, skriver:

Nørrekære Enges Vindmølleforening har ikke modtaget nogen form for kommunalt tilskud. Foreningen forespurgte ved sin opstart såvel Vesthimmerlands Kommune som Aalborg Kommune om muligheden for et driftstilskud. Begge kommuner meddelte, at forespørgslen ikke kunne imødekommes, da foreningen ikke opfylder betingelserne for at modtage kommunalt tilskud.


Eftersøgning af 15 lokale foreninger

26. februar 2017: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, 9670 Løgstør, skriver:

Sekretær i Nørrekær Enges Vindmølleforening Gunnar Villumsen kan tilsyneladende ikke oplyse, hvilke lokale foreninger, der har tegnet medlemskab i Nørrekær Enges Vindmølleforening, så derfor eftersøger jeg de 15 ”hemmelige” lokale foreninger her.

Jeg vil ikke risikere på nogen måde at støtte nogen, som har tegnet medlemskab i Nørrekær Enges Vindmølleforening.

Kort fortalt handler det for Nørrekær Enges Vindmølleforening om ligesom Vattenfall, at ødelægge Nørrekær Enge ved at sætte flere møller op. Foreningen har samarbejdet med Vattenfall, indtil foreningen nu er blevet bedt om at stille en bankgaranti fra et anerkendt finansieringsselskab inden 19. april 2017.

Det virker meget underligt, at man ikke kan få oplyst, hvilke 15 lokale foreninger det er. Det er også mærkeligt at en af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen selv er i direkte forretning med Vattenfall på en kontrakt.

Formanden i foreningen Emil Olsen oplyser, at målet snart er nået. Hvilket mål er det?

Aalborg Kommune vil støtte foreningen med 10.000 kroner, og det ser jeg som bestikkelse, men når en kommune vælger at bidrage, bør en medlemsliste også være tilgængelig.

Som minimum bør man kunne få at vide, hvilke lokale foreninger der har tegnet medlemskab. Gør venligst opmærksom på jer selv her og stå ved jeres medlemskab, så man kan gøre sit frie valg, og fravælge jer som støtter opsætning af flere møller.


Ud med plastposerne og ind med stofposer

25. februar 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør skriver:

HVORFOR DOG IGEN IGEN DAGLIGT betale dagligvareforretningerne imellem kr. 2,- og 4,-for plastposer, og på den måde agere reklamesøjle for dem, når en stor rummelig stofpose udført i kraftig bomuld med stærke syninger kan
fremstilles til kr. 26,50 ved et oplag på 1500, og med trykt budskab, der reklamerer for din by?

Plastposerne kan ikke længere anvendes som affaldsposer, idet den nye renovationsordning kræver, at poserne med køkkenaffald er lukkede når de lægges i containerne, og pynter tillige heller ikke i naturen. En stofpose som nævnte, tåler maskinvask igen og igen, og har en meget lang levetid.

Budskabet på stofposerne bør gå rent ind, og KAN være som angivet på den naive tegning. Hver gang man pynter på udformningen stiger prisen. Derfor vist denne grundmodel. Overgang til stofposer udelukker naturligvis ikke de respektive detailhandlere i at sætte deres særprægpå egne poser. Det er i dagligvareforrretningerne plastposerne bæres ud i tusindvis hver dag!


Fleksibel arbejdstid i kommunen

24. februar 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

Der er ca. 3700 ansatte i Vesthimmerlands kommune. Politisk har vi det mål, at vi vil øge bosætningen i kommunen. Hvorfor så ikke gøre kommunens egne arbejdspladser endnu mere attraktive og fleksible?
SF Vesthimmerland fremsætter på næste byrådsmøde et forslag om fleksibel arbejdstid:

Der kan være tidspunkter i livet, hvor vi har brug for en anden balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Det kan være, at vores forældre er syge, og har brug for ekstra pleje. Det kan være, at vi får øje på mulighederne for at åbne nye karrieredøre. Det kan også bare være, at vi vil have mere tid til, at være sammen med vores børn, mens de er små.
Livet er uforudsigeligt, og det kan give en tryghed at vide, at man kan tilpasse sit arbejdsliv til de udfordringer og muligheder som viser sig undervejs.

Københavns kommune har implementeret fleksibel arbejdstid og det viste sig, at kommunen sagtens kunne få vagtplaner og opgavefordeling til at hænge sammen, og som en ekstra gevinst oplevede medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, øget tilfredshed og større arbejdsglæde.
Det viste sig at en fjerdedel ønskede at regulere deres arbejdstid.

Det kan gøres let.
For eksempel kan den ansatte i oktober bede om, at få sjette ferieuge udbetalt i maj det efterfølgende år. Det samme kan gøre sig gældende med reguleringen af arbejdstiden. Arbejdsleder får tid til at tilpasse arbejdsskemaer og hvis det viser sig, at der er resttimer bidrager vi til at flere kommer i arbejde. Altså ren win-win.

Flere faglige organisationer bifalder forslaget. Formand i DJØF Offentlig, Sara Vergo, har udtalt:

 »Fleksibilitet er noget, der fylder mere end løn for vores medlemmer. Både i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen, men også i forhold til at få work-life-balance på længere sigt. Hvis man har nogle medarbejdere, der har små børn, er det et godt værktøj,«

Vi håber og tror på, at vores politiske kollegaer i byrådet, uanset parti, vil give forslaget en chance - en forsøgsordning på 2 år.

Lad os forsat gøre Vesthimmerland til en attraktiv arbejdsplads.


Ragnarok i Vesthimmerland

20. februar 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver: 

Ulla Skov, det er så dejligt, at vi har en Konservativ Gruppe i Vesthimmerland, som du er medlem af, der er så meget klogere end de forskere, der arbejder med lovgivningen.
Det er jeg meget tryg ved ( dit læserbrev af 6.feb. 2017).

Det har jo slet ikke været nødvendigt for Kommunen, at indhente en dyr advokatrapport, som har kostet kr. 159.000,00. Vi kunne bare have spurgt dig og resten af den Konservative gruppe.
Men nu til virkelighedens verden.

Er I totalt hjernevaskede af Borgmesteren?
Når du siger, Borgmesteren ikke har været inhabil, hvilket han nu langt om længe har indrømmet, at han var, må du være et sandt orakel. Du overgår Jeres Gruppeformand Pia Buus Pindstrup.
Jeg går ud fra, at du har læst artiklen i Nordjyske, søndag 19.februar, hvor de to journalister Caspar Birk og Lars Teilmann skriver om den lange ventetid på aktindsigt. Kalder du også det underlødig journalistik ?. Det er i høj grad lødig journalistik og tusind tak for det.

Det fremgår hvordan Vesthimmerlands Kommune med Borgmesteren i spidsen, tilsidesætter gældende love og regler (tilsidesættelse af offentlighedsloven).
At den Konservative gruppe endnu ikke har forstået alvoren af hvor galt det er fat, er ganske enkelt utroligt.

Grunden til, at Kommunen ikke frigiver oplysninger i.h.t. offentlighedsloven, nu med mere end 100 dages overskridelse, kan jo være fordi Udbudsloven også er overtrådt og at det - måske- har givet Borgmesteren og andre i den Konservative gruppe, en indtægt, som de ikke burde have haft - altså - at andre virksomheder ikke har været indbudt.

Mediejurist Oluf Jørgensen udtaler i Nordjyske søndag, hvor vigtigt det er, at få klarhed over omfanget af de forretningsmæssige forbindelser mellem Borgmesterens virksomhed og Kommunen.
Indenrigsministeriet har udtalt, at politikere, der i deres private hverv har VÆSENTLIGE og HYPPIGE forretningsforbindelser med Kommunen, kan være afskåret fra at indtage en Borgmesterpost, siger Oluf Jørgensen.
Men de taler for døve øren, for i Vesthimmerlands Kommune fastsætter de Konservative deres egne love og regler.


Underlødig journalistik

6. februar 2017: Byrådsmedlem Ulla Skov (K), Kirkevangen 53, 9620 Aalestrup skriver:

Nordjyske bragte igen søndag d. 5. februar en ikke just objektiv artikel om Borgmester Knud Kristensen og hans firma.

Hvor er det kedeligt, at en avis som jeg indtil for nyligt har anset som troværdig - falder så dybt som til at føre Ekstra Blads journalistik.

Jeg tænker på de gentagne ensidige beretninger om Borgmesterens forhold. Det er åbenbart svært for de ellers så dygtige journalister Caspar Birk og Lars Teilmann, at bruge de mange faktuelle oplysninger de har fået rådighed og alligevel vælger de ikke at anvende det - kedeligt.

Hvorfor ikke sammenligne med andre virksomheder? Jeg kan henvise til håndværkerlisterne, som forvaltningen har lagt et stort arbejde i, at få fremskaffet, hvor man kan læse, at ingen bliver forfordelt, heller ikke Borgmesterens firma.

Derudover bruger man igen og igen den såkaldte ekspert Roger Buch, der udtaler sig på et spinkelt grundlag, eller ligefrem mod bedre vidende om inhabilitet. I søndagens artikel syntes han at forvaltningen BØR være inhabile. Jeg kan kun sige han skal ikke syntes noget, men i stedet vide.

Udbuddet af kommunens pengeforretning, blev også kørt helt ud af proportioner, hvor der er gældende regler for EU udbud, som ingen økonomiudvalgsmedlemmer eller Borgmester kan ændre på, ej heller forvaltningen.

Igen forholdt man sig ikke objektivt.

Måske var spørgsmålet stillet på et andet grundlag og svaret, rettet til af de gode journalister, hvem ved?


Vi skal rive uddannelsesloftet helt ned

6. februar 2017: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat, SF - Vesthimmerland, skriver:

SF har slået store sprækker i uddannelsesloftet og det er godt nyt i vores område.

Men uddannelsesloftet skal helt væk, hvis vi skal have mulighed for at løse nogle af de udfordringer, som vi står overfor i Vesthimmerland.

I Vesthimmerlands kommune ønsker vi det bedste for vores unge mennesker. Vi ønsker, at de unge bliver så dygtige de kan, og at de udnytter deres fulde potentiale.

For vi har mange dygtige unge i Vesthimmerland.

 

Vesthimmerland er ikke det rigeste folkefærd, altså dem med det højest indtægts grundlag. Og uddannelsesniveauet er heller ikke højt, det højnes da slet ikke når regeringen mener, at 1 uddannelse er alt hvad samfundet vil bidrage med.

I Danmark er og skal vi ikke være rig på olie ol. Vi er rig på viden, og det skal vi udnytte.

 

Vores unge skal kunne videreuddannes hvis de ønsker det. Vi mener at vores unge håndværkere, skal have muligheder for at blive ingeniører hvis de får lyst  - vores sygeplejersker skal kunne vælge at blive læge hvis de lyster osv.

I Danmark slås vi med stor ungdomsarbejdsløshed. Muligheden for at tage en ny uddannelse kunne skabe nye muligheder for at de unge kan komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Uddannelsesloftet har til formål at få unge til at tænke sig grundigere om, inden de vælger uddannelse.

I SF tror vi på, at de unge vælger uddannelse med både hjerte og stor omtanke. Når man sætter sig på skolebænken i årevis med en SU-indkomst til at dække både de sure og de sjove udgifter, så gør man det ikke for at uddanne sig til kontanthjælpsmodtager. Man gør det for at få mulighed for at bruge det man har brugt flere år på, og man gør det for en dag at få en rigtig lønindkomst.

 

Hvad der er det rigtig valg er umuligt at forudsige i en verden under hastig forandring, og med et meget omskifteligt arbejdsmarked. Risikoen er stor for, at de job, som en studerende stilede efter ved studiestart er væk eller på vej væk, når de står med eksamensbeviset i hånden.

Derfor skal vi blive ved med at arbejde for at uddannelsesloftet rives helt ned, så alle får mulighed for at uddanne sig til arbejdsmarkedet og til deltagelse i fælleskabet.

 

Som samfund bør vi kvittere for den investering ved, at give folk muligheden for at tage en uddannelse mere.


Flødeskum

24. januar 2017: Palle Rønde Møller, Søndergade 22, 9600 Aars, skriver:

Henrik Dalgaard (formand for uddannelsesrådet) burde melde sig til Bagedysten. Hans læserbrev i Nordjyske d. 24. jan. handler om at smøre fløde på og få en rævekage til at glide ned, selv om han er på borgmesterens parti. - Uforståeligt.

Det kan godt være at sagen om ungdomsboliger har været længe undervejs, men for at klaske den såkaldt inhabile konservative borgmester valgte økonomiudvalget ’over night’ i et snuptag at pege på ungdomsboliger i Søndergade-Assersvej. Med en udtalelse om, at ungdomsboliger naturligt burde ligge i midtbyen og være integreret i det øvrige samfund. Dette blev fremført helt uden argumentation - for at imødegå befolkningens protester?

Stedet blev valgt, fordi der i forvejen var lavet en lokalplansændring til ære for en privat grundejer, som økonomiudvalget bekvemt kunne udnytte. (Imod denne lokalplansændring er der naturligvis gjort indsigelser). At Boligselskabet Nordjylland har lagt slæberne ind kan man kun se som en sidegevinst for økonomiudvalget. Sådan ser gud og hver mand i Aars på den sag.

Økonomiudvalget, der nu kaldes Basta-udvalget, og igennem længere tid har pudset sin glorie i forhold til borgmesteren, har i denne sag handlet helt usagligt under dække af begrebet inhabilitet.

Formanden for uddannelsesrådet, der er partikammerat med borgmesteren, smører denne pinlige sag ind i creme og fløde og løber fra sit politiske tilhørsforhold for at få et helt uovervejet ungdomsprojekt til at glide ned i forhold til befolkningen.

Hvorfor skal Henrik Dalgaard føre sig frem inden byrådsmødet om udløsning af grundkapital til almene ungdomsboliger d. 26. januar?

Endnu en gang svigtes demokratiet af hensyn til det såkaldte fremskridt, byudviklingen af Aars by,
igen løber man fra den byplanlægning, man selv har vedtaget.


Endelig ungdomsboliger i Aars

24. januar 2017: Formand Henrik Dalgaard skriver på vegne af Uddannelsesrådet:

Efter mange års forberedelse og et utal af møder med ungerådet, boligforeningen, uddannelsesinstitutionerne og mange andre interessesanter ser det ud til at den sidste sten ryddes ad vejen på byrådsmødet torsdag.
Byrådet skal godkende skema A, der udløser grundkapital til almene ungdomsboliger.

Det har længe været et kæmpe ønske og ikke mindst et behov i uddannelsesbyen Aars. Projektet er planlagt med 25 lejligheder nu, og med mulighed for yderlig 25 senere. De første 25 boliger muliggør så det ønske erhvervsskolerne har, nemlig at overtage de 29 sidste kolligeværelser på Vølundsvej. Erhvervsskolerne har de sidste år været i kæmpe bekneb med at finde egnede overnatningsmuligheder til deres 5000 årlige kursister.

Det er et rigtig fint projekt som boligselskabet Nordjylland har præsenteret os for. 2 værelses lejligheder på ca. 40kvm, samt mulighed for parkering og adgang til et depot rum i kælderen. Projektet passer rigtig fint ind i den byfornyelse der i dag er i gang for Aars midtby.

I uddannelsesrådet vil vi ikke bruge mere tid på hvorfor det har været en så langsommelig proces, men kun glæde os over at vi nu får det vi har arbejdet så benhårdt for, nemlig centralbeliggende boliger til en overkommelig husleje. Prisen ligger på 3100kr/mdr, men med mulighed for boligsikring op til 600kr/mdr.
Nu venter uddannelsesrådet bare på invitationen til første spadestik.


Gør som tandlægen...

18. januar 2017: N. J. Kruse, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

Jeg har vanskeligt ved at få armene ned i begejstring og lettelse over, at Uffe Bro, Per Bach Laursen,  Per Bisgaard, Palle Jensen, Therese Borg Andersen og Kirsten Moesgaard - medlemmer af Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg,  har gjort et nødvendigt og påkrævet oprydningsarbejde efter borgmester Knud Kristensens obskure eskapader.

Det er i høj grad foruroligende, at Danmarks næstdyreste/fattigste kommune skal styres af en førstemand, der dels giver sig af med noget så odiøst som storvildtjagt (og ydermere causerer over det) - uopfordret tilbyder, at der graves atomaffald ned i den Vesthimmerlandske hede, fejlagtigt politianmelder et andet medlem af byrådet, har indgået "besynderlige" aftaler til egen benefice med et lokalt pengeinstitut samt igen igen har gjort sig skyld i bevislig inhabilitet, men hårdnakket nægter.

Når borgmester K.K. blæser til lang valgkamp, skyldes det udelukkende et ønske om at få opmærksomheden fjernet fra egne utilgivelige bommerter, og ikke andet!

De små formålsløse "pip" fra K.K.s politiske meningsfæller/sympatisører flytter intet, og renser ikke borgmester K.K.!!! Det er facts der tæller!!!
Næh, gør som tandlægen, der ikke kan redde en bullen tand - Han trækker den ud!!!


Det er fakta

17. januar 2017: Niels Krebs Hansen, (K), fmd. for Teknik og Miljøudvalget, skriver:

Der er efterhånden mange , der har spurgt undertegnede om følgende: " Hvad er det lige, der er omkring håndværkerlisterne og så Borgmesterens firma HME."

Jeg kan godt forstå, hvis man baserer sin viden på Nordjyskes artikler, skrevet af Lars Teilmann og Casper Birk, at man undrer sig.  De to har jo deres egen dagsorden, og fred være med det, men objektive kan man ikke ligefrem beskylde dem for at være. Så for god ordens skyld er her beløbene fra håndværkerlisterne fra 2014,2015 til medio 2016, som Iøvrigt kan findes på kommunens hjemmeside.

I den nævnte periode er anlægudgifterne 168.650.206kr. Der er ca 80virksomheder, der har udført opgaverne. Af de 168 millioner kr, har HME haft opgaver for ca 6%, i runde tal 10 millioner.

I den samme periode er driftudgifterne 52.869.647kr. Der er 290 virksomheder, der har udført opgaverne. Af de små 53 millioner kr, har HME haft opgaver for ca 3,5%, i runde tal 1,7 million

Det er fakta.


Skatteborgerne betaler for politianmeldelse

17. januar 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Borgmester Knud Kristensens politianmeldelse af mig er nu endt med, at Nordjyllands Politi har standset efterforskningen mod mig.Begrundelsen er, at "der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Under normale omstændigheder, skal en borger, som vil anklage en anden for æreskrænkelser, gå til sin egen advokat og anlægge en retssag. Men Borgmester Knud Kristensen var mere snu. Han anmeldte det til politiet, så det var det OFFENTLIGE - altså SKATTEBORGERNE - der nu har betalt Borgmester Knud Kristensens grundløse politianmeldelse. Dermed sparede Borgmester Knud Kristensen de mere end 100.000,00 kr, som en sådan sag ville koste.

Det viser blot, hvor smart Borgmester Knud Kristensen er, når det gælder hans egen pengepung.

Jeg forventer selvfølgelig at få en undskyldning fra Borgmester Knud Kristensen for den tort, jeg har lidt ved en politianmeldelse.


Nytårshilsen fra Liberal Alliance i Vesthimmerland

11. januar 2017: Lars Viborg, formand/spidskandidat for Liberal Alliance i Vesthimmerland, skriver:

Liberal Alliance i Vesthimmerland vil gerne ønske alle borgere, vælgere og medlemmer i Vesthimmerland et godt nytår.

Sidste år var et rigtigt godt år for Liberal Alliance, ikke bare i Vesthimmerland, men også på landsplan. Vi har valgt at indtræde i regeringen og dermed tage et stort ansvar for Danmarks fremtid. Ved at indtræde i regering, er det, det samme som at indtræde i et forhold. Man skal finde mange kompromiser, for at få tingene til at kører, men man har stadig sin egen mening om tingene.

Liberal Alliance i Vesthimmerland havde også et godt år, sidste år. Vi fik muligheden for at komme i byrådet i en kort periode og var med til at sikre at Strandby, Overlade og Blære kunne etablerer friskoler i byerne.
Friskolerne er et utroligt godt tilbud for ikke mindst for udkantsområderne, hvor det kan være svært, at få transport til “centralskolerne”. Det er også helt afgørende for tilflytningen, at der er en skole, og med en friskole, vil man kunne tilbyde noget specielt til nye borgere.

Efter at Liberal Alliance havde et læserbrev i de lokale aviser i september måned, om at fjerne bureaukratiet for institutionerne i kommunen, kunne der et par måneder efter læses i børne-/skoleudvalgets dagsorden, at de ville nedbringe antallet af processer, for at skabe en bedre hverdag for de ansatte.

Dette er yderst positiv for borgerne at disse processer gåes igennem, for at pengene bliver brugt på borgeren og ikke på systemet. Liberal Alliance i Vesthimmerland vil også satse mere på borgerne, end kommunen, forstået på den måde, at vi skal have flytte flere penge fra administrationen og ud til borgeren i form af sundhedspersonale, pædagoger, bedre veje osv. Dette er ikke noget man bare gør fra dag et, men det skal gøres over tid, så flest mulig penge er ude ved borgerne i kommunen.

Lidt malurt i bærgeret, kom der dog. Et enigt byrådet har valgt at bruge næsten 1 million kroner, på at drive en kokkeskole, hvor at fædre kan lave mad med deres børn. Dette er ikke en opgave for kommunen og heller ikke en opgave for skatteborgernes penge.

Liberal Alliance havde hellere set at disse midler var brugt på steder, hvor der virkelig er brug for dem, f.eks på misbrugsområdet. Der skal en endnu stærkere styrkelse af området, for at hjælpe dem, som har brugt for at kommunen tager hånd om disse.

Med dette vil Liberal Alliance i Vesthimmerland endnu engang ønske godt nytår og ser frem til et rigtigt travlt år, nu da det er kommunalvalg til november. Nogle frygter at det bliver en lang og nådesløs valgkamp i år, vi vil dog fokusere på politikken i valgkampen og ikke på personer.

Alt for mange politikere er præget af frygt for vælgerutilfredshed, og det forhindrer udvikling. Vi skal turde at forandre og gøre op med modviljen mod nytænkning. Turde tænke nye veje, have høje ambitioner og store drømme – og ikke mindst turde sige dem højt.

Liberal Alliances politik vil være præget af frihed og tillid. Vi bør have mere tillid til hinanden og hylde det selvstændige initiativ, og så vil vi i byrådet bruge vores kræfter på de mange dejlige mennesker, ildsjæle og drivkræfter vi hver dag omgiver os med, nemlig; jer, borgere i Vesthimmerland.


Borgmesteren og sparekassen

9. januar 2017: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Efter at have læst Nordjyske den forgangne weekend, har jeg valgt at rette henvendelse til Finanstilsynet for at få Tilsynets udtalelse til Borgmester Knud Kristensens samarbejde med tidligere Sparekassen Himmerland.

Borgmester Knud Kristensen påførte iflg. avisen bankens kunder og aktionærer, et tab på 20 millioner kroner, samtidig med, at han forhandlede med banken om Vesthimmerlands Kommunes
likvide midler.

Jeg mener, at Borgmester Knud Kristensen, burde have fortalt Økonomiudvalget om sin store gæld og afhængighed af banken. Jeg er ikke i tvivl om, at Økonomiudvalget så ville have erklæret Borgmesteren INHABIL.

Når Finanstilsynets udtalelse foreligger, vil jeg orientere offentligheden om svaret.


Teflon Ulla

8. januar 2017: Formand for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Peter C. Rasmussen, Foulumvej 42, 9640 Farsø, skriver:

Jeg er mildest talt rystet over den arrogance og ligegyldighed Regionsformand Ulla Astman fra Socialdemokratiet lægger for dagen da hun i weekenden blev konfronteret med den dårlige akutberedsskabs dækning hun er bannerfører for kom frem i medierne i forbindelse med at flere områder i Himmerland,Thy og Mors må vente i op til 30minutter på en ambulance i tilfælde af hjerstop eller blodpropper.

I det efterfølgendeindslag på TV2 optræder Ulla Astman med en attitude og arrogance der bedstkan beskrives som en ”hvad rager det mig” holdning og problemet preller af på hende som som vand gørpå teflon.

Jeg står tilbage med den forståelse at De af os der har valgt ikke bo i storbyerne IGEN bliver gjort tilligegyldigt fedekvæg, hvis eneste opgave er at betale skat som Ulla så kan forvalte efter eget ønske, mens hun så kan lukke de lokale sygehuse og lade folk ligge og dø på gaden. Det er åbenbart det der er Ullas og socialdemokratiets opfattelse af god og ansvarlig sundhedspollitik. Vor herre bevars.

Hun forsvare så hendes holdning med, at for at det vil koste 1000sygeplejersker at sikre god dækning til alle?.. Nej det vil det ikke Ulla. Der er mere end godemulighedder for at oplacere en ambulance, til feks.lokale brandstationer. Det kosterikke 1000 sygeplejersker. Der også rig mulighed for t fjerne noget af den 635.000.000 storeadministration du er leder for, ligesom derkunne kigges på at omfordele nogen af de midler der går til de enkelte sygehuse. F.eks. får Aalborg universitetshospital tilført flere midler end sygehus Vendsyssel, Thy/Mors, psykiatrien og øvrige enheder på sundhedsområdet får TILSAMMEN!

Tag skyklapperne og teflonbelægningen af Ulla og tag det ansvar du er er valgt til.


Takker Løgstør Handelsstandsforening for tilliden

4. januar 2017: Theresa Berg Andersen, Vilsted og Per Bach Laursen, Overlade, skriver:

Løgstør gjorde det igen ! Nemlig ved juleskibets ankomst. Søde og forventningsfulde børn i hundrede vis, men også unge og voksne tog godt i mod Juleskibet på en decemberdag i 2016.

Juleskibet måtte i 2016 undværer musik ved Løgstør Garden, da denne jo har valgt at stoppe sine aktiviter. Derfor var vi meget glade for, at Løgstør Handelsstands forening inviterede os, til at agerer konferencier på havnen i Løgstør - det var en meget fornøjelig oplevelse.

På en usædvanlig vejrvenlig decemberdag, kunne vi fra havnen i Løgstør følge Juleskibet fra Aggersund med skipper Carsten Jensen ved roret, blive frigivet fra Aggersund. Skibets dyrebare last, Julemanden og Julemandens kone alias Birthe Kjærsgaard, samt alle nisserne i Hansens Juleorkester var om bord. De sejlede i et roligt tempo i det fjordblikstille vand, mod Løgstør. Tut og Frode Sønderstrup stod for forplejningen af både skipper, julemand og nisser på sejladsen.

På havnen i Løgstør havde Morten "Fiffi" Jørgensen opsat højtaleranlæg, således at vi kunne berette om dagens program. Med Juleskibet i baggrunden, ankom dagens æresgæst Poul Erik Hansen, samt tre musketerer - Mogens Lynge, Heine Pedersen, og  Svend Todberg til hyldest af folket. Formand for handelsstanden Birgitte Tetzlaff, afholdt en flot tale, først for Poul Erik Hansen som er idemanden bag Juleskibet og herefter for hver af de tre musketerer, for deres store indsats gennem mange år, for positiv omtale af Løgstør. Efter hyldesten blev der uddelt de gyldne kringler - som Bager Groes stod bag. Alt imens holdt skytterne fra Løgstør skytteforening vagt om højtideligheden.

Vi er imponeret over, at Løgstør endnu engang formår, at gentage en succes som denne år efter år. Mange mennesker hjælper til for, at enderne når sammen på en sådan dag - og der er lagt mange kræfter i.
Lige fra en Holger Pedersen som fortøjer Juleskibet, en politibetjent Bjarne som dirregerer trafikken sikkert til hovedegaden, en Jørgen Balle som udlåner sin limousine bil, til en Christian Gregersen som køre det lokale Mini tog, også Hansen juleorkester spillede og skabte den rette stemning, og FDF hjalp det bedste de havde lært - og sidst men ikke mindst kom Falck med deres brandbiler som kunne få et glimt frem i øjet hos et hvert drengebarn.......

Men ej at forglemme har en gammel bagermester Keld Dal også trukket i alle ender og fået det hele til at klappe, så flot.

Med dette skriv vil vi blot TAKKE FOR TILLIDEN - Løgstør har gjort det igen. Og det bukker vi os i støvet for. TAK!


Svar til Uffe Bro

29. december 2016: Jan Bech Rump, Bredgade 61, 9670 Løgstør, skriver:

Tak til Uffe Bro, der som medlem af økonomiudvalget vil give sig tid til at kommentere mit læserbrev fra den 21/12.
Jeg kan kun være enig i at nogen må tage stilling, hvis man som borgmester eller på andre folkevalgte poster misbruger sin position for egen vindings skyld, også forstående for at det kan være ubehageligt at være nødt til at tage stilling.
I den slags sager kan jeg dog godt som menigmand undres over at den eneste dom her er vælgernes.
Jeg glædes da over at Uffe også ønsker forsoning og godt samarbejde, så hvis det giver afsmitning på borgmester og resten af økonomiudvalget, er der måske en mulighed for at Vesthimmerlands Kommune kan komme ud af denne valgperiode med værdighed.
4 år mere af det samme vil næsten være uudholdeligt.
Godt nytår


Man må tage stilling

27. december 2016: Uffe Bro, medlem af økonomiudvalget for S

Jan Bech Rump ønsker den 21. december forsoning i byrådet. Jeg ønsker såmænd det samme. Jan tager derimod ikke stilling i sagen om uenigheden mellem borgmesteren og de øvrige medlemmer af økonomiudvalget. Det er selvfølgelig også det nemmeste; men jeg er naturligvis nødt til at tage stilling som medlem af udvalget.
Selvom det er ubehageligt, er vi nogle, der bare hverken kan eller må se igennem fingre med, at et andet medlem af udvalget, nemlig borgmesteren forsøger at misbruge sin position til at opnå personlig vinding i kraft af sin folkevalgte position. Hvis vi vil bevare vores folkevalgte system, er der ingen, der ikke bør lade være med at tage stilling!
Med hensyn til samarbejdet må jeg bare konstatere, at der jo skal ”to til en tango”!


Forsoning ønskes

21. december 2016: Jan Bech Rump, Bredgade 61, 9670 Løgstør, skriver:

Uden at tage stilling eller parti i de enkelte beskyldninger og politianmeldelser, fra snart den ene og snart den anden part i det kommunalpolitiske cirkus i Vesthimmerland, kan jeg godt få den tanke, hvem skal det egentlig gavne?
Hele cirkuset højner på ingen måde respekten for de involverede, og i denne søde juletid, kunne jeg godt som en ekstra lille gave ønske mig, at der kunne findes forsoning, og dermed grobund for evt yngre kræfter, som kunne tænkes at tage over fra næste valg.

En valgforsker udtalte for år tilbage at gamle sår i Vesthimmerland ikke ville læges, og han har stadig ret. Det klæ'r absolut ingen.

God jul.


For få midler til Højvej

19. december 2016: Theresa Berg Andersen / byrådsmedlem for SF Vesthimmerland, skriver:

Ja SF bakker op om et nyt botilbud, for dobbeltbelastede unge, på Højvej i Løgstør. Men det er ikke uden en vis skepsis og bekymring. Vi tror nemlig, at der er afsat for få midler for at projektet bliver en succes. Projektet har modtaget 1,3 mio kr. over 3 år af Sundhedsministeriet. Den oprindelige ansøgning lød på et ønske om 1,3 mio kr. Årligt. Men nu skal pengene altså fordeles over 3 år. Og derfor udtrykte vi vores bekymring på sidste byrådsmøde.

Misbrugende unge, med psykiske lidelser skal behandles med omtanke. Og derfor tænker SF, at der skal være døgnbemanding i et hus som dette. Også i det tidsrum hvor den unge skal i aktivering. Vi skal huske på, at de unge ikke nødvendigvis er raske og stoffrie når de ankommer til huset. Og derfor kan vi tvivle på om alle unge er klar fra 1. dag på et aktiveringsforløb.

De unge kan have behov for perioder hjemme - og derfor skal der være ansatte i huset døgnet rundt, således der ikke opstår en mulighed for et misbrug i huset.

Formand for sundhedsudvalget Palle Jensen - ærgrede sig på byrådsmødet over, at SF talte projektet ned inden det var startet. Vi taler ikke projektet ned - men bekymre os om de ansattes vilkår og de unges trivsel.
SF bakker op om projektet men ønsker en tæt opfølgning - vi kunne have ønsket flere midler til døgnbemanding. Det er ofte en god ide at forebygge før skaderne måtte ske.

SF kalder ikke dette projekt for en forbedring af nuværende indsats for unge med misbrug, men istedet et nytænkende forsøg, hvor Vesthimmerlands kommune fra start skal skabe de nødvendige rammer for en succes, sammen med Sundhedsministeriet.

De unge skal hjælpes godt på vej og det koster, men vi glæder os til at følge projektet TÆT.


Vi fører ikke valgkamp

19. december 2016: Per Bach Laursen og Per Bisgaard fra V, Palle Jensen og Uffe Bro fra S, Kirsten Moesgaard fra K og Therese Berg Andersen fra SF skriver:

Borgmester Knud Kristensen, du tager fejl i dit sidste læserbrev om din inhabilitet – vi fører ikke valgkamp; men vi kan godt forstå, at det må være bekvemt for dig at kalde det valgkamp, når du nu ikke vil indrømme, at vi andre i Økonomiudvalget konstaterede, at du løj om din inhabilitet i sagen om evt. at bygge ungdomsboliger på din grund i Aars.

Vi kan også forstå, at det åbenbart specielt er Uffe Bro, du mener, der er den store skurk, og det er måske også fair nok, da det jo var ham, der afslørede, at du faktisk ejede Himmerlandsgade 33, selvom du havde sagt, at den var solgt, og at du derfor ikke var inhabil i behandlingen af sagen. Imidlertid er det en alt for stor ære at tillægge Uffe Bro alene. Det var hele Økonomiudvalget bortset fra dig selv, der var chokerede, da sandheden gik op for os, og det er os, der i enighed har skrevet de indlæg, der har været.

Når du kalder det valgkamp, manipulerer du med sandheden. Vi i Økonomiudvalget driver ikke valgkamp i denne sag. Vi passer bl.a. bare det arbejde, som vælgerne har sat os til – nemlig at sikre, at skattekronerne anvendes bedst muligt til gavn for borgerne i Vesthimmerlands Kommune og ikke misbruges.


Det er ikke i orden, Knud

15. december 2016: Gruppeformand Niels Heebøll skriver på vegne af SF's byrådsgruppe i Vesthimmerland:

Der har i den seneste tid været en del opmærksomhed omkring borgmester Knud Kristensens mulige inhabilitet i Vesthimmerlands kommune. Som tingene har udviklet sig, betyder det, at vi i SF’s byrådsgruppe ikke længere kan have tillid til borgmesteren, og derfor vil SF fremover tage skarpt afstand fra beslutninger, hvor borgmesteren har personlige økonomiske interesser.

Reglerne om inhabilitet skal forebygge, at der kan opstå mistanke om en sammenblanding af kommunale og private interesser. Her er reglerne måske, måske ikke blevet overholdt rent juridisk, men der er tilsyneladende opstået en kultur, hvor reglerne er blevet udfordret og bøjet så meget f.eks. i sagerne, omkring opkøb og videresalg af jord og valg af kommunal bankforbindelse, at vi i SF må sige fra.

At der undervejs er blevet udvist megen kreativitet omkring til lejligheden oprettede selskabskonstruktioner øger ikke vores tillid til, at der er tale om ordentlighed og overholdelse af en rimelig armslængde mellem kommunens interesser og private interesser.

Det ligger vel i jobbeskrivelsen for den konservative gruppe i Vesthimmerland, at den skal støtte op om borgmesteren, og senest argumenteres der med, at der ikke kan være tale om inhabilitet omkring valget af kommunens bankforbindelse, fordi flere var med til at træffe beslutningen. Det vil med andre ord sige, at der aldrig kan blive tale om inhabilitet, uanset hvad borgmesteren eller andre har af private økonomiske interesser i en beslutning, for der er jo altid flere om at træffe beslutningen, enten det er i økonomiudvalget eller i byrådet. Hvis det virkelig er den konservative gruppes holdning, giver det anledning til undren og bekymring.

SF var ikke med i de konstitueringsforhandlinger efter sidste valg, som gjorde Knud Kristensen til borgmester, og hvis vi får muligheden efter næste valg, siger vi også nej tak. Det skal selvfølgelig ikke forhindre, at SF fortsat vil arbejder for at få gennemført sin politik og fortsat deltager i en konstruktiv dialog i de udvalg og sammenhænge, hvor SF er repræsenteret.

Om kritikken af borgmesterens ageren skader kommunen? Måske, men SF mener, at det skader endnu mere at holde mund, når man får kendskab til kritisable forhold.


Det bliver en meget lang valgkamp, basta

13. december 2016: Borgmester Knud Kristensen skriver:

Jeg har aldrig haft behov for at tale usandt eller for at komme med forkerte oplysninger overhovedet. Jeg opfatter dog heller ikke mig selv som en ren uskyldighed, men balladen om mødet i økonomiudvalget den 14. september, at jeg kun kan se det seneste læserbrev fra Uffe Bro og de øvrige medlemmer af økonomiudvalget som startskuddet på en meget lang valgkamp frem mod kommunalvalget i november næste år.

Derfor er jeg nødt til at tage til genmæle og beskrive, hvordan jeg oplevede mødet i økonomiudvalget den 14. september 2016.

Her fremgik det af dagsordenspunktet, at vi skulle indkalde de fire fremsendte forslag til placering af ungdomsboliger i Aars. Der var IKKE lagt op til et besluttende møde.

Da jeg havde åbnet punktet og oplyst, at der var indkommet fire forslag, som vi så kunne indkalde til næste økonomiudvalgsmøde, udbrød et udvalgsmedlem ”Jeg er klar til at tage beslutning her og nu, og du (Knud) er inhabil, da du stadig ejer ejendommen Himmerlandsgade 33.  Det var jeg inde på tinglysningen og konstatere i aftes.”

Inhabilitets spørgsmålet ville næppe være opstået, hvis økonomiudvalget havde varslet, at man ville ændre indstillingen til, at der skulle træffes en beslutning. Men det var ikke det der var på dagsordenen.

Jeg en fejl, idet jeg forsøgte at svare på de spørgsmål, der blev stillet, og ja, jeg er ejer af ejendommen indtil aftalen er tinglyst. En aftale som Investeringsselskabet Hjejlevejen skulle beslutte tidspunktet for.

Jeg slutter med bemærkningen: ”Vil I tage beslutning i dag, går jeg ud.” Jeg undskylder, jeg har forklaret mig upræcist. Det tror jeg faktisk godt Uffe Bro og de andre medlemmer kan huske.

At den konservative gruppe bakker op om deres ”borgmester, frelser og forsoner”, som det hedder i læserbrevet af 7. december, skyldes formentlig, at jeg har fortalt dem om forløbet, som jeg hermed også gør her i avisen.

Da jeg den 19. august 2016 får en underskrevet optionsaftale retur fra Investeringsselskabet Hjejlevejen, oplyser jeg dette til kommunaldirektøren.

Vel ganske naturligt, da der siden den 12. februar 2014 har været arbejdet i kommunalt regi med at planlægge ungdomsboliger på adressen Himmerlandsgade 33. Begreberne ”option” og ”køber” optræder begge i optionsaftalens tekst.

Efter mødet den 14. september 2016 kontakter jeg selvfølgelig kommunaldirektøren og spørger, om man i et udvalg kunne ændre en udvalgsindstilling, såfremt ikke alle medlemmer er indstillet herpå. Det var selvsagt først efter et flertal i økonomiudvalget havde ændret punktet til et beslutningspunkt, at jeg havde brug for rådgivning om det omtalte forløb. Derfor har jeg meget svært ved at se, hvordan det kan fremlægges som et forsøg på manipulation.

Jeg kan garantere, at den konservative gruppe ikke lukker øjnene for noget. 

Vi har drøftet dette spørgsmål og hele forløbet flere gange, og vi har meldt ud, hvordan vi vil arbejde for at genskabe et gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Er det et sprængende punkt at politianmeldelsen af Anette Valgren trækkes tilbage, ja så gør jeg gerne det. Men det undrer mig stadig, hvordan ikke medlemmer af økonomiudvalget kan være så opdateret om, fortrolige oplysninger fra økonomiudvalgsmøderne.

Det undrer mig, at de øvrige medlemmer af økonomiudvalget vil være medafsender på indlægget fra Uffe Bro, når det er så langt fra at være faktuelt korrekt. Men det kan meget vel skyldes, at indlægget er første udspil fra Uffe Bro i det der tegner til at blive en både lang og nådesløs valgkamp.
 
Nu har jeg givet min version af forløbet på mødet den 14. september, så er det op til læserne selv at vælge hvem de tror på, præcis som det vil være den 21. november næste år, når der igen er kommunalvalg.


Borgmesteren inhabil igen - igen

12. december 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

I den forgangne uge, har man igen kunnet læse nyt om den konservative Borgmester Knud Kristensen i dagspressen. Denne gang en sag om valg af pengeinstitut for vores Kommune.
Hvor må Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune dog føle sig ført bag lyset.

De sidder i et økonomiudvalgsmøde, med den konservative Borgmester for bordenden og diskuterer, hvilket pengeinstitut Kommunen skal vælge.
Borgmesteren deltager i diskussionen, men undlader at fortælle, at han på det tidspunkt havde en gæld på 35 millioner kroner til daværende Sparekassen Himmerland, som han gik ind for, skulle forvalte Kommunens penge.
Hvorfor oplyste den Konservative Borgmester Knud Kristensen ikke om sin store skyld til Sparekassen Himmerland ?.

Nordjyske har også afdækket, at den Konservative Borgmester, har fået eftergivet en gæld på 20 millioner kroner. En gæld som jeg er sikker på, andre kunder og aktionærer i daværende Sparekassen Himmerland, ikke er glade for at høre om.

Men pyt....det betyder ingenting for den Konservative Borgmester.

Ridderen af Dannebrog, skøjter bare videre, som om ingenting er hændt. Kan vi være ham bekendt ?.
Skal ikke undlade at fortælle, det naturligvis blev daværende Sparekassen Himmerland, som blev valgt til at forvalte Vesthimmerlands Kommunes penge.


Efterlysning

7. december 2016: Johannes Dalgaard, Troldbjergvej 70, 9681 Ranum skriver:

Jeg vil gerne sende en stor tak, samt en kraftig anmodning til de mennesker, som turde at sende endnu en underretning til Vesthimmerlands Kommune vedr. overgreb på plejebarn på Ejstrupvej i Farsø.
Der er kommet en meddelse mere fra pålidelig kilde, som understøtter jeres underretning, men jeg står meget magtesløs.

Jeg er medunderretter til Tilsyn Nord, men der sker intet, det er som om, der bliver lagt et tykt røgslør over hele denne sag. End ikke de ansvarlige i kommunen, som har tilsynet med plejebarnet, har kontaktet nogen, som har familiemæssige relationer til plejebarnet, ej heller har Tilsyn Nord i forbindelse med underretningerne.

Jeg har tidlige skrevet et indlæg i avisen, og været til samtale med kommunes øverste ledelse, Else Marie Lauring m.fl  for over halvandet år siden. Det som blev aftalt på mødet med Else Marie Lauring m.fl, er aldrig blevet udført, tværtimod, så er jernringen omkring plejebarnet blevet manifisteret grundigere. Jeg fik mundkurv på, for så ville alt løse sig. Det troede jeg på.

Plejebarnet bliver 4 år til foråret, og har været i plejefamiliens varetægt næsten siden fødsel.

Jeg er meget bekrymret for barnets udvikling, og hvordan det kan påvirke barnet på længere sigt,  og hvilke psykiske følgeskader der opstår. Så jeg beder jer indtrængende om at stå frem, så der kan komme lys på denne sag. Jeg er villig til at gå hele vejen, indtil sagen er belyst. Men jeg mangler jeres fremtræden, så kontakt venligst undertegnede.

MVH. bedstefar til plejebarn
Johannes Dalgaard
telf:     23234045
Mail:  Jatilmigselv@gmail.com


Borgmesterens opførsel appellerer ikke til godt samarbejde

6. december 2016: Inger Nielsen (V), medl. Af børne- og skoleudvalget i Vesthimmerland skriver:

Borgmester Knud Kristensen forventer dialog og samarbejde i byrådet. Siden 14. sep. Har han på alle mulige måder prøvet at snakke udenom, og kommet med forskellige forklaringer på hans habilitet. Nu gør han total grin med byrådet ved at skrive at han talte allerhøjst uklart. Han har dog erkendt sin inhabilitet den 14. sep.  Alligevel går han så vidt at han politianmelder et byrådsmedlem, for at skrive et læserbrev, der omtaler hans vildledende og usande forklaring i ØK. Borgmesteren mener åbenbart at man kan skræmme folk til at opføre sig som han ønsker, og hvis ikke……. Så bliver de politianmeldt.


Basta

6. december 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro, Kirsten Moesgaard og Therese Berg Andersen, medlemmer af Økonomiudvalget, skriver:.

Vi har godt nok skrevet, at vi vil standse debatten, men så læste vi borgmesterens skrivelse til Statsforvaltningen, så og hørte hans udtalelser til pressen og nu sluttelig læste vi den konservative gruppes pressemeddelelse med borgmesterens beklagelser, og herunder også hans udtalelser til Aars Avis, hvor han fortsat benægter at have talt usandt.

Det er ganske uhørt, at en borgmester kan opfatte sig selv som en ren uskyldighed efter klart at have løjet om sin inhabilitet. Derfor bliver vi nødt til endnu engang at indsende et indlæg om sagen. Det beklager vi naturligvis, men vi opfatter reglerne om habilitet som et yderst vigtigt værn mod, at magtmennesker får mulighed for at omsætte denne magt til personlig vinding til skade for de mennesker, der har valgt vedkommende til at bære kommunens ”gyldne kæder”.

Det er naturligvis beundringsværdigt, at den konservative gruppe bakker op om deres ”frelser og forsoner”, borgmesteren, men det er forstemmende at konstatere, at der ikke er noget forsonende ved opbakningen. Vi må bare konstatere, at den konservative gruppe bakker op om borgmesterens manipulationer og fordrejninger af sandheden.

Det er også beundringsværdigt, at borgmesteren beklager to af sine fejl, men det er forstemmende, at borgmesterens undskyldninger ikke er helt ærlige samt ikke er fyldestgørende. Det mest beklagelige er imidlertid, at han ikke beklager, at han har løjet overfor Økonomiudvalget.

Lad os fastslå følgende:
Borgmesteren løj om sit ejerskab til Himmerlandsgade 33, Aars både overfor Økonomiudvalget og kommunaldirektøren.
BASTA!

Borgmesteren undlod at fortælle Statsforvaltningen, at når kommunaldirektøren sagde god for hans habilitet, var det fordi, han samtidig havde sagt til kommunaldirektøren, at han ikke ejede ejendommen. Vi stoler på og har tillid til kommunaldirektørens udlægning. Borgmesteren løj altså.
BASTA!

Borgmesteren siger nu, at han huskede forkert, og at det først var dagen efter mødet den 14. september, at han rådførte sig med kommunaldirektøren. Det giver ganske simpelt ikke mening at få rådgivning om sin habilitet dagen efter, at rådgivningen skulle have været brugt! Borgmesteren manipulerer altså med sandheden.
BASTA!

Borgmesteren udtaler, at han havde talt med Per Bach Laursen dagen før udvalgsmødet, nemlig den 13. september, om man kunne indkalde alle fire projekter til en gennemgang af deres projekter for Økonomiudvalget. Det passer ikke. Det var ugen før i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenen. Det giver ganske simpelt heller ikke mening at spørge om sin habilitet, når man samtidig i pressen har udtalt, at ejendommen var solgt – for var den det, ville han jo ikke være inhabil.
BASTA!

Borgmesteren fortæller, at det gik så hurtigt i Økonomiudvalget, at han blev smidt ud uden, at han kunne nå at tænke sig om. Det passer ikke. Vi diskuterede længe spørgsmålet om hans habilitet, og det var først, da vi kunne dokumentere ved udskrift fra tingbogen, at han stod som ejer af ejendommen, at han måtte bøje sig for realiteterne.
BASTA!

Økonomiudvalget vidste indtil den 14. september ikke, at andre end Knud Kristensen og Aars Boligforening var interesseret i at bygge ungdomsboliger (vel at mærke alt for dyre ungdomsboliger). Hvis den konservative gruppe vidste det, hvorfor sagde de så ikke noget? Deres borgmester er jo formand for Økonomiudvalget, men hans interesse gik jo tilsyneladende ikke ud på, at andre skulle have opgaven. Økonomiudvalget vidste det først efter annonceringen. Derfor var pengene til annonceringen yderst godt givet ud, selvom den konservative gruppe åbenbart mener noget andet!
Den konservative gruppe siger også, at vi jo skal huske på, at borgmesteren er en person, der berøres dybt af anklagerne. Det tror vi gerne, men vi mener også, at dette hensyn burde tages over for vores kollega Annette Valgren, som borgmesteren jo har politianmeldt, uden at ville trække anmeldelsen tilbage, selv om Økonomiudvalget kan føre sandhedsbevis for hendes udtalelse om borgmesterens løgn.
BASTA!

Når den konservative gruppe lukker øjnene for fakta og støtter borgmesterens udlægning af forløbet, siger den jo samtidig, at vi andre lyver om sagsforløbet. Det hænger dårligt sammen med gruppemedlemmernes udtalte ønske om, at vi skal lægge sagen bag os og igen samarbejde med dem.
BASTA!

PS: Basta kommer fra italiensk og betyder ”det er nok”. Bruges her som kategorisk slutbemærkning for at fastslå, at vi ikke ønsker at høre mere vrøvl og bortforklaringer fra borgmesteren og han venner i den konservative gruppe.


Øregas og ren propaganda

28. november 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Efter at have læst gruppeformanden for De Konservatives indlæg i dagspressen om den stakkels Borgmester, der er kommet i "uføre", føler jeg mig hensat til Nordkorea. Diktatoren Kim Jung-UNs propaganda maskine kunne ikke have gjort det bedre. Gruppeformanden skriver, bl.a, at nu er der sat endeligt punktum for sagen mod Borgmesteren. 

Nej, må jeg desværre sige. Den er først lige begyndt. Pia Buus Pindstrup og resten af den Konservative gruppe , har åbenbart ikke fattet endnu, hvad sagen her drejer sig om. Sagen er, at Borgmester Knud Kristensen på det groveste forsøger at dreje fakta som er, at han ville tiltuske sig en fordel frem for andre kommunale entreprenører og håndværkere. DET ER SAGENS KERNE.

I forsøg på at manipulere offentligheden og gøre mig bange, anmelder Borgmesteren mig til politiet for injurier. Borgmesteren har nu erkendt, at han VAR INHABIL, men nægter, at trække anmeldelsen mod mig tilbage. Hvor sølle.

Pia Buus Pindstrup skriver endvidere, at vi jo skal huske, der står et menneske bag. Mon Borgmesteren og for den sags skyld andre Konservative i Byrådsgruppen har det i tankerne, når små erhvervsdrivende ikke for arbejder for Kommunen?

Men mon ikke  de Konservative er ved at være gennemskuet af offentligheden?

Slutteligt vil jeg sige tusind tak for alle de tilkendegivelser jeg får fra borgerne i Vesthimmerland.
Det varmer.


Åbent brev til Økonomiudvalget

27. november 2016: Borgmester Knud Kristensen skriver:

Dags dato (26. nov., red.) har jeg afholdt evalueringsmøde med min gruppe efter den seneste tids mediestorm, hvor vi gennemgik sagen fra start til i dag.  Herved er jeg er blevet opmærksom på, at jeg har begået 2 fejl.

Den første fejl består i, at jeg har oplyst til tilsynet, at jeg havde rådført mig med min kommunaldirektør om habilitetsspørgsmålet, inden jeg gik til økonomiudvalgsmøde d. 14/9. Dette er ikke sket før efterfølgende.

Dernæst indledte jeg procespunktet med at informere om de 4 interessenter, der skulle have foretræde for økonomiudvalgets næste møde, for netop at præsentere deres projekter – samtidigt vælger jeg at oplyse økonomiudvalget om, at det ene af projekterne ligger i et industriområde. Denne oplysning betyder at jeg går ind i sagsbehandlingspunktet, hvilket er 2. fejl, da jeg så er med i behandlingen af punktet og dermed inhabil. Det beklager jeg inderligt.

Det ændrer ikke ved tilsynets svar og konklusion. 

Jeg har dernæst noteret mig, at økonomiudvalget ikke længere har tillid til Borgmesteren, hvorfor jeg vælger at underrette jer i dette åbne brev.

Jeg vil for eftertiden gøre, hvad jeg kan for at genoprette tilliden, som jeg oplyste på TV nord forleden. Denne proces vil starte med tre nedenstående initiativer:

1) For eftertiden vil jeg indkalde viceborgmesteren, Per Bach Laursen til formøde for at udforme økonomiudvalgsdagsordener i et samarbejde.

2) Jeg vil gennemgå dagsordenspunkterne i tættere dialog ved endnu mere minutiøst og omhyggeligt med de pågældende embedsmænd i forvaltningen.

3) I bestræbelsen på at genskabe det gode samarbejde og dialogen i byrådet, vil jeg opprioritere formandsmøderne.


Nu er der sat et punktum i inhabilitetssag

26. november 2016: På vegne af den konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland skriver gruppeformand Pia Buus Pinstrup:

Spørgsmålet om Borgmesteren Knud Kristensens habilitets har i den sidste tid fyldt meget i medierne.

Nu ligger der et svar fra tilsynet – som ikke ønsker at gå ind i sagen. Dog forholder tilsynet sig til, at såfremt der var tale om et beslutningspunkt i den konkrete sag, så vil Knud Kristensen være inhabil. Det har vi hele tiden været bekendt med.

I den konservative gruppe ser vi naturligvis med alvor på denne sag. Vi forholder os til at det aldrig har været Knud Kristensen´ hensigt, at ville være med til at tage beslutning om, hvor ungdomsboligerne skulle ligge.

Ved mødets start i økonomiudvalget(ØK) var punktet kun et procespunkt, men undervejs ændrer ØK punktet, så det nu pludselig er et beslutningspunkt. Borgmesteren er ikke tilstede under selve beslutningen, hvilket er afgørende for os. Vi er glade for at der endelig blev taget en beslutning om placeringen af ungdomsboliger, da vi i den grad har brug for ungdomsboligerne. Vi undrer os over at økonomiudvalget har valgt at bruge mange midler på annoncering, når man alligevel ikke vil bruge det til noget. Det har været kendt hele tiden, at den eneste af de 4 omtalte placeringer der i forvejen havde lokalplanen på plads – var på Søndergade.

I den konservative gruppe er vi optaget af at få genskabt et godt samarbejde på tværs af hele byrådet. Det tror vi på er mest givende for vores borgere. Som gruppeformand er jeg ked af, at der bliver udtrykt mistillid til resten af den konservative gruppe, samt at man forsøger at fremstille et unuanceret billede af enkelte personer i byrådet. Avisskriverier fremmer ikke ligefrem samarbejdet. Vi har i byrådet gennem denne byrådsperiode arbejdet meget seriøst med en bosætningskampagne, der i ordets betydning skal få flere til at flytte til kommunen. Al den negative presseomtale tror jeg desværre har den modsatte effekt.  Den konservative gruppe er stadig stolte af vores borgmester og hans politiske resultater. Men vi skal lære af en sag som denne, så vi kan agere anderledes i fremtiden.

Vi synes det er vigtigt at byrådet ser fremad herfra. Nu er der sat definitivt punktum for denne sag og dermed også slut med at forfølge en byrådskollega på denne måde. Man skal huske at der er et menneske bagved. Byrådsarbejdet skal være for alle, både pensionister, offentlige ansatte og erhvervsfolk, så det afspejler et bredt og mangfoldigt udsnit af borgerne i Vesthimmerland. Det er på tide at gå efter bolden i stedet for efter manden.


Borgmesteren habilitetsproblem er borgmesterens troværdighedsproblem

22. november 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Kirsten Moesgaard, Palle Jensen, Uffe Bro og Therese Berg Andersen, alle medlemmer af Økonomiudvalget i Vesthimmerland, skriver:

Da det angiveligt er umuligt at få borgmesteren til at erkende, at han talte usandt om sin habilitet i forbindelse med sagen om ungdomsboliger i Aars, kan vi kun opfatte det, som om han forsøgte at opnå en uberettiget fordel og få Økonomiudvalget til at medvirke hertil.

Det har skabt og vil også fremover skabe en stemning af forsigtighed og mistænksomhed overfor alt det, som borgmesteren efterfølgende forslår, og det vil skade samarbejdet – herunder også med den konservative gruppe, der med sin tavshed tilsyneladende bakker borgmesteren 100 % op. Vi vil imidlertid gøre, hvad vi kan, for at det ikke også skal komme til at skade Vesthimmerlands Kommune.

Vi kan ikke gøre mere ved sagen og stopper diskussionen her, medmindre Statsforvaltningen på et senere tidspunkt måtte ønske at høre vores mening om sagen.

Vi er dog tilfredse med, at sagen om ungdomsboliger i Aars i realiteten ikke blev forkludret af borgmesterens ageren, og ser frem til, at projektet bliver realiseret til glæde for de uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne i Aars.


Undren over manglende politianmeldelse

22. november 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Efter nu at have været afhørt af Nordjyllands Politi angående Borgmester Knud Kristensens anmeldelse af mig for injurier, i sagen om ejendommen Himmerlandsgade 33 Aars, som han fortsat står som ejer af, og som han ønskede skulle gå forud for alle andre, til opførelse af ungdomsboliger, undrer jeg mig.

Jeg undrer mig meget over, at Borgmester Knud Kristensen ikke har politianmeldt hele Økonomiudvalget, herunder specielt Advokat Uffe Bro, der udtalte den 4.november 2016, at Borgmesteren LYVER.

Jeg udtalte IKKE at Borgmesteren lyver. Jeg "nøjedes" med at udtale, at Borgmesteren taler USANDT, hvilket jeg stadig fastholder.

Derfor spørger jeg dig Borgmester Knud Kristensen. Hvorfor har du ikke anmeldt Advokat Uffe Bro og resten af Økonomiudvalget, herunder din egen partifælle Advokat Kirsten Moesgaard.


SF afventer miljøredegørelse for Nørrekær

21. november 2016: Theresa Berg Andersen (SF), medlem af byråd og økonomiudvalg og Karen Clausager (SF), medlem af byråd og teknik- og miljøudvalg skriver:

Brit Olesen undrer sig i Lokaltindblik den 16. november over at kun 7 ud af byrådets 27 medlemmer har kunnet sætte gang i opførelsen af 40 vindmøller i Nørrekær Enge. Det kan vi godt forstå hun undrer sig over - det ville vi også gøre - hvis det var tilfældet.

Indtil videre har Aalborg og Vesthimmerland Kommuner sat gang i en miljøredegørelse (VVM) og en planproces. Miljøredegørelsen skal belyse alt omkring virkningerne på natur, miljø og landskab ved at opføre nye store møller ved Nørrekær Enge. Når redegørelsen er færdig vil den komme i offentlig høring, og det samme vil lokalplaner og kommuneplantillæg, inden de kommer for et samlet byråd til en endelig politisk beslutning. Der er altså ikke truffet beslutning om noget endnu.

Fra SFs side afventer vi med stor spænding VVM-redegørelsen, da vi er fuldt klar over de problemstillinger der i Nørrekær Enge, både når det drejer landskab og natur. Så det bliver godt at få belyst alle disse områder grundigt. Og selvfølgelig skal alle regler og love følges!


Stor opbakning til vindmølleforening

21. november 2016: Emil Olsen, Aggersund og Helge Christiansen, Kølby skriver på vegne af Nørrekær Enges Vindmølle-forening:

Nørrekær Enges Vindmølle-forening har i løbet af kort tid opnået en meget stor lokal opbakning, idet over 700 personer i lokalområdet samt et stort antal lokale foreninger har ønsket at tegne et medlemskab. Vi er selvfølgelig meget glade for den store lokale opbakning, der er til foreningens arbejde. Vi håber og tror på, at det kan give os den styrke og legitimitet, der er nødvendig, for at bestræbelserne på at sikre fondsmøller til lokal udvikling nås. Vi fortsætter med at tegne medlemmer de kommende uger. Der er stadig en del beboelser i lokalområdet, vi ikke har besøgt endnu.

Den kun tre måneder gamle forening, inviterer medlemmerne til møde i Huset i Farstrup torsdag aften den 1. december. På mødet vil bestyrelsen orientere om arbejdet i de tre måneder, der er gået, siden foreningen blev stiftet.
Medlemmerne vil blive præsenteret for foreningens bud på vindmøllepark Nørrekær Enge II. Desuden gives en orientering om samarbejdet med Vesthimmerlands og Aalborg Kommune, ligesom der orienteres om et indledende møde med repræsentanter for Vattenfall, der har ansøgt om tilladelse til opstilling af vindmølleparken i Nørrekær Enge.

Nørrekær Enges Vindmølle-forening arbejder for at samle borgerne i og omkring Nørrekær Enge for på den måde at få mest mulig medbestemmelse på vindmølleplanlægningen i Nørrekær Enge, således at lokalområdet kompenseres for de ulemper et så stort vindmølleprojekt medfører. Det skal ske på en måde så en så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, kommer lokalsamfundet til gavn.

Vi ønsker derfor lokalt medejerskab til projektet i form af fondsmøller. Det provenu, fonden genererer, skal bruges til at skabe øget lokal udvikling i området. På mødet den 1. december ønsker bestyrelsen en drøftelse med medlemmerne af, hvordan foreningens mål med sikring af fondsmøller til lokalområdet bedst nås.


Vindmøllegalskab i Nørrekær Enge

16. november 2016: Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør skriver:

Økonomiudvalget - Borgmester Knud Kristensen, Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Uffe Bro, Palle Jensen og Teresa Berg Andersen har sat gang i sagsbehandlingen vedrørende 40 nye kæmpemøller i Nørrekær Enge.

De 13 etablerede vindmøller var oprindeligt planlagt som 15 stk, men efter indsigelser fra Staten, Kirken, Naturfredningsforening og flere borgere, blev der fjernet 2 vindmøller. Hvordan er der nu blevet plads til 40 nye møller?

I forbindelse med de 13 møller blev der givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Forklaringen på det var, at landskabet ind mod stenalderskrænterne skulle friholdes for vindmøller.

Siden opstillingen af de 13 møller har skatteborgerne betalt 170 millioner for at fjerne højspændingsmaster 3 kilometer ind i landet på begge sider af Limfjorden, for at forskønne det kulturhistoriske landskab med blandt andet Næsborg Kirke.

40 nye vindmøller i Nørrekær Enge vil ødelægge landskabet fuldstændigt. De 22 vindmøller i Klim Fjordholme vindmøllepark er et voldsomt syn. Nørrekær Enge projektet vil blive værre, og det vil ødelægge landskabet totalt, og gøre hele området omkring Nørrekær Enge ubeboeligt.

Vi har fra kommunens sagsbehandler Annette Kümpel fået oplyst, at sidste frist for henvendelse vedrørende projektet var i oktober 2014. Efterfølgende har borgmester Knud Kristensen og en rådmand fra Aalborg Kommune deltaget i et møde i Tolstrup Forsamlingshus sammen med Vattenfall angående projektet.

I næste uge afholder Vattenfall et møde for udvalgte borgere i Tolstrup Forsamlingshus vedrørende projektet.

Det virker helt tosset, at kun 7 af byrådets 27 medlemmer har sat projektet i gang. Det er altså 20 medlemmer i byrådet, der bliver holdt helt udenfor indflydelse om Nørrekær Enge projektet. I Aalborg Kommune foregik det på nøjagtig samme måde 31 byrådsmedlemmer, der ikke blev hørt i Aalborg og kun 4 stemmer i et specielt udvalg var for igangsættelsen.

Det er føles som magtmisbrug, at særligt udvalgte ikke skal følge gældende regler og lovgivning. Offentlighedsfasen sluttede for to år siden, og så indbyder Borgmesteren her til en ny åbning for de udvalgte. Hvem kan man stole på? Skal man ikke følge loven, selvom man er et svensk firma?

En helt ny situation..., ja, og med endnu flere vindmøller på det indleverede projekt. Nu bør hele offentlighedsfasen gå om, så alle byrådsmedlemmer deltager, inden der arbejdes videre på noget som helst. Alt, der foregår i Vattenfall projektet, er i strid med tidligere afgørelser.

Er det Vattenfall eller byrådet der træffer beslutning om, hvordan vores levesteder, natur og kystlandskab skal se ud, og om vi skal have mulighed for fortsat at bo her?


Misinformation for at redde borgmester

4. november 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro, Kirsten Moesgaard og Theresa Berg Andersen (alle medlemmer af Økonomiudvalget) skriver:

Den Konservative byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune med gruppeformand Pia Buus Pindstrup i spidsen har udsendt en pressemeddelelse, hvori der bl.a. står, at Kommunernes Landsforening (KL) har udtalt, ” …. at der foreligger et svar, der entydigt peger på, at der ikke er foregået noget juridisk forkert omkring borgmesterens habilitet i sagen omkring ungdomsboliger i Aars, da der er tale om et orienteringspunkt på dagsordenen og ikke et punkt, hvor der skal tages beslutning.”

Kommunaldirektøren har til os på given foranledning skrevet, at der alene har været tale om en mundtlig drøftelse mellem kommunens jurist og KL, hvor der alene har været spurgt til generelle forhold. Desuden drøftedes dagsordenspunktet den 14. september, hvor borgmesteren blev erkæret inhabil af Økonomiudvalget (ØK). Her gav KL udtryk for, at der ikke var noget problem i forvaltningsmæssig forstand, da beslutningen jo var gyldig, fordi borgmesteren blev udelukket fra punktets behandling.

For os at se, forsøger den konservative gruppe gennem misinformation og misbrug af den kommunalt ansatte jurist, at redde deres borgmester. Det er ikke ordentligt, og ordentlighed, troede vi ellers, var en konservativ mærkesag!

Det er heller ikke korrekt, at der var tale om en orienteringssag. Der var lagt op til en beslutning om, at de fire ansøgere skulle have lov til at forelægge deres projekter for ØK. Det betyder i realiteten, at borgmesteren som direktør for sit selskab, der ejede (og stadig ejer) en af bygningerne, skulle have lov til at præsentere sit forslag for ØK og samtidig som medlem af ØK være med til at beslutte, hvilket projekt, vi ville søge fremme.  Hvis der ikke i en sådan situation foreligger inhabilitet, er inhabilitetsreglerne intet værd!

Vi forstår ganske simpelt ikke, at den konservative gruppe vil indbringe dette spørgsmål for Statsforvaltningen. Som vi ser det, er der ganske simpelt tale om misbrug af en offentlig myndighed. Årsagen hertil er, at borgmesteren blev erklæret inhabil og beslutningen derfor er gyldig.

Det eneste, der står tilbage, er borgmesterens (og snart også den konservative gruppes) troværdighed – og Statsforvaltningen kan jo ikke rette op på enkelte byrådsmedlemmers troværdighed. Det ligger helt enkelt udenfor Statsforvaltningens kompetence.

Vi skal sluttelig opfordre den konservative gruppe til at få sagen afsluttet, så den ikke skal fortsætte i halve eller hele år i Statsforvaltningen uden af det formentlig bringer nyt til sagen.


Kunst til borgerne og “borgen”

1. november 2016: Lars Viborg (Liberal Alliance i Vesthimmerland), Vestervang 15, 9600 Aars skriver:

Nu kommer der snart et nyt rådhus i kommunen og dette bliver godt for kommunen, idet der samles funktioner der lå spredt i Aars. Der bliver et bedre arbejdsklima for medarbejderne, der på det nuværende rådhuset, sidder i træk og på for lidt plads. Ligeledes kan det også blive godt for kunstnerne i Vesthimmerland!

Udsmykning af det nye rådhus skal holdes inden for anlægsbudgettet og der er således ikke afsat penge direkte til udsmykning. Dog vil der blive søgt nogle fonde om midler til udsmykning, hvilket også fører til indirekte udgifter for kommunen.

Men disse penge kan kommunen spare, ved at lade kunstnere fra Vesthimmerlands kommune udstille deres kunst på rådhuset. Det vil være en oplagt ide, at lade kunstnere vise deres kunst frem, samt at de også får mulighed for, at sælge deres kunst og på denne måde skabe vækst og virksomhed i kommunen.

Kunstnerne skal selv have opgaven med at udvælge, hvilken kunstnere, der skal udstille på forskellige tidspunkter. Der behøves ikke et embedsapparat til, at udvælge kunstværker, der kan udstilles i forskellige perioder. Jeg er sikker på, at kunstnerne i Vesthimmerland, selv kan skabe denne samling af kunstnere, for at vise deres kunst på rådhuset.

Byrådet var meget enig om, ved vedtagelsen af kommunebudgettet, at det er vigtigt at der er kultur i Vesthimmerland. Så dette forslag vil være noget som byrådet helt sikkert bør støtte op om. Så lad os gøre en forskel og invitere kunstnere indenfor i det nye rådhus og lade kulturen blomstre i Vesthimmerland.


Våbenhvile

30. oktober 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Stor er min forundring. Jeg læser i Nordjyske, den 27.10.16, at der skulle være "våbenhvile" i grundsagen Himmerlandsgade 33, Aars.

Du, Borgmester Knud Kristensen, har for nogle dage siden, beskyldt Tinglysningen for at være for langsommelig. Det skulle være grunden til, du stadigvæk stod som ejer af ovennævnte ejendom.
Nu siger du noget helt andet. Du siger, at dit selskab er solgt og at der derfor slet ikke skal tinglyses.
Hvornår er du kommet i tanke om det Borgmester Knud Kristensen?

Fordi, i Nordjyske den 27.10.16, siger du, at der slet ikke skal tinglyses, fordi du har solgt HELE selskabet incl. ejendommen Himmerlandsgade 33.
Skal man nu tro på det Borgmester Knud Kristensen?

Fordi Knud Kristensen, sådan en overdragelse skal INDEN 14 dage fra aftalens indgåelse, registreres i Erhvervs og Selskabsstyrelsen.
Jeg har smugkigget.....og gæt hvad jeg så? Du er minsandten STADIG registreret som ejer af selskabet og hermed OGSÅ Himmerlandsgade 33, Aars.
Vidste du det Borgmester Knud Kristensen?.

Det er lige til Klods Hans. Jeg ved godt, der efterhånden er stillet mange spørgsmål til dig, fra min side. Men hvor bliver svarene af?


Hvad pokker foregår der i Vesthimmerland?

25. oktober 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

På Byrådets møde, den 13.oktober 2016, var et af punkterne på dagsordenen, udbetaling af en såkaldt erstatning til en hytte ejer i Rønbjerg.
Et beløb på kr. 1.5 mill. plus 312.407,13 kr. i sagsomkostninger, altså over 1.8 mill. kr.
Det var et beløb, som Byrådet ikke var vidende om skulle udbetales, da vi var på budget seminar den 29 og 30 september 2016.
Borgmester Knud Kristensen, havde "glemt" det, var forklaringen den 13. oktober.
Hvordan kan man glemme 1.8 mill. kr. ? Er det Ebberød Bank ?.

Ydermere har Borgmesteren allerede udbetalt pengene den 30.juni 2016. Altså er de udbetalt UDEN godkendt bevilling i Byrådet. Godkendelsen kom først den 13. oktober 2016, hvor 2 Byrådsmedlemmer stemte imod.

Iflg. Styrelseslovens paragraf 40 stk 2, skal der foreligge en godkendt bevilling fra Byrådet, før der kan udbetales erstatning. Det er jo ikke dine egne midler Borgmester Knud Kristensen. Men Borgerne i Vesthimmerlands Kommunes penge.

Ydermere står hytte ejeren Ole Høeg Sørensen, den 8. Oktober 2016 og fortæller til Nordjyske, at han intet kender til udbetaling af erstatning. På det tidspunkt har han allerede fået pengene. Hvad pokker er det der foregår i Vesthimmerland ?? Har Borgmester Knud Kristensen sine egne love og regler?. Eller hvad??.

Derfor spørger jeg dig ligeud : Har du overtrådt Styrelseslovens paragraf 40 stk. 2  ?? Jeg forventer et svar.


Hvor bliver håndværkerlisterne af?

25. oktober 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Før sommerferien bad jeg for første gang, Administrationen i Vesthimmerlands Kommune, om de såkaldte Håndværkerlister, lister hvoraf det fremgår, hvilke firmaer der har udført arbejder for Kommunen.
Både udbudt og indbudt licitation, samt andre arbejder. Jeg rykkede igen for dem på Byrådsmødet, den 13.oktober 2016.

Nu lever vi jo ikke på Gutenbergs tid, med fjerpen og blæk. Med den nuværende teknologi, er det bare et tryk på en knap, så bliver alt spyttet ud, eller hvad? Hvorfor skal vi vente så længe på de lister?

Som jeg fremførte på Byrådsmødet, er der rigtig mange der venter på de lister. Måske allermest de håndværkere i Vesthimmerland, der aldrig har været inde i varmen, og har fået arbejder for Vesthimmerlands Kommune.
Se nu og komme ud over stepperne Borgmester Knud Kristensen. Lad os få de lister.


Knud og politiet

22. oktober 2016: Morten Mejdahl, byrådsmedlem for Venstre, skriver:

Som mange nyhedslæsere ved, har borgmester Knud Kristensen politianmeldt byrådsmedlem Annette Vahlgreen for injurier. Det skyldes, at Annette Vahlgreen har beskyldt borgmesteren for at tale usandt omkring ejerforhold i forbindelse med placering af ungdomsboliger i Aars. Efterfølgende er økonomiudvalgets 6 medlemmer kommet med samme beskyldning mod borgmesteren.

Bemærkelsesværdig er det, at Knud Kristensen adskillige gange – med rette – har efterlyst politiressourcer til Vesthimmerland og samtidig vil bruge politiets kræfter på at dysse et byrådsmedlem ned.

Spørgsmålet er nu, om borgmesteren også vil politianmelde økonomivalget eller om borgmesteren gør forskel på byrådsmedlemmer.

Knud Kristensen kunne også vælge at tilbagetrække sin politianmeldelse, så politiets ressourcer kan bruges på at skabe ro og orden udenfor rådhusets fire vægge.
Hvad mon Knud vælger?


Borgmesterens inhabilitet i sagen om ungdomsboliger i Aars

18. oktober 2016: Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Palle Jensen, Uffe Bro, Theresa Berg Andersen og Kirsten Moesgaard (Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune med undtagelse af Knud Kristensen) skriver:

Der er angiveligt ved at brede sig den opfattelse, at kommunens økonomiudvalg hele tiden er på jagt efter borgmester Knud Kristensen især på grund af dennes inhabilitet i sagen om ungdomsboliger i Aars. Denne opfattelse har tilsyneladende fået næring af borgmesteren selv, der åbenbart opfatter sig som den rene uskyldighed i sagen.

Da sagen har været behandlet på lukkede møder, har vi hidtil forholdt os tavse om sagens rette sammenhæng, men da det efterhånden har udviklet sig til, at det er os i økonomiudvalget, der har handlet urimeligt overfor borgmesteren, har vi besluttet at redegøre for de faktuelle forhold om habilitetsproblemet i sagen.

Sagen tager sin begyndelse i foråret, hvor vi får forelagt et projekt fra Aars Boligforening på borgmesterens ejendom Himmerlandsgade 33 i Aars. Borgmesteren oplyste selv om det forhold, at han ejer ejendommen og vi andre erklærede ham inhabil, hvilket han i øvrigt var enig i.

Projektet forkastede vi imidlertid, da vi fandt, at ungdomsboligerne blev for dyre i forhold til, hvad en studerende på SU måtte forventes at kunne betale.

Vi besluttede i stedet offentligt at indkalde forslag og opstille nogle krav, som vi ønskede opfyldt, for at kommunen økonomisk ville støtte et projekt - herunder især, at huslejen ikke måtte overstige ca. 2.500 kr. om måneden.

Både Aars Boligforening og borgmesteren udtalte bagefter, at vi tilsyneladende måtte befinde os milevidt fra virkeligheden, da den krævede huslejepris var urealistisk lav.  De oplyste endvidere offentligheden om, at de ikke længere ville have noget med sagen om ungdomsboliger at gøre. Aars Boligforening ville ikke fremkomme med et andet projekt; og borgmesteren oplyste, at han havde solgt sin ejendom og for fremtiden ikke ville investere i kommunen.

Stor var imidlertid vores glæde, da vi til mødet i Økonomiudvalget den 14. september kunne se, at fire havde lagt bilet ind på at få lov til at gennemføre et projekt, der opfyldte de krav, vi havde stillet.

Ved starten af punktets behandling, hvor borgmesteren forelagde sagen, blev der fra borgmesterens side intet oplyst om en eventuel inhabilitet. Dette kunne måske forsvares, da dagsordenen ikke lagde op til nogen beslutning. Imidlertid udtalte alle - bortset fra borgmesteren - at vi var klar til at træffe en beslutning. Derefter spurgte vi for en sikkerhed skyld borgmesteren, om det var rigtigt, at han ikke længere ejede ejendommen. Dette bekræftede han.

Årsagen til spørgsmålet var, at vi i tingbogen havde set, at han stadig stod anført som ejer, selvom han tidligere til avisen havde oplyst, at ejendommen var solgt. Efter lidt snak indrømmede borgmesteren, at den nok ikke var blevet ”rigtig” solgt, men at ”en person vestfra”, som han formulerede det, havde fået en option på ejendommen. Optionen har vi ikke set. Vi besluttede derfor, at borgmesteren var inhabil, hvorefter han forlod mødet. Derefter spurgte vi kommunaldirektøren, om han ved udfærdigelsen af punktet i dagsordenen havde sikret sig, at borgmesteren ikke længere var inhabil. Det havde han spurgt borgmesteren om, og borgmesteren havde svaret, at ejendommen var solgt.

Vi var alle ret chokerede over bormesterens forsøg på at påvirke en sag, som han havde en væsentlig økonomisk interesse i blev løst på en for ham gunstig måde, men vi ville nok have ladet sagen stoppe her, da der jo trods alt ingen skade var sket.

Vi ser så to dage efter, at borgmesteren udtaler i dagspressen, at han så sandelig havde solgt ejendommen, men at langsom sagsbehandling i Tinglysningsretten måtte være årsag til, at overdragelsen ikke var blevet registreret. Det var jo direkte i modstrid med det, han havde indrømmet overfor udvalget.

Vi kan blot konstatere, at enten taler han usandt overfor udvalget, eller også taler han usandt overfor avisen og dermed overfor offentligheden!

Hele dette forløb skaber naturligvis en tillidskløft mellem borgmesteren og resten af Økonomiudvalget – og måske endda overfor resten af byrådet!

Det bliver svært fremover at samarbejde med en borgmester, der helt åbenlyst har skabt sig et stort troværdighedsproblem. Det er imidlertid vores helt klare vilje, at det ikke - så vidt som vi kan gøre noget ved det - skal komme til at skade Vesthimmerlands Kommune.

Udover borgmesteren består Økonomiudvalget af Per Bach Laursen og Per Bisgaard fra Venstre, Palle Jensen og Uffe Bro fra Socialdemokratiet, Terese Berg Andersen fra SF samt Kirsten Mosgaard fra Konservative.
Per Bach Laursen, der er næstformand i udvalget, ledede mødet efter at borgmesteren havde forladt det. Alle beslutninger var enstemmige og vil kunne bekræftes af alle i Økonomiudvalget.

Ovenstående indeholder oplysninger fra det lukkede møde, hvorfra der normalt ikke må refereres, men da bogmesteren fremturer overfor offentligheden om sin uskyld og fortsat fastholder, at han var habil samt, at han aldrig taler usandt, er det både legitimt og nødvendigt, at sandheden kommer frem. Han har til overflod indgivet politianmeldelse mod en kollega, der har skrevet om forholdet, selvom hun kun har kunnet sluttet sig til en konklusion fra referatet af mødet. Politianmeldelsen skulle angiveligt være indgivet på grund af injurier og støttes på, at borgmesteren aldrig lyver. Det mener vi bestemt heller ikke, han normalt gør, men i denne sag forholder det sig nu engang desværre anderledes.


Kontanthjælpsloftet er fundamentalt forkert

5. oktober 2016: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, Folketingskandidat i Himmelandskredsen

I Vesthimmerland er der ca. 800 kontanthjælpsmodtagere. Mange af disse er ramt af det nye kontanthjælpsloft som er vedtaget af Venstre og deres venner i blå blok. I alt bliver 7000 børn i Danmark berørt af kontanthjælpsloftet.

Det betyder at der i vores kommune, hvis vi følger de almindelige fordelingsnøgler er ca. 47 børn i Vesthimmerland, som skal vokse op uden de samme muligheder og livsbetingelser som andre børn.

Børn bestemmer ikke selv deres forældre og deres livsvilkår. Social arv betyder, at forskellige former for ulighed og barrierer kan gå i arv fra forældre til børn. Eksempelvis risikerer børn, der har en utryg barndom, at ende i selvsamme situation som deres nære voksne.

Socialforskningsinstituttet (SFI) peger i undersøgelsen ”Vidensopsamling om social arv” på en række belastninger, som øger risikoen for, at børn på den ene eller anden måde genskaber forældrenes sociale liv. Og her nævnes arbejdsløshed som en væsentlig faktor.

Med regeringens kontanthjælpsloft kommer uskyldige børn til at vokse op i fattigdom. De kommer til at føle skam, lide afsavn og blive straffet for deres forældres arbejdsløshed. Derfor er kontanthjælpsloftet så fundamentalt forkert og dybt uansvarligt over for børn i det danske samfund.
Jeg ved andre partier påstår, at børn er et forældreansvar. Og det er jeg enig i,  men det ansvar er det ikke alle forældre som formår at bestride.

Og ja, der findes sikkert også forældre som er selvforskyldte i deres situation men det gør det ikke mere rimeligt, at det er børnene som betaler prisen. Uskyldige børn, som aldrig selv har valgt deres forældre eller forældrenes arbejdsevne for den sags skyld. Alligevel er det de børn som regeringen lige nu straffer hårdt.

Vi skal investere mere i at skabe gode vilkår for vores børn – uanset social baggrund. Vi ved, at børns chancer for at leve et værdigt liv og at kunne realisere deres drømme hænger tæt sammen med de vilkår, som de vokser op under.


Fornuftigt budget set med S-briller

4. oktober 2016: Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne i Vesthimmerland, skriver:

Fronterne var trukket ganske klart op inden budgetforhandlingerne for 2017. De Konservative forlangte i læserbrev store besparelser på Sundhedsudvalgets område for at medvirke i et budgetforlig for 2017. Heldigvis sejrede fornuften for det Borgmesterbærende parti, og de Konservative besluttede at tilslutte sig  ønskerne fra de øvrige partier om at glemme de store besparelsesforslag.

I læserbrev for 2 uger siden offentliggjorde Socialdemokratiet, at vi kunne se et budget for 2017, hvor der var 5 ting som var vigtige at få opfyldt.

• Udskydelse af omfartsvej for ca 7 mio kr.
• Genindførelse af byggesagsgebyrer
• Ingen plejecenterlukninger
• Kraftig reduktion af Sundhedsudvalgets sparekrav
• Reduktion af spareforslag for kultur og fritidsudvalgets område

De blev alle opfyldt, og derfor er Socialdemokratiet i Vesthimmerland selvfølgelig ganske godt tilfreds med budgetforliget for 2017. Undertegnede foreslog en undersøgelse af dele af Sundhedsforvaltningens område, fordi mange politikkere påstår at området bliver drevet meget dyrere end andre kommuner. Sådan kan det også se ud, hvis man sammenligner kommunale nøgletal.

På andre områder har man dog konstateret, at det er svært at sammenligne nøgletal kommunerne imellem, og det er derfor vi igennem en undersøgelse vil få et mere præcist svar på om det er tilfældet, og dermed også et svar på hvilke områder kommunen kan tilbyde den samme service overfor borgerne til en billigere pris for skatteyderne.

Det er glædeligt, at byrådet i enighed kunne  lave et fornuftigt budget uden at ramme de svageste grupper i kommunen. Nu er det muligt at analysere sundhedsområdet i stedet for at lave rammebesparelser, hvor man reelt ikke ved om man sparer på de rigtige områder.  Alt i alt et meget fornuftigt budget 2017, som både borgerne, ansatte og politikkerne i kommunen kan være rigtig godt tilfredse med, og det er jo det , som det handler om.


6. operationsstue på Farsø Sygehus

3. oktober 2016: Kirsten Moesgaard, regionsrådsmedlem (K), medlem af Udvalget for Sundhed og Sammenhæng, skriver:

I sidste uge vedtog regionen sit budget for 2017.  Det indeholder mange gode elementer til fremme af et sammenhængende sundhedsvæsen. En af de gode nyheder er, at regionsrådet bevilgede 5,7 mio kr. til færdiggørelse af den 6. operationsstue på Farsø sygehus.

Det betyder, at vi på Farsø Sygehus kan foretage endnu flere operationer, end vi gør i dag.  Ventetiderne på operationer vil blive kortere, og operationsgangen på universitetshospitalet i Aalborg vil samtidig blive aflastet.

Successen i Farsø kan tilskrives en dygtig klinikledelse, der sammen med resten af holdet på grund af dygtigt arbejde har gjort sig uundværlige for universitetshospitalet i en sådan grad, at der ønskes yderligere produktion udført i Farsø.


Enighed om budget

3. oktober 2016: Følgende er indsendt af Per Bisgaard på vegne af Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerland:

”Vi har i Venstres byrådsgruppe brugt en del tid hen over sommeren til at tale med de øvrige partier om at nå fælles forståelse for det kommende budget – og den indsats har givet resultater”, siger Venstres borgmesterkandidat Per Bach Laursen. Vi fik med en lille undtagelse vedtaget hele det katalog, som vi havde sammensat til budgetforhandlingerne – så vi har god grund til at være tilfredse med budgettet for 2017.

Forud for budgetseminaret har vi holdt en del ekstra møder i byrådsgruppen, i møder med vores organisation og medlemmer, og så som nævnt også med repræsentanter fra de øvrige partier. Kommunens økonomi er hårdt presset og vi har derfor især haft fokus på kassebeholdningen, som i de sidste tre år er faldet og faldet, og den øgede gældsætning, som jo betyder, at kommunen stadig har en betydelig rentebetaling på trods af de øjeblikkelige, lave rentesatser. Omlægningen af lånene på Ulstruplund fra brugerfinansieret til skatteyderfinansieret er jo blot en af årsagerne til at gælden forøges. I det kommende budget er der beregnet en låneoptagelse på 37 mio. kr., men til gengæld vil der blive afdraget 47 mio. kr. på den nuværende gæld.

Vi fik sat positive, økonomiske spor i det vedtagne budget, idet vi fik prioriteret et beløb på små 10 mio. til kassebeholdningen og en lavere gældsoptagelse end først fremlagt af borgmesteren. Vores forslag om at genindføre  byggesagsgebyrer blev også vedtaget, således at der fremover skal afregnes pr. time, når man får udarbejdet en byggetilladelse – beløbet er anslået til 1 mio. kr. årligt, som henlægges til kassebeholdningen. Vi fik i enighed(med alle 27 medlemmer bag) skubbet færdiggørelsen af omfartsvejen ved Aars – nogle måneder – således at den sidste betaling først kommer til betaling i 2018. En fin løsning som ikke betyder nævneværdig udsættelse, men som ved ibrugtagningen forbedrer infrastrukturen i Aars og giver såvel pendlerne som erhvervslivet forbedrede transportvilkår.

Samtlige partier havde forud for budgetforhandlingerne slået fast, at der ikke ville blive rørt ved kommunens ældrecentre, og S og SF havde tillige meddelt borgmesterpartiet, de konservative, at de heller ikke kunne være med til at lave ekstraordinære rammebesparelser på sundhedsområdet, så der var pludselig en ekstra manko i millionstørrelse, der skulle dækkes ind.

Per Bisgaard, Venstres medlem af sundhedsudvalget havde tidligere på året foreslået, at det kunne være en god ide at iværksætte en grundig undersøgelse af sundhedsområdet, således, at hvis man skulle reducere budgettet, så ville det blive på grundlag af et grundigt analyseret forarbejde. Alle partier tilsluttede sig Venstres forslag om at få gennemført en analyse af sundhedsområdet på områderne: administration, hjemmepleje, sygepleje og plejecentrenes drift. Der er afsat 500.000 kr. til analysearbejdet, som forventes færdigt i foråret 2017.
På kultur- og fritidsområdet var der enighed om at yde lån og tilskud til forbedrede forhold for Johs. V og Thit Jensen museet i Farsø, såfremt at bestyrelsen kunne finde den nødvendige medfinansiering; og i Løgstør er der afsat midler til at lave en plan for projektering af boldbaner ved Lanternen og evt. en udvidelse af campingpladsen. De foreslåede besparelser på fritidsområdet blev taget af bordet, mens SFs forslag om en landsbycoach blev vedtaget af et samlet byråd.

Der blev ikke afsat beløb til grundkapital, men byrådet sonderer i øjeblikket mulighederne for at bygge en ny institution for handicappede i Aalestrup, som erstatning for 3 mindre bosteder, der så skal omdannes til alm. lejligheder – der afventes et udspil fra boligforeningen SAMBO i løbet af kort tid.

Alle skatter fortsætter uændret, således at kommuneskatten er på 27 %, kirkeskatten på 1,18 % og grundskylden 22,2 %.


SF er tilfredse med budgetforlig

30. september 2016: Karen Friis Clausager skriver på vegne af SF's byrådsgruppe:

Der er i dag indgået et bredt budgetforlig for 2017 med alle partier i byrådet i Vesthimmerlands Kommune. I den forbindelse glæder det SF at der var bred enighed om at tage lukning af plejecentrene af bordet. Det glæder også SF at de store besparelser der var lagt op til på sundhedsområdet blev holdt på et minimum, og at der nu kommer en ekstern undersøgelse af hele sundhedsområdet, der skal fokusere på sammenhænge mellem serviceniveau, økonomi, effektivitet og styringsværktøjer.

Derudover er ansættelse af en misbrugsmedarbejder på social-området, og en landsbycoach til at styrke landdistriktspolitikken, områder der ligger SF meget på sinde, og som vi derfor er meget glade for at der er fundet plads til i budgettet. Det er også lykkedes at holde sparekniven væk fra hallerne, bibliotekerne og museerne.
Endelig kan i SF med tilfredshed konstatere at byggesagsgebyrerne genindføres, og at færdiggørelsen af omfartsvejen om Aars udskydes.

Konservative, stop Jeres bøllemetoder

28. september 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Er der udbrudt total panik i den konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland ?. Skal andre byrådsmedlemmer stå skoleret for Jer, med Borgmesteren i spidsen? I er i den grad gået for vidt.

Før sidste byrådsmøde, blev jeg af Fru Pia Buus Pindstrup og Signe Nøhr, bedt om at komme ind til gruppemødet hos de Konservative, da de havde et spørgsmål de ønskede besvaret. Jeg sad i byrådssalen og mente, de kunne stille mig spørgsmålet der. Men "de damer" mente det var bedst, at jeg svarede for HELE den konservative gruppe.

Nu vel - jeg gik ind i " Løvens Hule". Der satte Fru Pia Buus Pindstrup sig for bordenden, sammen med Borgmesteren. Her begyndte hun så at læse op fra en privat Facebook profil, hvor jeg på et tidspunkt havde skrevet: Håber De Konservative i Vesthimmerland skammer sig godt og grundigt - Føj.

Fru Pia Buus Pindstrup ville nu havde mig til at svare på, hvad jeg mente med det. Ærligt talt Fru Pindstrup. Kender du Grundlovens paragraf om ytringsfrihed? Den gælder måske ikke i Vesthimmerland ? Jeg er ikke den første I prøver at lukke munden på. Et andet Byrådsmedlem er blevet opfordret til at stoppe med at skrive læserbreve.

Er I gået helt fra snøvsen? Svar udbedes.


Ubehageligt angreb fra de herrer Kastbjerg og Dalgaard

28. september: Uffe Bro, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, skriver:

I et læserindlæg den 26. september laver de to herrer et voldsomt angreb dels på Sundhedsforvaltningen og dels på personen Palle Jensen, der er formand for Sundhedsudvalget. Det er nok det mest ubehagelige og noget perfine angreb, jeg har oplevet i politik. Jeg tror, det må være skrevet, fordi følelserne og frustrationerne har taget magten fra dem.

Jeg ser det som et angreb, der skal forsøge at fjerne fokus både fra omfartsvejens negative indflydelse på kommunens budget og fra det faktum, at borgmesterens troværdighed er blevet anfægtet, fordi han forsøgte at skjule overfor Økonomiudvalget, at han var inhabil ved behandlingen af et punkt på dagsordenen om placeringen af nogle ungdomsboliger i Aars. Det er imidlertid meget svært at acceptere, at borgmesterens selvforskyldte problemer med sin troværdighed nu skal gå ud over Sundhedsforvaltningen og Palle Jensen.

Den meget nedladende tone, som de herrer anvender, er ikke just fordrende for et samarbejde – og samarbejde i byrådet er forudsætningen for en sund udvikling, og man kunne forledes til at tro, at de to herrers egentlige mål er det egoistiske: at hvis de konservative ikke kan få deres vilje og dermed borgmesteren ikke kan få solgt sin grund med indirekte kommunalt tilskud – ja så kan alt andet være ligegyldigt! I skulle skamme jer, skulle I!

Hvorfra ved I for øvrigt, at der er kaos i sundhedsforvaltningen? Har I, der aldrig har beskæftiget jer med sundhedsområdet, haft en spion inde i forvaltningen eller hvad?
Det er rigtigt, at der er et merforbrug på Sundhedsudvalgets område. Er det formands skyld? Er de konservative udvalgsmedlemmer uskyldige? Disse har mig bekendt aldrig stillet et formelt forslag om nedskæringer.

Jeg tror, at det store problem er, at vi har givet udvalget et for lille budget til det serviceniveau, vi har besluttet i byrådet. Jeg må derfor spørge de herrer om, hvornår de fremkommer med konkrete forslag til, hvor servicen overfor de ældre og handicappede skal reduceres. Enten har I ikke noget forslag til det, eller også tør I ikke påtage jer det politiske ansvar for at fortælle det. Nej I forsøger i stedet at skubbe problemet over på en udvalgsformand, der trods alt kun er en ud af fem udvalgsmedlemmer. Jeg synes, det er ynkeligt!


Er et angreb det bedste forsvar?

27. september 2016: Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne i Vesthimmerland, skriver:

Budget 2017 har desværre udviklet sig til, at de Konservative skal have vasket fingre og forsøge at bringe fokus på et merforbrug i Sundhedsforvaltningen til at være forklaringen på, at det er svært at lave et fornuftigt budget 2017. 

Nu har Excel-regnedrengene fra K – Hans Jørgen Kastberg og Henrik Dalgaard - i et forsøg på at kaste en redningskrans for sine medlemmer i Sundhedsudvalget og ikke mindst for Borgmesteren, i et læserbrev  fremkommet med et personligt angreb på undertegnede. For det første vil jeg forklare læserne, at hvis man bruger 10 mio kr mindre på anlæg er de midler altså frigjort til driftsmidler. Det er nemlig ret sandsynligt, at VHK med vores ret spinkle indkomstgrundlag ikke har råd til et stort anlægsprogram.

Jeg har været formand for Sundhedsudvalget i snart 3 år, og udvalget har hele tiden været enige om de store økonomiske linjer  indtil behandlingen af budgettet for næste år. De 2 konservative medlemmer, Ulla Skov og Pia Buus, er ikke fremkommet med forslag til en reduktion af Sundhedsudvalgets ramme i de første 3 år. Hvis de skulle påstå noget andet bedes de komme med dokumentation for dette.

Til budget 2017 er det rigtigt, at K er kommet med et forslag til reduktion, som bl.a. indeholder rammebesparelser på 6,8 mio kr. Det betyder, at K ønsker et budget, hvor de ikke engang tør se borgerne i øjnene og fortælle hvor der skal skæres ned, og hvem der skal fyres for at nå målet. Så kan borgere og ansatte gå i uvished de næste måneder.

Jeg oplever ikke kaos i sundhedsforvaltningen, som I antyder, men en forvaltning der kæmper for at udføre byrådets beslutninger, men det er nemt at skyde på en forvaltning, som ikke kan forsvare sig. Det er ikke bare nemt – det er direkte tarveligt at gribe til disse metoder.

På sidste møde i sundhedsudvalget behandlede vi et notat, hvori der stod, at det var nødvendigt med en ændring i serviceniveauet for at sænke forbruget yderligere. Socialdemokratiet har ingen ønske om at sænke serviceniveauet, og jeg er stolt af at stå på mål for, at der ikke sker en forringelse af servicen overfor de svageste grupper i kommunen.

Jeg deler jeres bekymring for de ansatte i ældresektoren, men K vil spare mindst 16 mio på udvalgets område, og gerne endnu mere kan jeg forstå på læserbrevet. I vil bare ikke fortælle borgerne, hvor servicen skal sænkes, og hvor de 100 – 150 ansatte skal fyres for at nå jeres mål på 40 - 50 mio kr. Jeg tror ikke det er den medicin de ansatte ønsker sig. 

Som mange andre i byrådet ønsker vi også færrest muligt ansat i vores administration, men hvis der skal ske fyringer på øverste niveau i Sundhedsforvaltningen påvirker det overhovedet ikke sparekravet til udvalget, for lønkronerne på det område hører under økonomiudvalgets område.

Jeg kommer med et åbent sind til forhandlinger om budgettet, men det er vel også legalt for mit parti at have ønsker til budget 2017. Konservative ønsker tilsyneladende et budget, hvor der sker store besparelser for de ældre og handicappede. De besparelser ønsker Socialdemokratiet at minimere. Med håb om et godt budgetseminar, hvor det vedtagne budget 2017 bliver til glæde for borgerne i Vesthimmerland. Det er jo egentlig det, som det handler om.


Lad os nu få skabt ro i vores ældrepleje

26. september 2016: Brian Christensen, byrådsmedlem Dansk Folkeparti, skriver:

Efter flere måneders utryghed for borgere, pårørende og medarbejdere ser det nu heldigvis ud til, at alle vi politikere er enige om, at ingen plejehjem skal lukkes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Selvfølgelig skal der ikke lukkes flere plejehjem. Når vi ser på statistikkerne, kan vi se, at der bliver brug for alle de pladser, som vi har. Derfor ønsker DF ikke, at medvirke til plejehjemslukninger i årene fremover. Jeg har deltaget i møde på Kærbo i Ranum, samt haft møde med de ansatte på Bøgely og de ansatte i hjemmeplejen. Jeg må sige, at det var yderst interessant. Hvor er det dejligt, at se at vi har så dygtige og yderst kompetente medarbejdere ansat i vores ældrepleje, det kan vi godt være stolte af.

Men vores dygtige medarbejdere føler sig presset og med rette. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at de ikke føler, at de får mulighed for at gøre deres arbejde ordentligt, fordi tiden ikke er til det. Det skal vi selvfølgelig have fundet en løsning på hurtigst muligt.  Der er flere ting, der burde kigges på, bla. vores måde, at visitere på. Vi må bare erkende, at vores regler er blevet for stramme, og det skal vi have kigget på. 

Vi bliver simpelthen nødt til, at finde en langsigtet løsning på de problemer der er. Vi kan ikke være bekendt, at vores ældre og deres pårørende, samt vores personale står år efter år med denne  usikkerhed,og skal der flere penge på bordet, så må vi finde dem. Det kan lade sig gøre, hvis vi i byrådet har viljen til det.

Kære byrådskollegaer lad os nu holde et temamøde eller flere med vore dygtige hjemmehjælpere og høre, hvad de mener skal ske fremadrettet på sundhedsområdet. De er alligevel de nok de klogeste, da de jo har fingeren på pulsen i det daglige. Det vil vi I DF se meget frem til, så vi en gang for alle kan få  skabt ro og tryghed i vores velfærd.


Liberalt svar til Theresa Berg Andersen

26. september 2016: Lars Viborg, Vestervang 15, 9600 Aars skriver:

Jeg kommer lige med en kommentar til Theresa Berg Andersens svar til mit læserbrev i sidste uge.

Astrid Lindgren skrev i en af hendes børnebøger et citat, som LA i Vesthimmerland, håber at kommunen vil tage til sig: “Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” Et sødt og godt citat af Pippi Langstrømpe om at være optimistisk og prøve nye ting.

Theresa mener sikkert nu at Liberal Alliance i Vesthimmerland er naive og prøver kun at få stemmer med sidste indlæg. Tja, hvem vil ikke gerne have nogen stemmer til kommunalvalget. Det vil vi gerne. Vi vil have stemmer til at kunne få vores budskaber ud og stemmer til at kunne realisere vores drømme om Vesthimmerlands kommune, som skal være god at bo i, arbejde i og blive gammel i.

Jeg synes at det er ærgerligt at Theresa lægger ud med at være utrolig nedladende i hendes svar, ved at komme med udtryk som “Det er godt nok flot…”
Jeg troede at man ikke behøvede at trække niveauet ned, for at debattere med sine modstandere. Hvis hun vil gå denne vej, så lader vi hende gøre det. Vi går bare ikke med.

At Theresa, efter at have været offentligt ansat i mange år, ikke mener at man kan blive mere effektive i kommunen, og mener at det er umuligt at finde løsninger i bl.a administrationen eller på ledelsesniveau ved at blive mere effektive og flytte stillinger ud til borgerne.

At Theresa tror at, set med hendes øjne, LA støtter C i et og alt. Det er noget af en beskyldning, som LA i Vesthimmerland lader stå for Theresas egen regning.
LA i Vesthimmerland vil gerne arbejde bredt i byrådssalen, for at give borgerne den bedste service. Så vi vil gerne arbejde både til højre og venstre i byrådssalen i fremtiden.

Theresa mener at SF har patent på velfærdsstaten. Men SF indgik en aftale med Venstre om at boligjobordningen skulle fortsætte og dermed tage 800 millioner ud af statskassen. Disse millioner skal gives til folk, der har råd til at hyrer håndværkere og lave forbedringer på deres boliger. Det er ikke ligefrem de svageste i samfundet, der får noget ud af disse tiltag. Altså, man “forgylder“ selv de rige.

Jeg siger tak for at kunne komme med et svar til Theresa og Liberal Alliance i Vesthimmerland ønsker SF god valgkamp herfra.


Er Vesthimmerlands Kommune nu så erhvervsvenlig?

25. september: Uffe Bro, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, skriver:

Kære Pia Buus

Pia Buus roser sig af, at omfartsvejen ved Aars er årsag til, at Vesthimmerlands Kommune har hævet sig op i Dansk Industris opgørelse over erhvervsvenlige kommuner.

Dansk Industris redegørelse er imidlertid basseret på, at det tæller positivt i deres statistik, når en kommune bruger penge på et projekt, som Dansk Industris medlemmer kan tjene penge på, uanset om der er behov for projektet eller ikke.

Den statistik bekræfter kun rigtigheden af Churchills ord om, at statistik kun er interessant, når man selv har kunnet manipulere med tallene!


Ta' ansvar, Palle Jensen

25. september 2016: Henrik Dalgaard og Hans Jørgen Kastberg, byrådsmedlemmer for Konservative, skriver: 

Man skulle tro det ville virke berigende, at formanden for sundhedsudvalget forsøger at smide en redningskrans ud til det resterende byråd, med hans bud på en løsning på budgettet til 2017.

Der er åbenbart mange måder, hvorpå man kan forsøge at flytte fokus fra det virkeligheden handler om. Nu har vi hørt om den omfartsvej ca. 100 gange! Vi er ikke døve. Men gentagelser gør ikke tingene mere rigtige. Vi tror på, at de fleste borgere udmærket er klar over, at anlægskroner intet har at gøre med drift. Vi kan sagtens udskyde asfalten til 2018 på det sidste stykke af omfartsvejen, da det passer med at strækningen fra Aggersundvej til Roldvej først bliver færdig sidst i 2017 alligevel. Men de penge der bliver tilovers her er anlægskroner, som skal bruges på anlæg. Palle Jensen ønsker, at de penge skal dække hullet i hans slukne kasse i sundhed, men det kommer aldrig til at ske. Det vil med vores briller være meget uklogt at låne penge til drift.

Og for lige at rette en misforståelse! Det er ikke administrationens og borgmesterens forslag man tager udgangspunkt i. Administrationens laver forslag til fagudvalget, der dermed ligger politikken ned over det og sender det til ØK. Derefter kommer borgmesteren med hans forslag. Måske er det din hukommelse der har svigtet, siden du på ingen måde har leveret det du er blevet bedt om. Nej Palle Jensen – du har IKKE løst opgaven. Du ønsker ikke at få hånden ned i krukken, med risiko for kritiske ryster, så hellere få det gemt i en større sammenhæng, og du slipper for at tage et ansvar, men blot gemme dig under borgmesterens vinger.

Ingen partier ønsker at lukke plejehjem – herligt, så langt så godt.Men hvorfor vil du så ikke fjerne usikkerheden derude, som SF og K har foreslået - at tage plejecenter strukturen helt af bordet? Du ønsker stadig at plejecenter strukturen skal indgå i budgetforhandlingerne, men hvorfor når ingen vil stemme for?

Udfordringen er, at du driver din forvaltning (sundhed) 50 mio. dyrere end sammenlignelige kommuner. Omregnet er det 7000 kr.pr. ældre over 65 år. Og er der nogen der kan mærke det? Svaret er NEJ. Hvorfor bruger du ikke tiden på at spørge hjemmehjælperen og sundhedsassistenten om de kan mærke, at du har overflod af penge. Det har jo intet at gøre med, at du skal finde besparelser på sundhedsområdet, det drejer sig om hvordan manden for bordenden evner at forvalte de penge han har til rådighed.

I disse dage sidder hele administrationen på tværs af forvaltninger med forstand på tal og forsøger at rydde op i et kaos i din sundhedsforvaltning.  Samtidig bruger du din tid på at flytte opmærksomheden over på borgmesteren om habilitet eller ej eller andet ligegyldigt snak. Du vil med sikkerhed igen svare, at de 7000 kr. blot er bare nogle ligegyldige nøgletal som KL laver. Ja, men det er de benchmarkingtal vi bruger på alle andre områder.

Du skal ikke stå 2 år i træk med hånden stukket frem og bare skrige på flere tillægsbevillinger. Vi anerkender, at du har fået flere opgaver fra regionen, men du glemmer at sundhedsbudgettet er steget med 32 mio. kr. i forhold til da nu satte dig for bordenden i sundhed. I den kommende uge får vi at se om du ændrer taktik, ellers bliver det svært at lave budgetaftale med Konservative.


Har borte taget politianmeldelse?

24. september 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Borgmester Knud Kristensen bekræftede den 22.9.16, overfor Lokalt Indblik, at han havde anmeldt mig til politiet for injurier.
Ligeledes har han bekræftet det til Nordjyske og andre medier.

Jeg anser Borgmesterens politianmeldelse af mig, en Byrådskollega, som en meget alvorlig sag.
Derfor rettede jeg igår, personlig henvendelse til politiet, som overfor mig har oplyst, at der ikke foreligger en anmeldelse fra Borgmester Knud Kristensen imod mig.
Er du nu igen ude med en usandhed Knud Kristensen ?.


SF vil ikke overlade velfærdssamfundet til LA

24. september 2016: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, Folketingskandidat i Himmelandskredsen

Kære Lars - nej nej ikke Lars Løkke....men kære Lars Viborg fra Liberal Alliance i Vesthimmerland. Men hvem skelner, når ligheden mellem V og LA er slående?

Det er godt nok flot at du skriver i et læserbrev, hvor skidt det står til på sundhedsområdet i Vesthimmerlands Kommune! Du er åbenbart blevet overrasket ved FOAs debatmøde på Kimberkroen i Aars – over hvor skidt det står til. Hvor må det være nemt for dig at sidde på sidelinjen, og råbe op og gøre et forkølet forsøg på at hive stemmer hjem på den måde.

Ja det er katastrofalt at der skal peges på besparelser for 16 mio. for syge, ældre og udsatte borgere. LA ønsker at spare på administration. Det er en god ide med flere til at tage vare på vores borgere – og knapt så mange til at ordne skrivebordbunker. Men en besparelse på 16 mio. på administration er jo helt vildt overdrevet. Det svarer jo til mindst 32 fuldtidsstillinger !

Og LA vil jo sikkert støtte de konservative som peger på en udlicitering af den kommunale genoptræning, for at dække noget af hullet!

Det er vanvittigt at ville privatisere genoptræningen og det vil betyde at en masse tværfaglig viden internt i kommunen går tabt. En viden som gør at vi kommer hele vejen rundt omkring den syge eller ældre borger.

LA tror at alt bliver bedre på private hænder, når private virksomheder skal tjene penge på syge, ældre og udsatte borgere. Og hver eneste sparet krone skal bruges til skattelettelser – men KUN til dem der i forvejen har masser af penge.

Jeg kan hilse og sige, at de rigeste, som LA vil forgylde endnu mere, ikke er den hjemmeplejer eller sosuhjælper som du hilste på på Kimberkroen i onsdags.

Men Liberal Alliance – held og lykke med fortsat at give de som har mest endnu mere. Når uligheden i vort samfund bliver enorm, er det så op til den enkelte selv at betale for pleje, behandling og omsorg.

Det bliver ikke på SFs vagt. Vores velfærdssamfund og vores fællesskab er alt for dyrebart at overlade i private virksomheders og LAs hænder. 


Det er i administrationen, der skal spares

23. september 2016: Lars Viborg, Vestervang 15, DK-9600 Aars, skriver:

Jeg havde inviteret mig selv, som repræsentant fra Liberal Alliance i Vesthimmerland, til mødet i går “Er vi ludobrikker i pleje senior service eller?” arrangeret af Annagrethe Speling og FOA på Kimbrerkroen i Aars, hvor Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og SF var inviteret.

Og jeg må sige at det var en øjenåbner for mig. Godt nok vidste jeg at de havde travlt i plejen i Vesthimmerlands kommune, men jeg troede ikke at det stod så grelt til.

Efter at havde hørt på mange forskellige historier fra personalet på diverse plejehjem, terapeuter, hjemmeplejen osv, kan jeg konstatere, at der er brug for arbejdsro på området.

Der er brug for ro, til at kunne udføre et godt og anstændig arbejde, over for de borger som har brug for den hjælp der ydes.
Og roen skal komme fra politisk side. Der bliver konstant meldt ud at der skal spares, at der skal lukkes på området og det stresser medarbejderne. Politikerne skal blive bedre til at få styr budgetterne og ikke komme med udmeldinger, om lukninger med få måneders mellemrum.

Liberal Alliance i Vesthimmerland ser, at der ikke bliver lavet besparelser på dette område til næste år, på de budgetforhandlinger som går i gang i næste uge.
Vi ser hellere at man får vedtaget nogen langsigtede effektiviseringsplaner, der kan skabe et godt og sundt arbejdsmiljø for plejepersonalet.

Men der skal jo spares! Det er vi ganske klar over i Liberal Alliance og vi ved hvor der skal spares. Der skal spares i administrationen! Udgifterne i administrationen er siden sidste år steget med 14% eller næsten 40 millioner kroner, så her vil Liberal Alliance i Vesthimmerland mene, at her skal besparelserne findes.
Ikke ude ved borgerne, men ved systemet.

Jeg takker for et godt og informativt møde og vil arbejde for at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere i plejesektoren og et miljø for vores plejekrævende borgerne i Vesthimmerland.


Du taler usandt, Knud

20. september 2016: Annette Vahlgreen, byrådsmedlem, Gl. Møllevej 27, 9640 Farsø skriver:

Iflg. Nordjyske 7.september 2016, er du kommet ud af et årelangt dilemma. Du udtaler, du ikke længere vil investere indenfor kommunegrænsen. Begrundelsen skulle være dit store dilemma omkring det gamle hotel i Himmerlandsgade, som du stadigvæk ejer, iflg. Tingbogen.

Når jeg læser Økonomiudvalgets protokol af 14. september 2016 punkt 280, kan jeg se, du gik igang med at sagsbehandle punktet om ungdomsboliger, selvom din egen ejendom, var en del af punktet.
Det er beskæmmende, at du som Borgmester, bare lader som ingenting og ikke straks erklærer dig inhabil og forlader lokalet. Du må kende Styrelsesloven efter alle de år som Borgmester.

Hvorfor forlod du ikke lokalet før de andre måtte bede dig om det ?.

Jeg er sikker på der er mange, som ønsker svar på dine og andres forretningsforbindelser med Kommunen og Boligselskaber. Derfor har jeg bedt Administrationen i Vesthimmerlands Kommune, om lister over hvilke firmaer, der har udført arbejder for Kommunen. Udbudt og indbudt licitation, samt andet.


Forslag til budget 2017

20. september 2016: Palle Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne i Vesthimmerland, skriver:

Når byrådet skal lave et budget for det følgende år er der tradition for, at der naturligvis er et administrativt udspil, som har afsæt i det nuværende serviceniveau. Dernæst udmelder Økonomiudvalget nogle rammer, som gør det muligt at få udarbejdet et budget i balance for det kommende år. Derefter behandles diverse forslag i de forskellige udvalg med efterfølgende høringsrunde. Det er også sket i år, og som det er de fleste bekendt er der også markeret politiske synspunkter med hensyn til ting som ikke kan accepteres at lukke eller spare penge på.

Til budgetforhandlingerne har der også nogle gange været et forslag fra Borgmesteren, som resten af byrådet kan forholde sig til, og det vil der sikkert også komme i år. Da vi ikke føler os helt trygge ved Borgmesterens budgetforslag vil jeg gerne komme ham lidt i forkøbet, og hermed levere et bud på, hvordan budgettet i hovedtræk kan strikkes sammen på en måde, hvor det både er økonomisk forsvarligt, og som udelukker de største besparelser.

For det første vil jeg foreslå, at vi på 2 punkter øger indtægtsrammen for 2017:

• Genindføre byggesagsgebyrer som foreslået af Venstre i læserbrev (ca 2,5 mio kr.)
• Udskyde sidste del af omfartsvejen til 2018 (ca 7 mio kr.)

Med hensyn til omfartsvejen er det allerede undersøgt, at det er muligt at udskyde sidste del til 2018 uden at projektet bliver dyrere sammenlagt, men blot må udskydes til året efter.
Det betyder, at det er muligt at undgå nogle af de forslåede besparelsesforslag og derfor foreslår flg:

• Ingen plejecenterlukninger
• Yderligere reduktion i sundhedsudvalget spareramme
• Reduktion af sparerammen på Kultur og Fritidsudvalgets område på 500.000 – 1 mio kr.

Ovenstående skal ses i lyset af, at der løses flere opgaver i Sundhedsudvalgets regi, og at udvalget i 2016 har svært ved at holde budgettet, hvilket også påvirker 2017. Derfor giver det god mening, at udvalget får et næsten uændret budget, fordi det alene vil være en præstation at holde budgettet for 2017. Alternativt skal der vedtages yderligere serviceforringelser for ældre og handicappede, og det står Socialdemokraterne ikke model til.

På kultur og fritidsudvalgets område ønsker vi færre besparelser end foreslået, fordi vi overordnet mener, at det er et af de steder, hvor kommunen får mest for skattekronerne, idet der på det område er tale om et meget stort stykke frivilligt arbejde.
Det her er et oplæg som er udtryk for hovedlinjer i budgettet, og det er økonomisk forsvarligt, og der er plads til forhandlinger og andre ønsker, men det er klart at ovenstående ønsker søges indfriet set med Socialdemokratiske briller.

Jeg håber, at oplægget vil blive taget godt imod i byrådets øvrige partier, og dermed danne grundlag for et budget for 2017.


Om ”Knud Mads Skjern Kristensen”

19. september: Uffe Bro, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, skriver:

Når man læser læserindlægget den 3. september fra Pia Buus, må man konstatere, at der i hvert fald er en disciplin, hun behersker til fuldkommenhed, nemlig disciplinen selvros! Hun kan selvfølgelig godt vurdere, at hun vil være egnet som borgmesterens efterfølger, men jeg føler mig bestemt ikke sikker på, at et flertal af alle vælgere synes det samme.

Jeg mener i modsætning til Pia Buus ikke, at borgmesteren har klaret alt til perfektion. Bl.a. er kommunens økonomi ikke noget at prale ad, ligesom bosætningen og dermed skattegrundlaget samt serviceniveauet bestemt godt kunne være meget bedre.

Jeg kan derimod godt lide sammenligningen med Mads Skjern. Det er rigtigt, at han er meget aktiv, men jeg har altid opfattet denne figur, som et typisk eksempel på en person, der aldrig gør noget uden, at det samtidig er til egen fordel. Hvis man ser på sagen om ungdomsboligerne i Aars og bilgrunden i Farsø, ser jeg tydeligt tegn på at sammenligningen med Mads Skjern er perfekt ramt!


Erhvervsvenlighed - ja tak

19. september 2016: Pia Buus Pinstrup (K), formand for Beskæftigelsesudvalget, skriver: 

Dansk industri har netop offentliggjort deres årlige måling på det lokale erhvervsklima. Vesthimmerlands Kommune rykker igen i år tættere på målet, som er at befinde sig i top 10 i Danmark. Vesthimmerland ligger nr. 1 i Nordjylland, hvilket jeg synes er en sejr i sig selv.

Plads nummer 18 på tværs af 96 af landets kommuner er årets flotte resultat. Som konservativt byrådsmedlem er jeg naturligvis optaget af, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for vores virksomheder. Virksomhederne er jo grundstenen i vores velfærdssamfund.
Virksomheder både lokalt og nationalt er blevet spurgt, hvilke prioriteringer de mener kommunerne skal gøre sig, hvis de i fremtiden skal have vækstmuligheder. Deres svar er entydigt og klart - de ønsker bedre infrastruktur og arbejdskraft. I Vesthimmerlands Kommune er der indhentet svar til undersøgelsen fra knap 25% af alle privat beskæftigede, svarende til 2615 arbejdspladser.

Det er infrastruktur der er den største årsag til at vi rykker 7 pladser frem i forhold til 2015. Her påpeger vores virksomheder igen, at vi politikkere bør prioritere transport og infrastruktur højt. Derfor ser jeg frem til det store løft der kommer lige om hjørnet i 2017 med den nye og meget omtalte omfartsvej i Aars. Jeg mener, det er en vigtig brik for vores virksomheder fremadrettet og er glad for at virksomhederne allerede nu er begyndt at kvittere for den.   

Derudover peger denne rapport selvfølgelig også på ting der ønskes forbedret. Heriblandt forbedring af kommunens image, hvor vi i øjeblikket rangerer som nummer 46. Det er hermed skrevet bag øret. Tak til Dansk Industri for indsatsen.


Farvel til rigide systemer

15. september 2016: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF, Folketingskandidat i Himmelandskredsen

Efter at have fået en æresspalte i Nordjyske bliver jeg nødt til at kommentere, blot en smule.  I Vesthimmerlands kommunes misbrugsafsnit, og i hele socialafsnittet for den sags skyld sidder de mest kompetente ansatte og chefer. Dygtige ansatte der er veluddannet og de bidrager alle til at gøre en forskel, for de mennesker som har et behov. De gør en stor forskel. Det har jeg erfaret i det år, hvor jeg har været ansat.

Når det er sagt, er der fra Chr. borg udstukket regler, som gør det meget svært, at skulle navigerer mellem paragraffer og regler. Jeg oplever i min position, at der skal bruges meget tid på unødig registrering, jeg oplever en kontanthjælpsreform som gør, at de mennesker som har mindst får endnu mindre.

Det er en kæmpe opgave, at skulle hjælpe en borger på vej, når systemer bliver så rigide. Det er bare ikke godt nok!

Men fortsæt blå blok – med at gi dem der har mest, endnu mere, så udvikler vi et Danmark med amerikanske tilstande – hvor skellet mellem rig og fattigt bliver enormt.

Det er skævt, hamrende skævt, og det går ud over de mennesker, som ikke kan kæmpe kampen selv. Det går samtidig ud over vores fælles fremtid, de børn som rammes af, at mor eller far skal nedsættes i ydelse.

Men kort, så jeg har søgt nye udfordringer, fordi jeg dagligt bliver konfronteret med et system som jeg ikke bifalder.  Mit hjerte er i en daginstitutionen, og jeg glæder mig til at komme tilbage. 

Jeg er leder når jeg er på job, og politiker når jeg har fri. Min politiske holdning kommer blot af de erfaringer som jeg gør mig i mit liv....


Tillykke BV Løgstør

4. september 2016: Ulla Skov, næstformand i Handicaprådet og medl. af Sundhedsudvalget for Konservative skriver:

Vesthimmerland BV Løgstør har i den forløbne uge afholdt 50 års jubilæum. Det var et fantastisk arrangement, som jeg er sikker på inkluderede alle, så som brugere pårørende og ikke mindst de ansatte. Det var en stor oplevelse allerede fra begyndelsen. Når man trådte ind i det fest smykkede telt, blev vi modtaget af skøn musik, leveret af det meget berømte husorkester: Stråmændene som er hjemhørende i Løgstør.

Det var dejligt at opleve denne feststemning, ikke mindst af meget glade brugere. Man fornemmede virkelig en yderst velfungerende sammensmeltning af brugere og personale. Det gælder over hele BV, så som Vilsted Søgaard og Gundersted købmandsgård, som Brugerne præsenterede med stor stolthed, i den enkelte satellit hvor de var hjemhørende.

Vi kan ikke takke Store Ajstrup Brugs nok for at støtte op om Gundersted Købmandsgård, uden dem var dette tilbud slet ikke muligt.
Mange tak BV Løgstør for Jeres gode arbejde, det er altid en glæde at besøge Jer.


Borgmesteren er som Mads Skjern

3. september 2016: Pia Buus, byrådsmedlem og gruppeformand for Konservative Vesthimmerland, skriver: 

Svar til Svend Erik Olsen

I sidste uge kunne jeg i lokalavisen med interesse læse indlæg fra Svend Erik Olesen. Jeg er glad for han stor tillid til den konservative byrådsgruppe og mener at vi er flere fra gruppen, der vil kunne bestride en Borgmesterpost – det er noget af et kompliment, som jeg gerne som gruppeformand vil kvittere for.

Som en af de tætteste på Borgmesteren ved jeg, at det ikke er en let opgave. Jeg er glad for at arbejde sammen med så stærkt et team. At vi vælger Knud Kristensen i spidsen til næste byrådsvalg er en selvfølgelighed. Vi er stolte af vores Borgmester. Han er manden der har fået kommunen til at lykkes i de sidste 8 år og det kan han om nogen fortsætte med – hvis befolkningen ønsker dette.

Svend Erik Olesen sammenligner derudover Knud Kristensen med Mads Skjern, hvilket med mine briller er endnu et kompliment, idet han var billedet på en stærkt engageret, flittig og dygtig mand, der kunne skabe resultater – præcis som vores Borgmester har gjort det i mange år efterhånden. Det er ikke det samme som, at der ikke er opgaver at tage fat på. Opgaven som kommunens førstemand bliver heldigvis aldrig udtømt.


Lukning af plejecenter – politiske prioriteringer

30. august 2016: Palle Jensen (S), formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, skriver:

I forbindelse med næste års budget er det desværre nødvendigt at spare et større millionbeløb. Det skyldes hovedsageligt, at Venstre og Konservative for 2 år siden vedtog et budget, hvor de ønskede en omfartsvej til over 100 mio kr.

Det betyder nu, at de to partier i fællesskab har udmeldt en spareramme til de forskellige udvalg på 40 mio kr for næste års budget. I skrivende stund ser det ud til at der skal spares de 30 af de 40 mio kroner. Pudsigt nok er det stort set det samme som omfartsvejen koster i 2017.

Sundhedsudvalget skal i den forbindelse fremkomme med forslag på i alt knap 17 mio kroner. Der er nu fremlagt forslag til hvorledes det kan lade sig gøre, og her har forvaltningen foreslået forskellige kombinationer af lukninger af plejecentre, som de politiske partier kan vælge imellem.

I sidste uge ser jeg så i læserbrev i Farsø Avis, at Borgmesteren tilkendegiver, at han er betænkelig ved at lukke plejecentre, og det lyder jo lidt mærkeligt, idet det er Borgmesteren, som svinger taktstokken med store besparelser. I den socialdemokratiske gruppe har vi allerede talt om løsninger til næste års budget, og vi er enige om, at vi ikke ønsker at lukke plejecentre for at opfylde Venstres og Konservative drøm om en omfartsvej, som vi ikke har råd til at lave. Vi ser i hvert fald tydeligt nu, at den store investering har betydning for velfærden i kommunen. Det blev byrådet også gjort bekendt med af vores forvaltning allerede for 2 år siden, men V og K ønskede ikke at lytte til advarslerne.

Jeg vil derfor foreslå til 1. behandling af næste års budget, at de forslag om lukninger af plejecentre tages af bordet, og samtidig kan jeg se at Borgmesteren ønsker andre besparelser på Sundhedsudvalgets område, og her mener Socialdemokraterne, at vi allerede nu reducerer besparelsesrammen for udvalget fra 16,7 mio til 7.35 mio, for ellers er det nødvendigt med serviceforringelser i hjemmeplejen og det ønsker Socialdemokraterne heller ikke.

Der burde kunne findes et flertal for ovenstående, hvis Borgmesteren mener det han skriver til borgerne.  Det vil i hvert fald endnu engang udstille Borgmesterens troværdighed, hvis ikke det er tilfældet.
Vi ønsker modsat at se på om vi har strammet visitationen til en plejecenterplads for meget, særligt set i lyset af, at vi har ledig plejeboligkapacitet.


Forhold jer objektivt og rationelt til fakta, kære politikere

23. august 2016: Erling Vingborg, Udsigten 2, Løgstør. Erling.vingborg@gmail.com skriver:

Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune har i øjeblikket tanker omkring lukning af ét eller flere plejecentre i Vesthimmerlands Kommune – angiveligt med den begrundelse, at der i kommunen er flere plejepladser end gennemsnittet i danske kommuner

I 2015 besluttede man at lukke plejehjemmet Ulstruplund i Hornum med samme begrundelse.

Det var dengang – som nu – at man tilsyneladende er skræmt af at være over gennemsnittet – mere end at man forholder sig til at det jo blot er et udtryk for kvantitet – og ikke udtryk for kvalitet

Ud ad til brugte man yderligere den begrundelse, at der var for mange ledige pladser på flere af plejecentrene – med den begrundelse ønskede man at give lukningen en pænere facade

Muligheden for at få ældre medborgere som beboer på et af vore plejehjem, afgøres af kommunens visitation, der efter udstukne retningslinjer fra Sundhedsudvalget og gældende lovgivning på området.

Desværre tror jeg, at Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune sammen med den administrative ledelse har strammet så meget op på kriterierne, at det i øjeblikket nærmest er overordentlig vanskeligt at blive beboer på plejehjemmene. Dette til trods for at der med meget stor sandsynlighed er ganske mange ældre medborgere og deres nærmeste pårørende, der ønsker en plads, og at der er en reel faglig begrundelse for at komme på plejehjem

Man giver udtryk for, at borgere skal passes længst muligt i eget hjem – og det kan der være mange gode grunde til.

Men når man når et behov for mange daglige besøg af plejepersonale fra hjemmeplejen, så forsvinder den økonomiske begrundelse for at ”tvinge” borgere til at blive boende hjemme – trods ønske om ophold på plejecenter.

Det er uværdigt at undlade at give de borgere der har et reelt behov og som har ønske om at komme på plejehjem, denne mulighed – ikke mindst når pladserne er til stede.

Det er uværdigt at den administrative ledelse og politikkerne i Sundhedsudvalget  med korte mellemrum sætter gang i usikkerheden om hvilke eller hvilket plejecenter der nu er lukningstruet

Beboere, pårørende og ikke mindst personale skal igen og igen forholde sig til konsekvenserne på et antal plejecentre og afdelinger, for hvad sker der ”hvis jeg skal flytte……eller hvor skal jeg så arbejde”

Kære politikere……træf nogle rationelle beslutninger ud fra nogle rationelle overvejelser og begrundelser. En kommunal virksomhed skal drives med ordentlighed og med økonomisk fornuft

De fleste der har haft lederroller i private virksomheder ved, at det er vigtigt at give medarbejderne ordentlige arbejdsforhold og at sikre sig størst mulig grad af tilfredshed hos kunderne

Det er ikke gode arbejdsforhold, at medarbejderne igen og igen skal opleve usikkerhed om deres arbejdsplads – og da slet ikke når det er en unødvendig usikkerhed

Det er ikke at sikre kundetilfredshed, når ældre borgere og deres pårørende ikke får mulighed for ordentlige og trygge rammer for deres hverdag, trods behov herfor

Og det er langtfra rationel drift, når man fastholder og udbygger en alt for dyr drift at pleje i hjemmene

Desværre har Vesthimmerlands Kommune jo betydelig gæld i alle plejecentrene – og den gæld bliver jo ikke tilbagebetalt af tomme boliger – og man kan næppe blive ved med at flytte børnehaver og andet ind – som i Hornum – for at dække hullerne

Tager vi et kig på faktuelle tal på befolkningsudvikling – så bliver der med stor sandsynlighed rigeligt behov for alle nuværende pladser på plejecentrene – og sikkert behov for flere

Iflg. Danmarks Statistik så ser det således ud i Vesthimmerlands Kommune:

 

Alder  65-74

Alder 75-84

Alder 85 og derover

Ult.      2011

4.134

2.305

  918

3. kvt. 2016

4.706

2.558

  959

Udvikling i antal

Ældre medborgere

 

+ 572

 

+ 253

 

+  41

Kære politikere – forhold Jer objektivt og rationelt til fakta, og giv ro til beboere, pårørende og plejepersonale på plejecentrene

Personalet skal kunne koncentrere sig om at tage sig af beboerne – de skal ikke unødvendigt ligge søvnløse eller bruge tid og kræfter på underskrifter på diverse støtteerklæringer eller andet.

Der er ikke brug for at personalet skal konkurrere mellem plejecentrene for at vise hvem der er bedst egnede til overlevelse – der er og bliver fortsat brug for alle plejecentre i Vesthimmerlands Kommune.


1 million kroner testamenteret til Farsø Sygehus

22. august 2016: Kirsten Moesgaard, regionsrådsmedlem, medlem af udvalget for sundhed og sammenhæng og byrådsmedlem i Vesthimmerlands Kommune, medlem af økonomiudvalget, skriver:

Der er tilgået regionen den glædelige nyhed, at en betænksom borger har testamenteret 1 mill kr. til Farsø Sygehus. Det glæder mig umådelig meget både som tidligere formand for Støtteforeningen til bevarelse af Farsø Sygehus, som nuværende regionsrådsmedlem.

Én million kr. er mange penge.  Og der er knyttet en rigtig fin betingelse til beløbet.  Det må nemlig ikke medføre, at regionens driftstilskud til sygehuset reduceres på grund af legatet. Beløbet skal indsættes på en særskilt konto, og sygehusledelsen skal indestår for, at beløbet anvendes til formål, der ikke tilgodeses via sygehusets drift.

Det er et godt tilskud til fastholdelse og udvikling af Farsø Sygehus, som i kraft af dygtigt arbejde har gjort sig uundværlig til glæde for Farsø by og Vesthimmerlands Kommune.

Vi går nu en spændende tid i møde med budgetlægning for det kommende år. Et af de helt store ønsker, der arbejdes hen imod, er færdigmontering af den 6. operationsstue.  Det vil øge kapaciteten og medføre kortere ventetid på de operationer, der udføres på Farsø Sygehus. Det diagnostiske center, som er under Gunnar Lauges kyndige ledelse, kører stabilt ”derudad”.

Da vores nuværende hjertespecialist dukkede op og indtog pladsen, efter at Hoby havde valgt at gå på pension, er en succeshistorie helt for sig. Og, det viser jo bare, at alt er muligt, når opbakningen og kvaliteten er i orden.


Hvor vil du bo, når du bliver gammel?

22. august 2016: Følgende læserbrev er indsendt af Helene Sødergaard på vegne af køkkenpersonalet på Røde Kors Hjememt i Løgstør:

Hvor vil du gerne bo, når du bliver gammel? De færreste af os vil svare: ”På et plejehjem!” Men….. alle ønsker vel tryghed og omsorg, når vi har mest brug for det.

God og hjemmelavet mad som den ældre generation godt kan lide, er højt værdsat. Alle ved, at appetitten øges når man kan dufte maden. Derfor er vi glade for at vores beboere her på Røde Kors Hjemmet i Løgstør, kan dufte hvad der er på menuen.

På Røde Kors Hjemmet kan vores beboere selv bestemme menuen når de har fødselsdag. De får nylavet mad alle dage, året rundt. De får frisklavet julemad, juleaften! Ligesom de ville have fået hvis de selv var i stand til at lave det, eller ville få hvis helbredet var til at komme hjem til familien.

Hvor er de bløde værdier i kommunens regnskab? Omsorg, tryghed, hygge, god mad og noget at glæde sig til hver dag, er det ikke millioner værd?
Hvor vil du gerne bo når du bliver gammel?


SF vil ikke være med til at lukke plejecentre

21. august 2016: Pernille Vigsø Bagge skriver på vegne af SFs byrådsgruppe i Vesthimmerlad:

Når jeg bli´r gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over molen. Og spise mandler med mynthe-stænk og æbler med lommekniv i solen…

Og når jeg bli´r gammel, så vil jeg håbe at politikerne lader være med at piske en stemning op om en mulig lukning af mit plejehjem. Jeg vil også ønske at jeg overhovedet kan komme på plejehjem, inden jeg mister al førlighed, åndsevne og sammenhæng – så jeg kan være noget for de andre gamle, så vi kan få livskvalitet og kærlig pleje i vores livs vinter i stedet for trusler om nedlæggelse af vores hjem og stresset plejepersonale, som skal løbe stadigt hurtigere for at nå det hele.

Når SF har afvist at sende plejehjemslukninger i høring op til budgetforhandlingerne, så er det af fire grunde:

For det første er det dårlig stil at true med lukninger af plejehjem, når der faktisk ikke er politisk flertal for at lukke et plejecenter. Det stresser ansatte, beboere og pårørende i urimelig grad og er med til at forringe mulighederne for at give god og kærlig pleje til vores ældre, når ansatte i stedet skal løbe spidsrod for at samle underskrifter og ligge vågne om natten i spekulation over, om de stadig har et job om et halvt år.

For det andet er det vanvittigt ikke at afsætte flere penge til kommunens sundhedsudvalg, hvis udgifter stiger og stiger, fordi vi i Vesthimmerland bliver flere ældre år for år. Den økonomiske politik for kommunen er uholdbar, og har et latterligt mål om årlige skattenedsættelser, hvilket konsekvent går ud over velfærden.

For det tredje så har vi i løbet af ganske få år brug for hver eneste plejehjemsplads og sandsynligvis flere endnu – og det er vigtigt at vores plejecentre er decentrale, opdaterede og tager højde for, at en stigende andel af ældre har udfordringer med demens.

For det fjerde burde det være lettere at blive visiteret til en plejehjemsplads. Det er billigere for kommunen at plejekrævende ældre er på centrene og det har den afledte positive effekt at ældre kan få glæde af hinanden på vores plejecentre, hvis de får lov at flytte ind på dem mens de stadig er i stand til at indgå i relationer. På den måde forebygges ensomhed og depression.

SF siger under ingen omstændigheder ja til et budget, der lukker plejecentre i Vesthimmerland. Vi siger ja til en værdig alderdom og gode forhold for vores ansatte. Håber det sidste bliver virkelighed i det kommunale budget for næste år.


Stor lokal indflydelse ønskes på vindmølleprojekt i Nørrekær Enge

Emil Olsen, Aggersund
Helge Christiansen, Kølby
Gunnar Villumsen, Næsborg
skriver på vegne af Nørrekær Enges vindmølle-borgergruppe:

Hvis vindmølleparken i Nørrekær Enge skal udbygges med flere vindmøller, skal området og lokalbefolkningen have noget til gengæld for de ulemper et sådant vindmølleprojekt medfører.
Det var hovedkonklusionen på borgermødet i Tolstrup Forsamlingshus torsdag d. 11. august.

På mødet var der en positiv tilgang til opstilling af vindmøller som et væsentligt bidrag til vedvarende energi og den heraf følgende reduktion af CO2.
Men mødedeltagerne ønskede indflydelse på projektet. Det gælder indflydelse på antal og placering, ligesom sundheden skal sikres ved en stor afstand fra møller til nærmeste beboelse.
Mødedeltagerne ønskede også, at så stor del som muligt af det overskud, vindmøllerne genererer, skal komme lokalsamfundet til gavn som kompensation for de gener, opstilling af vindmøllerne giver. En mulighed kan være at etablere en lokal fond, som beboerne selv skal bestyre.

På mødet blev der etableret en borgergruppe med det formål at indlede et samarbejde med både Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune for at opnå størst mulig indflydelse på det nye vindmølleprojekt.

Det er den etablerede borgergruppes opfattelse, at det nu primært handler om at få størst mulig lokal indflydelse på projektet samt sikre, at der tilfalder lokalområderne det størst mulige afkast til gavn for de berørte områder i tilfælde af, at møllerne kommer.

Gruppen har efterfølgende afholdt møde, som resulterede i, at man nu danner en forening med det formål at samle borgerne omkring Nørrekær Enge med henblik på at opnå størst mulig indflydelse på projektet samt sikre det optimale provenu til lokalområdet.

Borgergruppen udarbejder forslag til vedtægter for foreningen, som vil blive fremlagt på den stiftende generalforsamling i Tolstrup Forsamlingshus onsdag d. 31. august kl. 19.00. Borgergruppen har defineret lokalområdet som det område, der ligger inden for 4,5 km fra det projekterede vindmølleprojekt. Alle Berørte naboer er velkomne.

Mødet i Tolstrup Forsamlingshus havde, ud over ca. 80 lokale borgere, deltagere fra Vattenfall samt politikere fra Vesthimmerlands Kommune og Ålborg Kommune.


Undren over vesthimmerlandsk afhopper

Tommy Degn, folketingskandidat i Himmerland, Brian Christensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland, Kim Kristoffersen, bestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti i Rebild. og Peter C. Rasmussen. formand for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland skriver:

I JP d. 31.juli kan man læse et fint lille stykke om partihoppere der denne gang er hoppet til Ny borgerlige. I den forbindelse har Bla. Annette Wahlgreen fra Vesthimmerland udtalt sig, hvorfor hun valgte at skifte parti. 

Ny borgerlige påstår at de er garant for en stram udlændige- og asylpolitik. Strammere end Dansk folkeparti hvor Annette er skiftet fra. Det er så her vi fattes undren, for hvordan hænger det sammen med at Annette egenhændigt brugte sit mandat i Vesthimmerlands byråd til, først at oprette et asylcenter også 6 mdr senere igen bruge sit mandat til at udvide centeret til 325 pladser i en en by med 900 indbyggere? Stik imod hvad hun havde stået og lovet vælgerne.

Det accepterede vi i Dansk folkeparti naturligvis ikke og indskærpede overfor Annette at dette bestemt ikke var Dansk folkepartis politik og at dette måtte være en engangsforrestilling.

Ak nej... Annette Wahlgreen er åbenbart mere begejstret for masseindvandring end som så, for senere lagde hun igen stemmer til at omfavne endnu flere asylansøgere, Denne gang på bekostning af borgere i Frederikshavn, Randers, Holstebro, Herning, Nykøbing mors, Skørping og Rovvig hvor hun har bakket op om at Vesthimmerland kommune skal drive asylcentre. Konklusion må jo være at Ny borgerlige og Annette Wahlgreen mener at at stram asyl- og indvander politik betyder at man først fylder byer i egen kommune, og dernæst de omkringliggende.


Dyre ungdomsboliger i Aars

2. august 2016: Dette åbne brev til borgmester Knud Kristensen er indsendt af Annette Vahlgreen, medlem af byrådet for Nye Borgerlige:

Aars Boligforening har lavet et projekt med ungdomsboliger på din grund ( det gamle hotel) i Aars. Grunden har åbenbart været for dyr, projektet kan ikke gennemføres, da huslejen vil blive for høj.
Nu vil Aars Boligforening så ikke bygge alligevel. Hvad sker der?

Aars Boligforening har tidligere købt en alt for dyr grund af Byrådsmedlem Hans Jørgen Kastberg, der fik en hurtig og stor fortjeneste, uden at røre en finger. Dette vil naturligvis påvirke huslejen, som vil blive alt for høj.
Må jeg høre dine uddybende bemærkninger, Borgmester Knud Kristensen?


Udbygningen af vindenergi i Nørrekær Enge er lokalsamfundets beslutning

Dette læserbrev er indsendt på vegne af Nørrekær Enges Vindmølle-borgergruppe af

Emil Olsen, Over Aggersund 12, 9670 Løgstør

Bente Vejle, Bredgade 88, 9670 Løgstør

Erik Jensen, Vesterkærsvej 40, 9670 Løgstør

Vinden er en ressource, som samfundet har brug for i omstillingen til et fossil brændselsfrit samfund. Der er derfor hårdt brug for, at vi, lokalsamfundene som har vindressourcen, kan affinde os med at være dem, der på vores alle sammens vegne lægger ”hus” til den nødvendige vindmølleteknologi. Den skal implementeres med den største respekt for vores kulturlandskaber og lokalsamfund, der skal leve med teknologien. Enhver vindmølle er et visuelt indgreb uanset størrelsen og for nogen er det også et udtryk for støj. Det er en fordel at opsætte vindmøller i miljøer, der i forvejen er præget af industriel karakter som havne og industriområder afsides fra beboelsesområder eller placere dem i det åbne land på landbrugsarealer præget af større landbrugsrelaterede elementer som siloer etc. Nørrekær Enge er IKKE et sådant område. Det er tæt på vores beboelser og er i særdeleshed bevaringsværdige naturarealer, som ikke bør skamferes af 53 vindmøller, i forskellige størrelser og uharmoniske proportioner.

I Nørrekær Enge kommer fordelene af nye møller til at gå til et udenlandsk firma, Vattenfall, samt til primært 2-8 privatpersoner, der kommer til at have møllerne på deres jord. Resten af lokalsamfundet får basalt set ingen fordele. De får muligvis ikke engang de 20% de er berettiget til via køberetsordningen, fordi Vattenfall erfaringsmæssigt set laver selskabsvedtægter for andelene, som ingen lokal borger ønsker at indgå i.

Nørrekær Enge er et afsidesliggende område, som bliver tilført meget lidt ressourcer fra det omgivende samfund - vi får af vide, at vi er ”for dyre at holde liv i”. Nu har vi endelig en ressource, som netop kan bringe innovationen og skabe ny selvopholdelsesdrift, men vi bliver af smarte aktører, her Vattenfall, tvunget til at afgive denne ressource og stumt acceptere, at hverdagslivet nu skal have endnu en belastning, generne fra 53 vindmøller, mens der bliver kompenseret med et engangsbeløb, håndører fra VE-lovens grønne fond.

Med penge i hånden får Vattenfall skabt en stemning af, at det er helt i orden at drive rovdrift på naturområdet Nørrekær Enge, hvis bare man opkøber området, et område der først bør tages i anvendelse: når det er højest nødvendigt og landets øvrige egnede områder er brugt op. Når Vattenfall begynder at manipulere deres vilje igennem, bliver vi som lokalesamfund så sårbare, at vi ikke tror, at vi har ressourcerne til at stå imod. Vores lokalsamfund har på forhånd mistet selvtilliden samt tilliden til kommunen og ser allerede i ånden vores ejendomme blive værdiløse, oven i de andre gener allerede nævnt og vi føler os tvunget til at sælge i håb om at komme væk med i det mindste skindet på næsen. Dette er Nørrekær Enge-problematikken i en nøddeskal. Man løber ikke fra hus og hjem fordi man har lyst, men fordi man er skrækslagen. I stedet for sammenhold forsvinder familie efter familie, og barn efter barn forlader skolen.

Selv kommunekassen får næsten ingen penge ud af etableringen af møller, fordi Vattenfall ikke betaler skat. De eneste i lokalsamfundet, der i sidste ende får noget ud af møllerne, er de primært 2-8 lodsejer, for hvem det er lykkes via forhandlinger med Vattenfall, at få ejerskabet af 30% af møllerne samt en større eller mindre indtægt på jordlodderne. Vores lille samfund er nu ramt af en indre splid, over dem der accepterede at sælge jordlodder til mølleprojektet ”for blot på lokalsamfundets bekostning af skumme fløden”. Og omvendt kender vi alle os selv nok til at vide, at det er svært at tænke på lokalsamfundets ve og vel, når der falder en appelsin ned i vores turban, selv om det kun er en selv den smager sødt for. For os naboer er det nærmere råddenskabens appelsin, der er faldet ned. Det sammenhold og den tolerance et lille samfund per natur rummer, er nu fuldstændig ødelagt. Vi er splittet af dybe kløfter. Den sidste livslyst er taget ud af vores lokalsamfund!

DISSE PROJEKTVILKÅR ACCEPTERER VI IKKE SOM BORGERE I NØRREKÆR ENGE

Som udgangspunkt synes vi, at vi allerede har bidraget med vores andel af møller, 13 stk. som er placeret i et naturområde. Nu hvor området er blevet skadet af møller, er det i høj grad en smagssag, om området så lige så godt kan have flere møller. Nørrekær Enge har ikke en ensidig holdning om, hvorvidt der er basis for flere møller eller ej. Men der er stor opbakning til, at HVIS der skal stå nye møller, så skal de denne gang komme vores lokalsamfund til gode.

- ELLERS VIL VI BORGERE SÆTTE FODEN I OVERFOR FLERE MØLLER!!!

Vattenfalls nuværende projektforslag til 40 nye 3,5 MW møller ikke kan accepteres. Lokalsamfundene er her defineret som de borgere, der skal leve med de opstillede møller, uden at de er lodsejer eller på anden vis er involverede som projektdevelopere. Vi i lokalsamfundet er nu ved at organiserer os selv i form af lokale borgermøder, workshops og arbejdsgrupper, hvor vi vil forsøge at konkludere, hvad vi fra lokalsamfundet kan acceptere, hvilket vi efterfølgende vil meddele både kommunerne og Vattenfall. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i et arbejdsdokument baseret på 3 scenarier med tilknyttede betingelse og krav.  

Vattenfall har både til medierne og i sin ansøgning til kommunen givet indtryk af, at de tilbyder 50% af andelene til lokalsamfundet. Dette er IKKE korrekt. Vattenfall tilbyder 30% af møllerne til deres lokale projektdevelopere/lodsejere. De resterende 20% skal Vattenfall tilbyde til naboerne, men tidligere erfaringer omkring Vattenfalls udbud af naboandele er uacceptabel for borgere i Nørrekær Enge.  Når Vattenfall udvikler de 20% naboandele, viser andelsprisen, at de sandsynligvis allerede har hævet profit ud af andelene, inden de bliver solgt til lokalsamfundet. Ydermere lægger Vattenfall stærke restriktioner ind over andelene, hvor et eventuelt videresalg af andele kun kan ske til folk indenfor 4,5 km fra møllerne eller til Vattenfall selv, altså ingen fri handel. Ydermere kan andelene kun gå i arv, hvis den arveberettiget bor inden for 4,5 km fra møllerne. Hvis ikke dette opfyldes, kan de kun sælges til Vattenfall og Vattenfall sætter selv prisen. Altså med mindre lokalsamfundet selv får lov at udvikle deres del af projektet, vil de være stavnsbundet til Vattenfall og dermed har Vattenfall stor sandsynlighed for at naboandele ikke bliver solgt, hvorved Vattenfall sikre sig ejerskabet af også de andele, der lovmæssigt skulle have været gået til lokalsamfundet  

Vi ønsker at minde kommunens embedsfolk og politikere om, at jeres eneste opgave er at sikre jeres borgers basale behov. En del af denne opgave er rigtig nok at sikre at vores samfund bliver CO2 neutrale, men I kan ikke løfte den opgave alene, uden vi som borgere engagerer os i processen.  Og vi som borger vil kun acceptere energiplanlægningen, hvis den er udført ansvarligt i samråd med lokalsamfundets værdier og behov og ikke imod lokalsamfundets ve og vel. Det er jeres opgave ikke at svigte jeres borgeres ønsker og behov, men derimod at forstå dem og støtte os.

Vi håber, at dette initiativ fra vi borgere i Nørrekær Enge, vil være starten på et godt og frugtbart samarbejde med Vesthimmerland og Aalborg kommune.


Politikere burde have været mere synlige

4. juli 2016: Lærere på Strandby Skole skriver:

Så blev der i Vesthimmerland Kommune nedlagt 3 landsbyskoler. Vi som var med, har haft en meget følelsesladet tid. Det er aldrig rart at nedlægge noget som fungerer. Men sådan skulle det jo være.

På Strandby Skole har vi forsøgt at køre på, med "fuld skrue" til det sidste. Således har vi holdt lejrskole for alle elever, musikfestival, udflugtsdag og kæledyrsdag. Sidste skoledag var også en "hård nød at knække". Det er hårdt for både børn og voksne at sige farvel til et sted hvor man har mange gode minder. Følelserne fik da også frit løb.

Det er heldigvis lykkedes for vores dygtige skoleleder at få genplaceret det meste af personalet. 3 lærere har valgt at forlade lærergerningen, efter mange års virke.

Efter at beslutningen var taget i kommunalbestyrelsen, har der dog fra beslutningstagernes side, været meget stille omkring afviklingen af skolerne. Det ville have "klædt" politikerne at  været mere synlige og interesserede i processen. Man kunne måske have forventet at der fra politisk hold var nogen som kom på skolen og takkede personalet for veludført arbejde. Der er immervæk udført mange årsværk på de nu lukkede skoler

Det ser heldigvis ud til at der på alle 3 skoler, fortsat vil være skoledrift i form af friskoler. Der er gjort et fantastisk stykke arbejde med at få disse skoler etableret. Friskolerne ønskes held og lykke fremover.


Her og nu beslutning om Ulstruplund

20. juni 2016: Inger Nielsen (V), medl. Af børne- og skoleudvalget i Vesthimmerland skriver:

På byrådsmødet torsdag den 16. juni i Vesthimmerland skulle vi tage stilling til udnyttelse af Ulstruplund. Der er blevet udarbejdet et idekatalog, kataloget indeholder et` forslag til udnyttelse af det tidligere plejehjem i Hornum. Den del af forslaget som omhandler flytning af børnehave til det tidligere plejehjem, kunne Venstre ikke stemme for. Vi synes både skole og børnehave vil få langt bedre forhold, ved at placere børnehaven på skolen.

Et flertal i byrådet besluttede at børnehaven i Hornum skal placeres i det tidligere plejehjem. Nogle af begrundelserne lød således, det er den bedste løsning her og nu, og det er for dyrt at have Ulstruplund til at stå tom, og at Hornum har ventet i mange år, på at få en afgørelse på børnehavens fremtid.

Ulstruplund skal sammen med børnehaven rumme CKA (aktivering af kontanthjælpsmodtagere) og en del at socialudvalgets opgaver.

I Venstre ønsker vi ikke, at Ulstruplund skal stå tom, vi havde gerne set nogle flere forskellige forslag og beregninger på udnyttelse af Ulstruplund. Vi synes denne her beslutning viser en her og nu beslutning, en beslutning der er taget alene for at løse problemet ” tomgangsleje og udnyttelse af Ulstruplund ”


Vesthimmerland har gode tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser

17. juni 2016: Ulla Skov (K), næst fmd. i Handicaprådet og medl. af sundhedsudvalget, skriver:

Foranlediget af læserbrev d. 8. juni i Vesthimmerlands avis, afsted kom der nogle tanker, om tilbud til borgere med handicap, såvel fysiske som psykiske handicaps.

I Handicaprådet har vi lige holdt møde med en tilgængelighedsrevisor, som bl.a. har til opgave, at sikre tilgængeligheden for vore borgere med handicap. Det kan f.eks være nedsænket fortove, noget der syntes ligetil, men der er mange forhold der skal tages i betragtning. Det, at være stærkt svagseende eller blind kræver, der er en anden belægning på et nedsænket fortov, ellers har den blinde ikke mulighed for at orientere sig.

Gundersted Købmandsgård inviterede fornyeligt til en informations aften. Gundersted Købmandsgård samarbejder med beskyttet værksted. Her arbejder brugerne med at lave brænde og betjening i butikken til stor glæde for Gundersteds lokalområde. Det kan lade sig gøre, grundet St. Ajstrup Brugs har et formidabelt samarbejde med Købmandsgården.

Vesthimmerlands kommune har indgået et samarbejde med Regionen, hvor der bliver forskellige tilbud til borgere med psykiske handicaps. Her er tilgængeligheden naturligvis også tænkt ind, således også borgere i kørestol.

Vi har også et Psykiatrisk akut tilbud i Aars som mener jeg vi også kan være stolte af. Det skal gerne komme til gavn for borgere med en psykiatriske diagnoser der f.eks kan undgå en indlæggelse på psykiatrisk sygehus.
Jeg mener, imodsætning til skribenten i læserbrevet, at vi har en vifte af gode tilbud, til netop denne gruppe borgere, som både er rummelige og har højt til loftet.


 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!